JJUA54063U Udvidet Forvaltningsret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Advanced Administrative Law

Kursusindhold

Kurset udgør en overbygning på den undervisning i forvaltningsret, som er en del af bachelor-uddannelsen. Det tilsigter at give de studerende et indgående kendskab til komplekse dele af forvaltningsretten og en detailviden om den praktiske anvendelse af forvaltningsrettens regler og principper. Kurset tilsigter endvidere at give en praktisk indføring i arbejdsformen i den moderne offentlige myndighed. Det tilstræbes i den forbindelse at forberede de studerende på arbejdet i en politisk ledet forvaltningsorganisation.

Kurset vil bl.a. bestå i en behandling af en række af forvaltningsrettens grundlæggende problemstillinger, som betydeligt mere indgående bygger videre på deltagernes viden fra forvaltningsretten på bacheloruddannelsen. Dette gælder bl.a. mht. lovfortolkning og skønsafvejning, kravene til sagsoplysning samt EU- og menneskeretlige krav til forvaltningsorganerne. Også dele af persondataloven og principperne for god forvaltningsskik vil blive undergivet nærmere behandling. Herudover vil en række andre emner blive gennemgået. Bl.a. vil retssikkerhedsloven og reglerne for offentligt ansattes ytringsfrihed og meddelefrihed blive behandlet. Det samme gælder kravene til embedsmænds neutralitet og loyalitet og reglerne for offentligt ansattes adgang til at tage imod gaver. Hertil kommer en række yderligere problemstillinger.

Målbeskrivelser

- Redegøre for forvaltningens opbygning og funktion
- Identificere og analysere komplekse forvaltningsretlige problemstillinger med inddragelse af relevante faktiske omstændigheder og relevante retskilder
- Redegøre for de relevante forvaltningsretlige sondringer
- Argumentere for forskellige forvaltningsretlige løsninger og træffe et fagligt begrundet valg mellem disse
- Træffe lovlige og rigtige afgørelser som praktiker inden for det forvaltningsretlige område
- Redegøre og argumentere for løsningsmodeller i forhold til de etiske problemstillinger som man møder i den offentlige forvaltning.
- Identificere og analysere problemstillinger om EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, herunder særligt ud fra en praktisk vinkel.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Niels Fenger Materialesamling i Udvidet Forvaltningsret,

Cirka 550 sider

Der forudsættes en aktiv deltagelse fra de studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 11. - 15. januar 2016 (vejl. periode)

 

Forår: 13. - 17. juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet