JJUA14201U Regnskabsret - OBS: Faget er nedlagt i forårssemesteret 2016

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Law of Accounting - NOTE: Cancelled in the spring semester 2016

Kursusindhold

Kurset giver deltagerne en indføring i udarbejdelse og analyse af en årsrapport og den retlige regulering af regnskabsaflæggelsen.

Forhold vedrørende virksomheders regnskabsaflæggelse bliver i stigende grad genstand for en juridisk prøvelse. Regnskabstal er af afgørende betydning for mange selskabsretlige beslutninger, f.eks. i hvilket omfang et selskab kan udlodde udbytte, og hvornår selskabet ikke længere opfylder kravene til et forsvarligt kapitalberedskab.
Regnskabsinformationer er ligeledes det vigtigste grundlag for aktionærernes beslutninger om køb og salg af aktier i børsnoterede selskaber, og skuffede aktionærer anlægger sager.
Regnskabstal danner også direkte grundlag for værdiansættelse ved overdragelse af unoterede selskaber og garantier i overdragelsesaftalen vedrørende aflagte regnskaber er af stor betydning.
Den retlige regulering af regnskaberne, regnskabernes indhold og analyse heraf, bliver dermed af stor betydning og det er vigtigt, at jurister har indsigt heri.
Faget udbydes som traditionel undervisning. Nogle lektioner lægges i sammenhæng for at sikre et sammenhængende og intensivt forløb, hvor der gives deltagerne mulighed for aktivt at deltage i undervisningen, der bl.a. forventes at omfatte et antal cases.
Faget består i alt af de sædvanlige 34 lektioner á 45 min og vil behandle følgende emner:
• Overblik over den retlige regulering nationalt og internationalt
• Årsrapportens formål og grundlæggende juridiske forudsætninger for årsrapportens form og indhold
• Årsrapportens bestanddele
• Indregning og måling
• Pengestrømsanalyse og koncernregnskaber
• Regnskabsanalyse
• (Værdiansættelse)

Målbeskrivelser

Det er en fordel at have fulgt BA valgfaget Selskabsret og kapitalmarked, men det er ingen betingelse for deltagelse.

Udvalgte dele af Årsrapport og virksomhedsanalyse (ISBN-13 978-87-619-3286-0), udvalgte dele af Regnskabshåndbogen 2013, PwC samt udvalgte artikler.
Regnskaber og andet regnskabsmateriale (udleveres i forbindelse med undervisningen).
Relevante direktiver, love, bekendtgørelser og vejledninger. Det vurderes, at det samlede pensum, eksklusive relevante retsregler og anden regulering, højst vil andrage 500 sider.

Der er ingen faglige forudsætninger. Undervisningen vil tage udgangspunkt i, at de studerende er jurister og ikke regnskabsfolk.
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 16. juni 2016

Reeksamen

Vejledende eksamensperiode: 1.-15. august 2016