JJUA14110U Lejeret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Tenancy Law

Kursusindhold

Kursusdeltagerne skal erhverve sig et indgående kendskab til lejelovgivningen - dvs lejeloven, boligreguleringsloven og erhvervslejeloven.

Et meget stort antal kontraktsforhold er omfattet af lejelovgivningens ofte præceptive regler. Hertil kommer, at lejeforhold indirekte ofte vil være afgørende for værdifastsættelsen af ejendomme med udlejede lokaliteter. Emnet er praktisk relevant for advokater, dommere, sagsbehandlere i huslejenævn, ejendomsadministratorer m.v.
På kurset lægges vægt på at trække forbindelse til den almindelige obligationsret og samtidig give deltagerne et solidt grundlag for praktisk anvendelse af detailregler.

Lejelovgivningen er ofte blevet ændret. Indledningsvis gennemgås kort den historiske udvikling med henblik på at placere den nuværende lovgivning i rette perspektiv.

Herefter gennemgås de tre love, idet systematikken fra lejeloven i det store hele lægges til grund. Leje af fast ejendom er som hovedregel vedvarende kontraktsforhold. Lejeloven har en kronologisk opbygning, forstået således, at først behandles regler for indgåelse af lejeaftalen, herefter regler om adgangen til ensidigt at ændre eller udfylde den indgåede aftale, og afslutningsvis regler om lejeaftalens ophør af den ene eller den anden grund. De enkelte emner, som gennemgås, kan grupperes således:

1.Lejeaftalens indgåelse
Afgrænsning af hvilke retsforhold, der er omfattet af lejelovgivningen og gennemgang af de grundlæggende regler for lejekontrakters indgåelse.

2.Ændring eller udfyldning af aftalen
Navnlig reglerne om lejefastsættelse har stor betydning. De mange muligheder for at aftale eller varsle lejestigninger gennemgås. Det vil eksempelvis sige krav om forhøjelse eller nedsættelse efter det "lejedes værdi", markedsleje, skatte- og afgiftsreguleringer, pristalsreguleringer, omsætningsbestemt lejefastsættelse, trappeleje, omkostningsbestemt leje, herunder opstilling af budget, fordeling af budgetudgifter og formelle regler om varsling af lejeforhøjelsen.

I denne gruppe falder også emner som mangler ved det lejede, vedligeholdelsespligt, udlejers varmelevering, beboerepræsentation, fremlejeret, processuelle regler om boligretten og huslejenævn, og endelig myndighedernes muligheder for at fastlægge begrænsninger i benyttelsen af boliger med hjemmel i boligreguleringsloven.

3. Lejekontraktens ophør
I denne gruppe falder lejers bytteret, lejers død, afståelsesret og den gensidige adgang til opsigelse og ophævelse.

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:
- Identificere hvilke retsforhold, der er omfattet af lejeloven, boligreguleringsloven og erhvervslejeloven, redegøre for i hvilken udstrækning reglerne i disse love er præceptive eller deklaratoriske og sammenholde retsområdet med den almindelige obligationsret
- Redegøre for de grundlæggende regler for såvel bolig- som erhvervslejekontrakters indgåelse og placere disse i forhold til den almindelige obligationsret
- Redegøre for regler og praksis om lejefastsættelse og lejereguleringer i såvel bolig- som erhvervslejemål herunder "det lejedes værdi", markedsleje, forbedringsforhøjelser, skatte- og afgiftsreguleringer, pristalsreguleringer, omsætningsbestemt lejefastsættelse, trappeleje, omkostningsbestemt leje, herunder opstilling af budget, fordeling af budgetudgifter samt de formelle regler om varsling af lejeforhøjelsen og analysere konkrete problemstillinger samt træffe et fagligt velbegrundet valg for praktiske løsninger.
- Redegøre for regler og praksis om mangler ved det lejede, brugen af det lejede, parternes vedligeholdelsespligt, udlejers levering til forbrug (varme, vand, antenne m.v.) , analysere konkrete problemstillinger og argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger på disse
- Redegøre for regler og praksis om lejemålets ophør og brugsrettens overgang sammenholdt med den almindelige obligationsret, herunder fremlejeret, andres ret til overtagelse eller fortsættelse af lejeaftalen og den gensidige adgang til opsigelse og ophævelse, analysere konkrete problemstillinger og argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger på disse
- Redegøre for de processuelle regler om beboerrepræsentation og for beboerrepræsentationens kompetence
- Redegøre for tvistebehandlingen i lejeretten, herunder de processuelle regler om boligretten og huslejenævn,
- Redegøre for myndighedernes muligheder for at fastlægge begrænsninger i benyttelsen af boliger med hjemmel i boligreguleringsloven
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

  • Anne Louise Husen: Boliglovene, 5.udg, forlagene Idag og Nordan, 2012.
  • Karnov Særtryk: Leje- og boliglove 2015
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:

Eksamensdato: 15. december 2015

 

Forår:

Eksamensdato: 9. juni 2016

Reeksamen

Efterår:

Eksamensdato: 5. februar 2016

 

Forår:

Eksamensdato: 9. august 2016