JJUA04477U Skilsmisseret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Divorce law

Kursusindhold

Kursets emne er de juridiske spørgsmål i forbindelse med separation og skilsmisse mellem ægtefæller samt mulighederne for at indgå familieformueretlige aftaler. Der gives en dækkende indføring i relevante retskilder for separation og skilsmisse. Af særlige træk ved udviklingen fra den traditionelle ægteskabsret til den moderne familieret kan fremhæves, at ægtefællerne har fået friere rammer til at tilrettelægge deres indbyrdes økonomiske forhold. De særlige personlige relationer i en familie indebærer forsat begrænsninger i adgangen til at indgå aftaler, men det er blevet vanskeligere konkret at begrunde, hvorledes begrænsningerne retligt bør udformes. Opgøret med de traditionelle kønsroller og begge ægtefællers tilknytning til arbejdsmarkedet har ændret relationen mellem familie og erhvervsliv og sat et nyt fokus på hensynene bag fordeling af ægtefællernes pensioner ved separation og skilsmisse. Separation og skilsmisse betragtes ikke længere retligt som et brud mellem børn og forældre men udelukkende mellem ægtefællerne.
Reglerne om forældre-barn relationen behandles ikke på kurset.
Internationaliseringen er også slået igennem i forhold til reguleringen af separation og skilsmisse, og kurset vil derfor også inddrage de internationale privat- og procesretlige regler.

Kurset vil blive indledt med en introduktion af de problemstillinger, som opstår ved ægtefællernes separation og skilsmisse. Dernæst vil følgende spørgsmål blive behandlet:
• Skilsmissegrunde
• Sagsbehandlingsregler
• Skilsmissevilkår
• Ægtefælleskiftet
• Fællesboets aktiver og passiver
• Værdiansættelse og vederlag
• Personlige rettigheder
• Pensionsrettigheders behandling ved skilsmisse
• Særeje
• Aftaler mellem ægtefæller
• Internationale skilsmisser

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:
- Redegøre for den lovgivning, retspraksis og teori som vedrører en skilsmissesag.
- Redegøre for samspillet i fagets grundelementer, herunder privatret, offentlig ret og proces.
- Identificere hensyn bag de enkelte regler.
- Placere konkrete problemstillinger i en retlig sammenhæng på en måde, der viser indsigt og overblik.
- Analysere retlige problemstillinger og argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 • Linda Nielsen og Annette Kronborg "Skilsmisseret" 2012 og supplerende materiale.
  Pensum udgør ca. 500 sider
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 4. - 8. januar 2016 (vejl. periode)

 

Forår: 6. - 10. juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet