JJUA14239U Offentlig ansættelsesret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Public Employment Law

Kursusindhold

Offentlig ansættelsesret beskæftiger sig med retsforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere på det offentlige arbejdsmarked. Det offentlige ansættelsesforhold har en mere kompleks karakter end det private ansættelsesforhold.

Der kan i hovedsagen være tale om to forskellige typer ansættelse: tjenestemandsansættelse eller overenskomstansættelse. Mens tjenestemandsansættelse hviler på et særegent retsgrundlag (tjenestemandslovgivning og kollektive tjenestemandsaftaler), hviler overenskomstansættelsen i vid udstrækning på samme retsgrundlag som private ansættelser (især kollektive overenskomster og arbejdsretlig lovgivning). Den offentlige arbejdsgiver er imidlertid for begge ansættelsesformer tillige underlagt forvaltningsretlige regler. Den offentlige arbejdsgiver optræder således ikke blot i en partsrolle, men også i en myndighedsrolle i forhold til lønmodtagerne og de faglige organisationer. Overenskomstansættelsen har i dag næsten fortrængt tjenestemandsansættelsen som offentlig ansættelsesform. Nyansættelser foregår i det væsentlige kun på overenskomstvilkår. Kurset fokuserer især på overenskomstansættelsen.

Kurset omfatter en oversigt over det offentlige arbejdsmarkeds særpræg, de to ansættelsesformer (tjenestemandsansættelse og overenskomstansættelse) samt de forskellige retsgrundlag og retsorganer. Det overordnede samspil mellem det arbejds- og forvaltningsretlige regel- og processystem berøres ligeledes. Endvidere berøres udvalgte spørgsmål som knytter sig til den kollektive arbejdsret i den offentlige sektor, herunder organisationernes forhandlings- og konfliktret, den offentlige arbejdsgivers ledelsesret og samarbejdspligt i forhold til personalet, tillidsrepræsentantens særlige rolle samt de kollektive konfliktløsningsorganer (Arbejdsretten, den statslige og kommunale tjenestemandsret samt faglig voldgift). De forvaltningsretlige aspekter inddrages løbende, herunder ombudsmandsinstitutionens rolle som kontrolorgan på dette område.
Kurset fokuserer navnlig på spørgsmål, som knytter sig til den individuelle arbejdsret i den offentlige sektor, herunder f.eks. personaledispositioners retlige karakter (aftale og/eller forvaltningsakt), de arbejdsretlige love, de særlige krav til opslag og besættelse af offentlige stillinger, ændringer i bestående ansættelsesforhold samt beskyttelse mod afskedigelse. Også tværgående spørgsmål om f.eks. decorum-krav og offentligt ansattes modtagelse af gaver behandles. Det dobbelte retsgrundlag belyses bl.a. gennem nyere retsafgørelser fra de almindelige domstole, Arbejdsretten og faglig voldgift samt en række ombudsmandsudtalelser.

Kurset omfatter også en behandling af de særlige spørgsmål som melder sig i forbindelse med det grundlæggende princip om offentlighed i forvaltningen. Der lægges vægt på såvel aktindsigt i offentlige personalesager som konflikten mellem de ansattes ytringsfrihed på den side og loyalitets- og tavshedspligt på den anden side.

Målbeskrivelser

- Redegøre for det offentlige arbejdsmarkeds særpræg med hensyn til det overordnede samspil mellem forvaltningsretlige og arbejdsretlige principper
- Redegøre for og forklare overordnede forskelle på tjenestemandsansættelse og overenskomstansættelse inden for det offentlige arbejdsmarked
- Analysere retlige problemstillinger i den konkrete ansættelsessituation, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
- Forklare og perspektivere grænseflader mellem forvaltningsretlige og arbejdsretlige principper i forhold til de beslutninger, som knytter sig til et ansættelsesforhold
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

• Michael Gøtze, Materialesamling i offentlig ansættelsesret. Der læses ca. 450 sider med udvalgte artikler, herunder om grænsefladerne mellem arbejdsret og forvaltningsret. Hertil kommer retspraksis af forskellig art, herunder domspraksis, ombudsmandspraksis, voldgiftspraksis og forskellig international retspraksis. Den øvrige del af materialesamlingen (lovgivning og regler) læses som baggrundsstof.

Kurset har generelt som sit sigte at give deltagerne et kendskab til en række af de særlige spørgsmål som opstår ved et kombineret arbejds- og forvaltningsretligt grundlag. Kurset lægger op til en diskussion af grænsefladerne mellem arbejdsretten og forvaltningsretten, der bl.a. er illustreret ved en række nyere højesteretsdomme.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

11. - 15. januar 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet