JJUA04523U Videregående EU-ret (fri bevægelighed)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Advanced EU Law (Free Movement)

Kursusindhold

Det er kursets formål, at deltagerne erhverver sig en videregående viden om den materielle EU-ret inden for den fri bevægelighed af varer, personer, tjenesteydelser, kapital og unionsborgerskabet. Derudover skal deltagerne sættes i stand til at anvende denne viden gennem konkrete og hypotetiske retssager.

Kursusundervisningen forudsætter aktiv studenterdeltagelse. Indledningsvis gennemgås kort gennemførelsen af EU-retten i almindelighed til dansk ret. Hovedvægten i kurset lægges på den fri bevægelighed af de fire produktionsfaktorer: varer, personer, tjenesteydelser og kapital, men på et videregående niveau end faget ”EU-ret” på bachelor-delen. Gennemgangen tager udgangspunkt i fortolkningen og anvendelsen af EUF-Traktatens regler om den fri bevægelighed af disse produktionsfaktorer og unionsborgerskabet, således som denne fremgår af en lang række centrale domme afsagt af EU-domstolen.
Emnerne er:

 • EU-reglerne og deres gennemførelse i Danmark.
 • Handelshindringer.
 • Indrejse- og opholdsretten.
 • Unionsborgerskabet
 • Arbejdskraftens fri bevægelighed.
 • Etablering og tjenesteydelser.
 • Kapitalens fri bevægelighed.
Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:
- Redegøre for bestemmelserne i EUF-Traktaten om varernes fri bevægelighed, unionsborgerskabet, arbejdskraftens fri bevægelighed, den fri etableringsret, den fri udveksling af tjenesteydelser og kapitalens fri bevægelighed, men på et videregående niveau end faget ”EU-ret” på bachelor-delen.
- Forklare EU-Domstolens fortolkning og anvendelse af EUF-Traktatens bestemmelser om den fri bevægelighed og unionsborgerskabet på baggrund af de domme, der er pensum i faget.
- Perspektivere EU-Domstolens fortolkningsstil og den betydning, som EU-Domstolens domme om den fri bevægelighed har haft for gennemførelsen og videreudviklingen af det indre marked i EU.
- Identificere det råderum, som EU-Domstolen har overladt til det enkelte medlemsland, når et medlemsland på nationalt plan vil fastsætte krav til varerne, personerne, tjenesteydelserne og kapitalen.
- Identificere relevante EU-retlige problemstillinger i en konkret sag, som den studerende får forelagt.
- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger på konkrete problemstillinger på en systematisk og sammenhængende måde, som viser overblik over og indsigt i EU-rettens regler om den fri bevægelighed.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Morten Broberg og Nina Holst-Christensen: EU-domme med bemærkninger og spørgsmål, 7. udgave, 2015, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (tilgængelig ca. 1. februar 2016).

 
Videregående EU-ret (fri bevægelighed) og Advanced European Union Law (Free Movement) udelukker hinanden. Man kan derfor i sit studieforløb kun følge og blive eksamineret i ét af disse fag.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

23. - 27. maj 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet