JJUA14222U Arbejdsret (Cand.jur)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Labour Law (Cand.jur)

Kursusindhold

Arbejdsret beskæftiger sig med retsforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Retsområdet udspringer af den almindelige formueret, men sociale beskyttelseshensyn og almene samfundsinte-resser spiller en markant rolle på dette retsområde, f.eks. i funktionærloven og diskriminationslov-givningen. Mange ansættelsesforhold er tillige omfattet af en kollektiv overenskomst, som indgås og håndhæves af arbejdsgiver- og lønmodtagerforeninger. Menneskeretlige og EU-retlige regler spiller tillige en betydelig rolle, hvilket stiller dansk arbejdsret over for en række udfordringer. Kurset har som sit primære formål at opøve deltagernes evne til at overskue og orientere sig på tværs af det komplekse arbejdsretlige system og dets materielle og processuelle grundprincipper. Kurset fokuserer på
(1) grundprincipperne for det kollektive overenskomstforhold, herunder organisationsret, konflikret, fredspligt, ledelsesret og samarbejdspligt,
(2) de centrale regler for ansættelsesforhold med vægt på det særlige retsgrundlag for funktionærer, diskriminationslovgivning, indgåelse, ændringer i og opsigelse af ansættelsesforhold samt løn, ar-bejdstid og arbejdsfravær og
(3) hovedtrækkene i arbejdsmiljø- og arbejdsskadesystemerne. De danske regler sættes løbende i menneskeretligt og EU-retligt perspektiv. Kurset belyser tillige de forskellige procesfora, der er knyttet til de forskellige regelsæt.

Målbeskrivelser

Målbeskrivelse KA:
- Redegøre for det arbejdsretlige systems indretning og funktion, herunder sammenhænge mellem de forskelle dele af systemet
- Redegøre for ligheder og forskelle mellem det private og offentlige arbejdsmarked, herunder det dobbelte retsgrundlag for offentlige ansættelsesforhold
- Redegøre for den arbejdsretlige retskildestruktur, herunder internationale retskilders betydning for arbejdsrettens forskellige delområder
- Forklare og perspektivere samspillet mellem den kollektive og individuelle arbejdsret, herunder behandlingen af tvister, der udspringer af kollektive overenskomster
- Reflektere over forskelle mellem det fagretlige processystem og de almindelige domstole og for-klare de praktiske konsekvenser af at sager afgøres i det ene frem for det andet fora
- Identificere konkrete arbejdsretlige problemstillinger på en måde, der viser indsigt i arbejdsrettens forskellige delområder og overblik over sammenhænge i retssystemet
- Analysere komplekse arbejdsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en reflekteret afvejning af de retlige argumenter
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Jens Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 3. udgave, 2014

Derudover cases (opgaver og afgørelser), som uddeles løbende i undervisningen.

Undervisningen afveksler mellem overblik og øvelser på baggrund af opgaver og konkrete retssager. Undervisningen er baseret på en løbende dialog mellem de studerende og underviserne.
Der er en nær sammenhæng mellem kurserne i Arbejdsret, Individuel arbejdsret og Kollektiv arbejdsret. Arbejdsret henvender sig primært til studerende med interesse for en bred oversigt for det samlede arbejdsretlige system, mens Kollektiv og Individuel arbejdsret giver en mere specialiseret gennemgang af arbejdsrettens to kerneområder. Det vil være en fordel - men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret inden man følger Kollektiv og/eller Individuel Arbejdsret.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Hold 1: 6. - 10. juni 2016 (vejl. periode)
Hold 2: 13. - 17. juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet