JJUA04503U Praktisk aftaleret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Practical Contract Law

Kursusindhold

At give en forståelse for centrale problemer vedrørende forhandling og koncipering af kommercielt prægede aftaler. Kursets første halvdel (der baseres på bogen Enkelte transaktioner) gennemgår, bl.a. på grundlag af aftaleeksempler, en række enkelte kommercielle aftaleforhold og deres reguleringsbehov. I anden halvdel af kurset (der baseres på bogen Praktisk aftaleret) behandles en række reguleringsområder, der går igen i kommercielle aftaleforhold. Kurset berører en række obligationsretlige og aftaleretlige problemstillinger og perspektiverer for så vidt disse fagelementer fra bacheloruddannelsen.

Første del: Enkelte aftaleforhold
• Etablering og konstitution. Interessentskaber og samejeforhold. Aktionæraftaler. Joint ventures. Virksomhedsoverdragelser.
• Finansiering: Finansieringstransaktioner. Pengelån. Kaution. Finansiel leasing. Factoring. Finansiering ved erklæringer mv.
• Arbejdsopdrag. Ansættelsesaftaler. Direktøraftaler.
• Produktion og afsætning: Levering/aflevering. Aftaler om produktionsresultatet. Outsourcing og facility management.
• Anskaffelse af produktionsudstyr: It-aftaler. Aftaler om teknisk vedligeholdelse. Producent/distributør-transaktioner.
• Informationshåndtering: Aftaler om hemmeligholdelse og immaterialrettigheder. Licensaftaler.
• Kombinerede transaktioner: Franchising. Strategiske alliancer. Pengeløse transaktioner. Enkelte af disse emnekredse behandles kun kursorisk. Anden del: Tværgående spørgsmål
• Koncipering og aftaleslutning. Definitioner. Aftalens endelighed. Afslutningsformer. Forhold efter aftaleindgåelsen.
• Aftalens grundregulering: Partsregulering. Forholdet til tredjeparter. Forholdet til det offentlige.
• Den primære ydelse: Realydelsen. Pengeydelsen. Accessoriske ydelser. Kreditormedvirken.
• Ophør og genforhandling: Udløb og forældelse. Opsigelse. Ændringsregulering.
• Misligholdelse: Hoved- og biforpligtelser. Opfyldelsesbeføjelser. Erstatningsbeføjelsen. Gensidighedsbeføjelser. Umulighed og force majeure. Fællesproblemer.
• Konfliktløsning: Lovvalg og værneting. Voldgift. Alternativ konfliktløsning.

Målbeskrivelser

- Forstå de aftaleretlige og formueretlige regler, der har juridisk og forretningsmæssig betydning for indgåelse og opfyldelse af udvalgte, centrale kommercielle aftaler;
- Vise hvordan den formueretlige aftale praktisk understøtter beslutninger om virksomhedens etablering, udvikling, drift og omsætning;
- Redegøre for de forretningsmæssige formål og udfordringer, der gør sig gældende i udvalgte kommercielle transaktioner;
- Identificere de retlige problemer og behov for aftaleregulering, som på udvalgte områder opstår ved virksomhedens etablering, udvikling, drift og afsætning mv.;
- Redegøre for den aftalepraksis, der har udviklet sig omkring udvalgte kommercielle transaktioner;
- Træffe velbegrundede valg om den hensigtsmæssige aftaleregulering af udvalgte kommercielle transaktioner
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

• Mads Bryde Andersen: Praktisk aftaleret, 4. udgave 2015.
• Mads Bryde Andersen: Enkelte transaktioner, 2. udg. 2011.
Pensum omfatter cirka 500 sider.

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:

Hold 1: 14.-18. december 2015 (vejl. periode)

Hold 2: 4. - 8. januar 2016 (vejl. periode)

Hold 3: 11.-15. januar 2016 (vejl. periode)

Hold 4: 18. - 22. januar 2016 (vejl. periode)

 

Forår:

Hold 1: 23. - 27. maj 2016 (vejl. periode)

Hold 2: 6. - 10. juni 2016 (vejl. periode)

Hold 3: 13.-17. juni 2016 (vejl. periode)

 

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet