JJUA04439U Civilproces (obligatorisk 2009-studieordning)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Civil Procedure

Kursusindhold

Fagets formål er at give de studerende grundlæggende kompetence inden for civilprocessen, dvs. reglerne om behandling af civile sager. Civilprocessen er en klassisk juridisk disciplin, som alle jurister bør have et grundlæggende kendskab til, herunder fordi reglerne har nær sammenhæng med de materielle regler Faget har særlig betydning for de studerende, der sigter på ansættelse som advokat, dommer eller i retsvæsenet i øvrigt.

Kurset omfatter navnlig følgende emner:
Emnerne vil blive gennemgået i den nedennævnte rækkefølge:
- domstolssystemets opbygning og aktører
- hvilke sager kan behandles af domstolene
- saglig kompetence
- stedlig kompetence
- samlet behandling af flere krav
- almindelige principper for sagsbehandlingen
- sagsbehandlingen i 1. instans
- retsafgørelsens form, indhold og afsigelse
- appel og genoptagelse
- sagsomkostninger
- retskraft
- voldgift

Målbeskrivelser

- Redegøre for retsvæsenets opbygning og aktørerne i den civile retspleje.
- Identificere relevante regler indenfor den civile retspleje hurtigt.
- Analysere og redegøre for det præcise indhold af grundlæggende bestemmelser i den civile retspleje.
- Analysere og vurdere hvilke civile sager der kan behandles af domstolene (retlig interesse m.v.)
- Analysere og redegøre for reglerne om saglig og stedlig kompetence i civile sager, herunder i hvilket omfang danske domstole har international kompetence.
- Analysere og redegøre for reglerne om samlet behandling af flere krav, herunder ved gruppesøgsmål.
- Redegøre for de almindelige principper om behandlingen af civile sager.
- Analysere og redegøre for reglerne om sagsbehandlingen i 1. instans, herunder om bevisførelse.
- Redegøre for reglernes om retsafgørelse form, indhold og afsigelse.
- Redegøre for reglerne om appel og genoptagelse af civile sager.
- Redegøre for hovedprincipperne i reglerne om sagsomkostninger, herunder om fri proces og retshjælpsforsikring.
- Analysere og redegøre for reglerne om retskraft.
- Redegøre for hovedprincipperne i reglerne om voldgift.
- Analysere komplekse civilprocessuelle problemstillinger og argumentere for fagligt begrundede løsninger under foretagelse af en kritisk afvejning af de retlige argumenter.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen & Lasse Højlund Christensen: Den Civile Retspleje, 3. udg 2015.

Pensum omfatter ca. 550 sider.

Civilproces og Praktisk behandling af retssager udelukker hinanden. Man kan derfor i sit studieforløb kun følge og blive eksamineret i ét af disse fag. Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:

Eksamensdato: 8. december 2015

 

Forår:

Eksamensdato: 30. maj 2016

Reeksamen

Efterår:

Eksamensdato: 26. januar 2016

 

Forår:

Eksamensdato: 3. august 2016