JJUA04438U Bevisret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Law of Evidence

Kursusindhold

Kurset tilsigter at give deltagerne forståelse for og evne til at behandle bevisretlige problemer, således som de viser sig i retssager og i forbindelse med administrative afgørelser.

Udover de juridiske regler vil elementære retspsykologiske teorier og undersøgelser blive gennemgået. Den studerende skal skrive en synopsis, dvs. en kort undersøgelse inden for et bevisretligt emne. Følgende emner vil blive taget op på kurset:
Almindelige emner

 • Oversigt. Bevisret og den materielle ret.
 • Legal bevisteori. Fri bedømmelse efter retsplejeloven 1916.
 • Bevisbyrde, formodningsregler og oplysningspligt.
 • Sandsynlighedsvurdering.
 • Vidnebeviset.
 • DNA-bevis.
 • Retslægerådets responsa.


Særlige bevisregler
Civile sager:

 • Bevis i aftaleforhold.
 • Bevisproblemer i erstatningsret og forsikringsret, funktionærret.
  Straffesager:
 • Anklagemyndighedens bevisbyrde. Identifikationsbevis. Bevis for forsæt.
Målbeskrivelser

- Redegøre for bevisretlige problemer i forbindelse med retssager og administrative afgørelser.
- Redegøre for bevisteorierne samt retsplejelovens og forvaltningslovens bevisregler.
- Redegøre for og forklare baggrunden for reglerne om bevisbyrde, formodningsregler og oplysningspligt.
- Redegøre for de forskellige bevisregler i civilproces, straffeproces og forvaltningsret og diskutere styrker og svagheder ved de forskellige regelsæt.
- Forklare og analysere væsentlige domme på det bevisretlige område.
- Identificere relevante bevisretlige problemer i et komplekst materiale.
- Analysere komplekse bevisretlige problemstillinger og argumentere for fagligt begrundede løsninger under foretagelse af en kritisk afvejning af de retlige argumenter.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 • Henrik Zahle: Bevisret: oversigt, DJØF, 1994. Hele bogen er pensum bortset fra kapitel 8 og kapitel 16.
 • Desuden materiale på Absalon. Pensum udgør ca. 500 sider i alt.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

4. - 8. januar 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet