JJUA04648U Skifte af dødsboer

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Administration of Estates

Kursusindhold

Formålet med undervisningen i Skifte af dødsboer er at give de studerende civilretlig kompetence til at behandle dødsboer som advokat, advokatfuldmægtig eller dommerfuldmægtig. Kurset har imidlertid tillige interesse for de fleste jurister, der i deres arbejde i den private eller offentlige sektor har behov for viden om kreditorers, legatarers og arvingers retsstilling i dødsboer.

Der sker årligt mellem 55.-60.000 dødsfald i Danmark. Som følge af disse dødsfald opstår der en lang række spørgsmål om, hvorledes afdødes aktiver og passiver samt rettigheder og forpligtelser i bred stand skal håndteres. Den afdødes efterladte befinder sig ofte i en vanskelig følelsesladet situation, hvorfor reglerne i dødsboskifteloven fra 1997 og den relaterede lovgivning må anvendes med særlig omtanke.

I kursusfaget Skifte af dødsboer bibringes de studerende et dybdegående kendskab til og forståelse for reglerne i dødsboskifteloven og den tilknyttede praksis. Desuden bliver de studerende i nødvendigt omfang indført i bl.a. arveloven fra 2008 og anden relateret lovgivning. Der findes fem forskellige måder at berigtige et dødsbo på, som de studerende vil opnå en detaljeret viden om:

- boudlæg (ca. 33 pct. af alle dødsboer)
- ægtefælleudlæg (ca. 2 pct. af alle dødsboer)
- uskiftet bo (ca. 23 pct. af alle dødsboer)
- privat skifte, herunder forenklet privat skifte (ca. 34 pct. af alle dødsboer)
- behandling ved bobestyrer, herunder insolvent bobestyrerbehandling (ca. 8 pct. af alle dødsboer)
 

  • Første del af kursusforløbet består i en gennemgang af de almindelige skifteretlige regler om skifteretternes organisation og kompetence, autorisation af bobestyrere, om arvinger og legatarer, skifteværger, kreditorernes retsstilling, præklusivt proklama og regler om uprækluderede kravs stilling i dødsboer, herunder om fordringshavermora, eksstinktion af rettigheder og opsigelse af uopsigelig gæld.
  • Anden del består i en indgående gennemgang af de fem berigtigelsesmåder med særlig vægt lagt på reglerne om privat skifte, herunder forenklet privat skifte uden boopgørelse. Reglerne om boudlæg fungerer ikke blot som en summarisk behandling af mindre boer, men i et vist omfang også som en forenklet insolvensbehandling. Særlig vægt lægges også på gennemgangen af reglerne om behandling ved bobestyrer, herunder de forskellige regler om tvistløsninger, uanset om bobestyreren udpeges som autoriseret eller er indsat ved testamente. I solvente boer er beslutningsretten hos arvingerne. Er boet insolvent, skal dette fastslås af skifteretten, hvorefter boet behandles med kreditorerne som beslutningstagere og efter en kombination af regler i dødsboskifteloven og konkursloven. I undervisningen tages der fra begyndelsen af udgangspunkt i pensum vedrørende såvel fagets første som anden del, således at de studerende hurtigt stifter bekendtskab med reglerne om berigtigelsesmåderne.
  • Fagets tredje del består af en mere kortfattet drøftelse af en række processuelt betonede regler om skifteretternes kompetence og vejledningspligt, sagkyndige vurderinger, klage over bobestyrere, behandling af tvister, retsmidler mod trufne afgørelser - herunder de nye danske regler om pligt til i visse tilfælde at afstå berigelse - retssager ved de almindelige domstole samt om offentlighed og inhabilitet. Denne del tillægges mindre vægt end fagets første og anden del.Undervisningen fordrer aktiv deltagelse fra de studerendes side og er ud over det teoretiske fundament baseret på praktisk forståelse for reglernes anvendelse ved bobehandlingen.
Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:
- Identificere og analysere reglerne om skifteretternes kompetence, funktion og betydning i dødsboskiftesager.
- Redegøre, analysere og reflektere over retsstillingen for arvinger og legatarer, skifteværger og kreditorer samt anvende denne viden på konkrete cases.
- Redegøre for og analysere retsstillingen i perioden fra dødsfaldet til boets berigtigelse samt relatere retsstillingen til konkrete cases.
- Forklare baggrunden for betingelserne for boudlæg, uskiftet bo, ægtefælleudlæg, privat skifte og boudlæg.
- Redegøre for, analysere og diskutere retsstillingen fra berigtigelsen, i løbet af en bobehandling frem til afslutningen/udlevering af boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo, privat skifte og bobestyrerboer.
- Forklare berigtigelsesmåderne gennem anvendelse på konkrete cases.
- Diskutere berigtigelsesmåderne i forhold til hinanden og bedømme fordele og ulemper ved hver berigtigelsesmåde.
- Redegøre for og analysere de processuelle regler om sagkyndige vurderinger, klage over bobestyrere, behandling af tvister, offentlighed og inhabilitet.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Finn Taksøe-Jensen, Ib Hounsgaard Trabjerg og Anne Louise Bormann: Dødsboskifte, 2. udg., 2012, 499 sider. Karnov Group

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 34
  • I alt
  • 34
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

11. - 15. januar 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet