JJUA14241U Rekonstruktion af insolvente virksomheder - OBS: Faget er nedlagt i forårssemesteret 2016

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Reorganisation of Insolvent Business - NOTE: Cancelled in the spring semester 2016

Kursusindhold

I et land med markedsøkonomi vil der altid være nogle virksomheder, som kommer i økonomisk krise. Det vanskelige spørgsmål er at vurdere hvilke virksomheder, som bør reddes via en rekonstruktion og i givet fald hvordan. Det er kursets formål at give den studerende grundlag for at rådgive virksomheder i krise om mulighederne for rekonstruktion, at agere som rekonstruktør for insolvente virksomheder, såvel i som udenfor en anmeldt rekonstruktion, samt at rådgive kreditorer henholdsvis skyldner om konsekvenserne af at deltage i en rekonstruktion.
Kursets hovedvægt lægges på en at give deltagerne et indgående kendskab til reglerne om frivillige gældsordninger og reglerne i konkursloven om rekonstruktion - herunder om indledningen, forløbet, stemmeregler for rekonstruktionsplan og rekonstruktionsforslag, indholdet til denne i form af virksomhedsoverdragelse og/eller tvangsakkord, bindende vurdering af pantsatte aktiver, de gensidigt bebyrdende aftaler, håndtering af ansattes forhold, overtagelse af styringen, kreditorernes indflydelse, skifterettens rolle mv..
Faget behandler de særlige problemer, der er generelt ved forsøg på rekonstruktion af virksomheder i økonomisk krise, ved kapitaltilførsel, gældskonvertering, tilførsel af lånekapital, kapitalindskud samt overdragelse af virksomhed til søster- og datterselskab og uafhængige tredjemænd. Kurset vil inddrage de skattemæssige og selskabsretlige konsekvenser af forskellige rekonstruktionsmodeller og rådgivernes erstatningsansvar. Det tilstræbes at gøre deltagerne i stand til i praksis at kombinere de forskellige regelsæt og at finde den mest velegnede rekonstruktionsmodel i en konkret situation.

Som pensum anvendes navnlig Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Andreas Kærsgaard Mylin m.fl.: Rekonstruktion i teori og praksis, 1. udgave, 2011.  Kurset er tilrettelagt således, at timerne i hovedsagen anvendes til problemorienteret diskussion af pensum på grundlag af cases og domme og kun i meget begrænset omfang til traditionel forelæsning af underviseren. Der forudsættes, at deltagerne møder velforberedte og deltager aktivt. Kurset vil i hovedtræk blive disponeret således:
• Rekonstruktørens generelle opgaver.
• Likviditet og omkostninger ved rekonstruktionen, herunder sikkerhed og honorar til rekonstruktør og tillidsmand.
• Oversigt over rekonstruktionsmodeller. Fristdagens etablering og betydning.
• Den anmeldte rekonstruktion (individualforfølgningsudelukkelse, rekonstruktørens opgaver, forholdet til panthavere og kreditorer).
• Rekonstruktionens indhold (virksomhedsoverdragelsen og/el. tvangsakkorden, hvilke fordringer omfattes, tillidsmandens erhverv, afstemningsregler, mindstedividende, retsvirkninger, stadfæstelse).
• Virksomhedsoverdragelse (søster- og datterselskabsmodeller, virksomhedsoverdragelsesloven, masseafskedigelser, forholdet til medkontrahenter samt Skat).
• Frivillige gældsordninger.
• Erhvervsdrivendes muligheder for at opnå gældssanering.
• Kapitaltilførsel og gældskonvertering.
• International rekonstruktion.
• Forholdet til de enkelte aktører i en rekonstruktion (Panthavere, Skat, bank, øvrige kreditorer, ansatte, LG, ledelse m.v.), herunder problemer i praksis bl. a. i forhold til factoring, håndtering af løbende aftaleforhold og virksomhedspanthavere.
• Valg og kombination af rekonstruktionsmodeller.
• Praktisk håndtering af en rekonstruktion, herunder grundlæggende regnskabsmæssig forståelse og nødvendigheden af retvisende regnskabsoplysninger.
• Erstatningsansvar for ledelsen, rekonstruktøren og tillidsmanden.
• Eventuelt kommende reformer af rekonstruktionsreglerne

Målbeskrivelser

- Redegøre for og anvende konkurslovens regler om rekonstruktion, frivillig akkord og akkordordninger og virksomhedsoverdragelse af insolvente virksomheder, herunder ved inddragelse af retspraksis.
- Kendskab til konkurslovens grundlæggende principper, herunder konkursordenen, som nødvendig forudsætning for rekonstruktørens rådgivning.
- Redegøre for og anvende reglerne om håndtering af ansattes forhold ved overdragelse af aktiver og aktiviteter fra den insolvente virksomhed, herunder ved inddragelse af retspraksis.
- Redegøre for hovedprincipperne i de selskabsretlige regler om kapitaltilførsel og gældskonvertering.
- Redegøre for hovedprincipperne i reglerne om gældssanering for erhvervsdrivende.
- Redegøre for hovedtrækkene af de skatteretlige konsekvenser af rekonstruktion i form af henholdsvis akkord og virksomhedsoverdragelse.
- Analysere komplekse retlige problemstillinger, bl.a. håndtering af samhandelspartnere og pantsatte aktiver i forbindelse med rekonstruktion af insolvente virksomheder ud fra konkrete eksempler.
- Træffe et velbegrundet valg i forhold til kreditorer og andre aktører under en rekonstruktion, herunder analysere den enkelte aktørs retlige stilling under en rekonstruktion.
- Redegøre for mulighederne for rekonstruktion i forhold til en insolvent virksomhed, herunder redegøre for forskellige rekonstruktionsmodeller og træffe et fagligt konkret begrundet valg mellem disse og herved demonstrere forståelse af samspillet med reglerne om konkurs.
- Redegøre for reglerne om erstatningsansvar for ledelsen, rekonstruktøren og tillidsmanden over for kreditorerne.
- Træffe et velbegrundet valg i forhold til de insolvensretlige spørgsmål en rekonstruktør for en insolvent virksomhed, herunder en rekonstruktør i en rekonstruktion, måtte blive stillet over for.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

- Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Andreas Kærsgaard Mylin m.fl.: Rekonstruktion i teori & praksis, 1. udgave, 2011, ca. 550 sider.


Det samlede pensum (eksklusiv supplerende litteratur) udgør ca. 550 sider.

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse forinden samt uden hjælpemidler. Konkursloven (Retsinformation) forefindes i eksamenslokale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 4. - 8. januar 2016 (vejl. periode)

 

Forår: 6. - 10. Juni 2016 (vejl. periode)