JJUA14023U Konfliktmægling (mediation)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Mediation and Conflict Resolution

Kursusindhold

Formålet med dette kursusfag er at give de studerende en teoretisk og praktisk forståelse for mægling.
I kursusfagets teoretiske del er målet at give de studerende et solidt fundament for forståelse af mægling, således som den almindeligvis praktiseres i Danmark. Herigennem vil de studerende blive i stand til at vurderer mæglingens anvendeliged i konkrete sager, og forstå hvorledes mægling adskiller sig fra andre måder at løse konflikter på inden for juraen. Formålet med den praktiske del er at perspektivere teorien gennem praktiske øvelser, hvorved den studerende får en dybere forståelse for mægling og mæglers rolle.

Kurset vil foregå som et samspil mellem teori og praksis, og deltagerne medvirker aktivt i hele kursusforløbet. Undervisningen vil være delt op i en overvejende teoretisk del på i alt 20 timer og en overvejende praktisk del på i alt 14 timer. Den overvejende teoretiske del afholdes i undervisningsgange à 3 timer. Den praktiske del foregår som 2 hele dages eksternatundervisning i København.
På kurset vil der blive undervist i konfliktforståelse, konflikteskalering og to grundlæggende forskellige paradigmer for konfliktløsning. Endvidere gennemgås mæglingsmetoden trin for trin: Indledende kontakt med parterne, mødeforberedelse, indledning af mæglingsmødet, parternes redegørelse, identifikation af interesser og behov, præcisering af problemfelter, løsningsforslag, forhandling og udarbejdelse af aftalen. Samtidig gennemgås spørge- og lytteteknikker.
Deltagernes færdigheder i mæglingsmetoden indøves sideløbende ved hjælp af relevante rollespil, der er udarbejdet som virkelighedsnære sagsforløb. Ved evaluering af rollespillene analyseres bl.a. problemstillingen, forberedelsen, mødets forløb, hensigtsmæssigheden af forskellige strategier og teknikker, resultatet og deltagernes brug af de indlærte teknikker.
I arbejdet med deltagernes færdigheder vil der blive lagt vægt på at bibringe den enkelte forståelse for, hvorledes baggrund og personlighed påvirker deres mæglingsstil og strategi. Der vil blive mulighed for at analysere stærke og svage sider og arbejde hermed. Generelle mæglerkvalifikationer bliver identificeret og drøftet.
Mægling hænger tæt sammen med andre konfliktløsningsmetoder som forhandling, voldgift og domstole, og forholdet imellem disse samt ligheder og forskelle vil indgå i kurset.
I kursusforløbet vil brugen af mægling og de forskellige variationer heraf inden for forskellige områder blive præsenteret. Hermed opnås en forståelse for berettigelsen af og begrænsningen i metoden, og deltagerne bliver i stand til at vurdere, om mægling kan anvendes i konkrete situationer og rådgive herom. Endelig vil i kurset indgå drøftelse af etik, neutralitet og advokatens rolle i mægling.

  • Vibeke Vindeløv, Konfliktmægling, 2013.
  • Materialesamling med supplerende litteratur (cirka 100 sider).


Pensum udgør omkring 500 sider.

Da de praktiske øvelser er en vigtig del af kursusfaget og dets eksamen tilrådes studerende at deltage i træningsseminaret.
Da noget af undervisningsmaterialet kun foreligger på engelsk, må deltagerne kunne læse og forstå engelsk.
"Konfliktmægling (mediation)", "Mediation", "Negotiaion and Dispute Resolution in Theory and Practice" og Forhandling og konflikthåndtering i teori og praksis udelukker hinanden. Du kan derfor i dit studieforløb kun følge og blive eksamineret i et af disse.
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 døgn
Stillet individuel opgave, 3 døgn
Opgaven kombinererer teoretisk viden med praktisk erfaring opnået gennem øvelser i undervisningen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:

Eksamensdato: 4. - 7. december 2015

 

Forår:

Eksamensdato: 10. - 13. juni 2016

Reeksamen

Efterår:

Eksamensdato: 22. - 25. januar 2016

 

Forår:

Eksamensdato: 12. - 15. august 2016