JJUA34015U Videregående Konkurrenceret - EU-Konkurrenceret (OBS! Faget er nedlagt i E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

EC Competition Law (NOTE! - This course has been cancelled in E15)

Kursusindhold

Kurset henvender sig til dem, der efterspørger en stærk kompetence i de konkurrenceretlige anliggender, der er af europæiske dimensioner. Kurset er en overbygning på det grundlæggende kursus i Konkurrence- og Markedsføringsret (se dette), og det kan kun tages, når nævnte kursus er bestået.

På basis af det gældende regelværk og den praksis, der foreligger fra Kommissionen og Domstolen, falder undervisningen i følgende hovedpunkter:

 • Grænsedragningen mellem EU-konkurrenceret og national konkurrenceret. Reformen af konkurrencereglerne. Det praktiske samarbejde mellem Kommissionen og Konkurrencestyrelsen.
 • De væsentligste procedureregler: Sagsgangen ved Kommissionen og Fællesskabets retsinstanser.
 • Det materielle indhold af art. 101 og 102 med hovedvægten lagt på art. 101, herunder fortolkningen af gruppefritagelserne og drøftelsen af den økonomiske/konkurrenceretlige tænkning, der ligger til grund for retsudøvelsen.
 • Sanktionssystemet ad art. 101 og 102.
 • Fusionskontrollen: Regler og praksis. Vilkårsfastsættelsen.
 • Konkurrencereglernes anvendelse på offentlige virksomheder og deres betydning vedrørende regelfastsættelsen i de enkelte medlemslande.
Målbeskrivelser

- Redegøre for en række retlige detailspørgsmål indenfor EU-Konkurrenceretten og forklare og reflektere over de retlige løsninger
- Forklare en række af de bagvedliggende faktorer, der bevirker, at de behandlede regelsæt er udformet som de er, og diskutere hvilke fordele og ulemper, der knytter sig til de enkelte retsregler
- Identificere relevante EU-Konkurrenceretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
- Placere konkrete problemstillinger i en EU-Konkurrenceretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt.
- Analysere komplekse EU-Konkurrenceretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
- Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe fagligt begrundede valg for løsningen
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Konkurrenceretten i EU, 3. udgave (2009), Jurist og Økonomforbundets Forlag.

Pensum udgør ca. 500 sider.

 

Supplerende litteratur:
Caroline Heide-Jørgensen (red) – Regelsamling i Konkurrenceret, DJØFs forlag, 2012, Materialesamling med danske og EU-retlige konkurrenceregler. Materialesamlingen anvendes også på kursusfaget Konkurrence- og Markedsføringsret, og de studerende kan genanvende samlingen fra Konkurrence- og Markedsføringsret på Videregående Konkurrenceret - EU-konkurrenceret.

Kurset er en overbygning på det grundlæggende kursus i Konkurrence- og Markedsføringsret (se dette), og det kan kun tages, når nævnte kursus er bestået.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 34
 • I alt
 • 34
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

14. - 18. december 2015 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet