JJUA34018U Konkursret (cand.jur. kursusfag og cand.jur. sommerkursus)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Law of Bankruptcy

Kursusindhold

Det er formålet med kurset at give deltagerne det fornødne grundlag for selv at kunne optræde som repræsentant for en fordringshaver eller kurator i konkursboer. Der lægges derfor vægt på løsningen af de problemer af såvel juridisk som praktisk art, som opstår i forbindelse med en konkurs.

Som grundbog anvendes den kommenterede konkurslov, der er hovedværket om konkursretlige emner, og som følgelig er det væsentligste værktøj ved løsning af tvivlsspørgsmål i forbindelse med behandling af konkursspørgsmål. Dette er baggrunden for, at lovkommentaren er valgt som undervisningsgrundlag, selv om den ikke er en lærebog i gængs forstand.

For at lette indlæringen er undervisningen suppleret med en materialesamling, der indeholder dispositioner til forelæsningerne samt oversigtsnoter. Undervisningen forløber hovedsagelig som forelæsninger, kombineret med diskussioner navnlig om de virkninger, som det har på gensidige retsforhold, at den ene part bliver insolvent, og domsgennemgange.

Kursus består primært i gennemgang og drøftelse af konkursloven og tilknyttet retspraksis, bl.a. til belysning af i hvilket omfang konkurslovens bestemmelser har betydning ved f.eks. pantsætningsrelationer. Leje-, og funktionær- og skatteretlige spørgsmål gennemgås i det omfang det er af nødvendig relevans for behandling af konkursboer.

 

Kursus er disponeret således:

 • Indledning med gennemgang af fællesregler (fristdag, nærstående, værnetingsregler, offentlighed, mv.)
 • Etablering af bostyre, herunder kurators, kreditorudvalgets og skifterettens opgaver
 • Konkursboets aktiver, herunder forholdet til, panthavere og separatister
 • Konkursboets passiver, herunder skattekravs stilling
 • Konkursboets indtræden i skyldnerens gensidigt bebyrdende aftaler
 • Solidariske skyldforhold
 • Modregning i konkurs
 • Omstødelse, med særlig vægt på omstødelse af betalinger og panterettigheder, herunder virksomhedspant
 • Boet som part i tvister
 • Konkursboets afslutning og udlodninger
Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:
Redegøre for etablering og forløb af en konkurssag
Redegøre for de forskellige aktørers rolle i konkurs, herunder særligt kurators rolle
Identificere visse konkrete, praktiske problemer, der kan opstå ved konkursbobehandling
Identificere, analysere og løse konkrete processuelle og materielle retlige spørgsmål, der knytter sig til konkurs og konkursbobehandling
Forklare de obligations- og ejendomsretlige regler og begreber i en konkret insolvensretlig sammenhæng
Forklare de materielle konkursretlige emneområder og diskutere de problemer, der går på tværs af konkurslovens systematik
Analysere og kritisk diskutere konkursretlig domspraksis inden for såvel processuelle som materielle områder
Diskutere en kurators valgmuligheder i konkrete sammenhænge og ud fra en konkursretlig formålsforståelse træffe et velbegrundet valg om den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde såvel processuelt som materielt
Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard : Konkursloven med kommentarer, 13. udgave, Forlaget Thomson 2013.

Afsnit med overskriften ”Baggrund”, afsnit trykt med petit samt kommentarer til § 6, kap. 2, afsnit IA, IV og kap. 32 er overspringelse.

Pensum omfatter cirka 500 sider.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:

Hold 1: 4. - 8. januar 2016 (vejl. periode)

Hold 2: 14. - 18. december 2015 (vejl. periode)


Forår:

6. - 10. juni 2016 (vejl. periode)

 

Sommer:

25. - 29. juli 2016 (vejl. periode)

 

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet