JJUA24008U Kapitalmarkedsret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Financial Market Law

Kursusindhold

Reguleringen af det europæiske kapitalmarked er under hastig udvikling, både i EU og på nationalt plan. Dette kursus tilstræber at give deltagerne en forståelse for de principper, der ligger til grund for denne regulering, et indgående kendskab til de konkrete udslag af reguleringen, og en fornemmelse for den fremtidige udvikling på dette område. Dette opnås ved at analysere den retlige regulering i EU/EØS og sammenholde det med en tilsvarende analyse af dansk ret. Deltagerne skulle herved bibringes en viden om kapitalmarkedsretten, der gør dem i stand til at bruge retsreglerne i praktiske situationer, som advokater, compliance officers, eller tilsynsmyndighed.
Dette kursus er tilknyttet Forum for Company Law and Financial Market Law (FOCOFIMA).

Det er en fordel at have fulgt BA valgfaget Selskabsret og kapitalmarked, men det er ingen betingelse for deltagelse.
 

 • EU-retten og baggrunden for EU-reguleringen
 • Grundlæggende hensyn bag reguleringen af kapitalmarkedet
 • Tilsyn og offentlig regulering
 • Kapitalmarkedets struktur og aktører
 • Indretningen af markedspladser
 • Prospekter og emissioner
 • Oplysningsforpligtelser
 • Overtagelsestilbud
 • Markedsmisbrug
 • Corporate governance
 • Finansiel sikkerhedsstillelse, netting og slutafregning
 • Clearing og afvikling
 • Værdipapirhandel og investorbeskyttelse

 

Målbeskrivelser

- Redegøre for de aktører og myndigheder, der optræder på markedet for handel med værdipapirer i Danmark, og forklare deres kompetence til at føre tilsyn, udstede regler, træffe afgørelser og behandle klager over afgørelser.
- Forklare lovgivningsprocessen i EU på området for værdipapirhandel, herunder den såkaldte Lamfalussy-procedure, herunder den nye føderale tilsynsstruktur, og hvordan EU-retten indgår i dansk ret.
- Analysere de forskellige danske og EU-retlige retskilder på området og selvstændigt forklare deres samspil.
- Redegøre på et overordnet, sammenhængende og selvstændigt plan for de grundlæggende hensyn, der ligger bag og forener de forskellige dele af reguleringen af værdipapirhandlen, og for forskelle og ligheder mellem de forskellige dele af gældende ret.
- Identificere de involverede hensyn bag en given regulering af værdipapirhandlen og og selvstændigt forklare, hvordan reguleringen søger at tilgodese disse hensyn.
- Redegøre sammenhængende og selvstændigt for retsstandarden god værdipapirhandelsskik.
- Redegøre sammenhængende og selvstændigt for de danske og EU-retlige regler for prospekter ved offentlige udbud og optagelse til handel på et reguleret marked.
- Redegøre sammenhængende og selvstændigt for oplysningsforpligtelserne i vhl. kap. 7, herunder hensynene bag reguleringen, og kunne analysere faktiske eller tænkte eksempler på oplysningsforpligtelse.
- Redegøre sammenhængende og selvstændigt for reguleringen af overtagelsestilbud, og forklare de bagvedliggende hensyn og politiske kompromisser ved denne særlige regulering.
- Redegøre Redegøre sammenhængende og selvstændigt for reguleringen af markedsmisbrug, og forklare de bagvedliggende hensyn for reguleringen, samt analysere faktiske eller tænkte eksempler på markedsmisbrug.
- Redegøre sammenhængende og selvstændigt for de forskellige modeller for selskabsstyring i tysk, britisk og nordisk ret, og analysere de væsentlige hensyn, som modellerne tilgodeser samt på på et overordnet, sammenhængende og selvstændigt plan redegøre for soft law (anbefalinger) og dets samspil med bindende selskabslovgivning.
- Redegøre sammenhængende og selvstændigt for systemet med registrering af fondsaktiver og forklare retsvirkningerne heraf samt selvstændigt redegøre for hovedpunkterne i tinglysningssystemet og kunne forklare forskelle og ligheder hertil.
- Redegøre sammenhængende og selvstændigt for de sikkerhedsformer, der benyttes ved finansiel sikkerhedsstillelse og på et overordnet, sammenhængende og selvstændigt plan for opgør i form af netting og slutafregning, og forklare i hvilket omfang reguleringen afviger fra de særligt fremhævede bestemmelser i konkurslovgivningen.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

JL Hansen, Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten, DJØF Forlag, kap. 1 og 5.

PK Andersen & NJ Clausen, Børsretten, DJØF Forlag, 2014, undtaget kap. 1-2.
 

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig prøve med tilsyn, 4 timer.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 7. januar 2016.

Reeksamen

Eksamensdato: 24. februar 2016

 

Forår: Afventer