JJUA04436U Individuel arbejdsret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Individual Labour Law

Kursusindhold

Den individuelle arbejdsret beskæftiger sig med reglerne for ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager (løn- og arbejdsvilkår). Ansættelsesforholdet er principielt et kontraktsforhold, men er intensivt reguleret gennem såvel kollektive overenskomster som lovgivning. Formålet med kurset er at give deltagerne såvel teoretisk indsigt i regelgrundlaget som forståelse for reglernes praktiske anvendelse. Der lægges tillige vægt på samspillet mellem de danske regler og den voksende internationale regulering, især EU-retlige regulering.

Kurset indledes med en kortfattet gennemgang af nogle centrale ansættelsesretlige spørgsmål, herunder lønmodtagerbegrebet. Herefter gennemgås reglerne for ansættelsessituationen, ansættelsesforholdet, ændringer heri samt dets ophør. Reglerne om afskedigelse og bortvisning spiller en fremtrædende rolle i undervisningen på grund af deres store praktiske betydning. Anti-diskriminationslovgivningen indtager ligeledes en central position.
Der findes ikke nogen samlet lov for ansættelsesforholdet i Danmark. Reglerne for ansættelsesforholdet er tværtimod spredt på en række forskellige love, kollektive overenskomster og uskrevne retsgrundsætninger. Undervisningen tager først og fremmest udgangspunkt i funktionærloven men også den efterhånden detaljerede EU-baserede lovgivning spiller en stor rolle. Undervisningen tager derfor også sigte på at øve deltagerne i at orientere sig i de forskellige regelgrundlag.
Der udleveres en mere detaljeret kursusplan på første undervisningsdag.

Målbeskrivelser

- Redegøre for den ansættelsesretlige retskildestruktur, herunder EU-rettens betydning for retskildestrukturen
- Redegøre for de grundlæggende regler for etablering af ansættelsesforhold, vilkårene under ansættelsen og afvikling af ansættelsesforhold
- Forklare samspillet mellem lovgivning og kollektive overenskomster, herunder retsgrundlagets betydning for valg af procesforum
- Identificere relevante ansættelsesretlige problemer på en måde, der viser overblik over retsområdet
- Analysere komplekse ansættelsesretlige problemstillinger på en måde, der vidner om indsigt i de grundlæggende retsregler
- Argumentere for forskellige mulige løsninger på en måde, der illustrerer forståelse for de interesseforskelle, der gør sig gældende
- Argumentere på en afbalanceret måde, der viser forståelse for reglernes praktiske anvendelse.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Ole Hasselbalch, Ansættelsesret & Personalejura, 4. udg. 2012 (kap. 1-2 og 9-30).

Det forventes, at deltagerne er indstillet på at indgå aktivt i undervisningen ved at deltage i bl.a. domsgennemgang.
Der er en nær sammenhæng mellem kurserne i Arbejdsret, Individuel arbejdsret og Kollektiv arbejdsret. Arbejdsret henvender sig primært til studerende med interesse for en bred oversigt for det samlede arbejdsretlige system, mens Kollektiv og Individuel arbejdsret giver en mere specialiseret gennemgang af arbejdsrettens to kerneområder. Det vil være en fordel - men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret inden man følger Kollektiv og/eller Individuel Arbejdsret.
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:
Hold 1: 4. - 8. januar 2016 (vejl. periode)
Hold 2: 11. - 15. januar 2016 (vejl. periode)

Forår:
Hold 1: 6. - 10. juni 2016 (vejl. periode)
Hold 2: 13. - 17. juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet