JJUA04421U Udlændingeret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

The Law of Foreigners

Kursusindhold

Formålet med kursusforløbet er at skabe oversigt over og forståelse af det udlændingeretlige system, således at de studerende kan beskrive og anvende de regler, der gælder for udlændinges indrejse og ophold i samt eventuelle tvangsudsendelse af landet.

Kurset indeholder en gennemgang af såvel materielle som processuelle regler vedrørende udlændinges retsstilling i relation til indrejse og ophold. Der fokuseres særligt på de regler, der har praktisk betydning for EU/EØS-udlændinge, udlændinges beskæftigelse, asylansøgere og flygtninge samt familiemedlemmer til herboende personer.

Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Grundbegreber og hovedsondringer i udlændingeretten.
 • Danske og internationale retskilder.
 • Udlændingemyndighedernes struktur og opgaver.
 • Familiesammenføring.
 • Opholdstilladelser til særlige persongrupper, herunder humanitær opholdstilladelse.
 • Opholds- og arbejdstilladelse til specialister, uddannelsessøgende, "green card"-ordningen m.v.
 • Opholdstilladelser efter EU-reglerne.
 • Flygtningebegreber.
 • Flygtningestatus og asyl herunder første asyllands-begrebet.
 • Dublin- proceduren.
 • Asylproceduren, herunder Flygtningenævnets klagebehandling.
 • Indrejsebetingelser, herunder visumpligt og indrejseforbud.
 • Afvisning af asylansøgere og andre persongrupper.
 • Udvisning.
 • Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser, herunder repatriering.
 • Udsendelse, begrænsninger i udsendelsesadgangen.
 • Frihedsberøvelse og andre tvangsforanstaltninger.
 • Domstols- og ombudsmandskontrol.
 • Fælleseuropæisk regulering, herunder EU- og Schengen-samarbejdet på asyl- og immigrationsområdet.
 • Sammenhængen mellem udlændingeloven og integrationsloven
 • "Tålt ophold"
Målbeskrivelser

- Redegøre for udlændingesystemets opbygning og funktion, herunder balancen mellem retssikkerhedshensyn og effektivitetshensyn.
- Redegøre for ansøgeres retsstilling i forhold til udlændingelovens bestemmelser om indrejse og ophold og kunne forklare og reflektere over forskelle og ligheder mellem forskellige kategorier af ansøgere, såsom asylansøgere, indvandrere og danske statsborgere.
- Forklare samspillet mellem udlændingelovens bestemmelser om indrejse og opholdsmuligheder i Danmark sammenholdt med Danmarks internationale forpligtelser på området.
- Identificere relevante udlændingeretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale, blandt andet bestående af cases og domme.
- Placere konkrete problemstillinger i en udlændingeretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt.
- Analysere komplekse udlændingeretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter.
- Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe fagligt begrundede valg ved anvendelse af de generelle udlændingeretlige regler på konkrete cases og problemstillinger.
- Forklare udlændingerettens opbygning, herunder sammenhængen mellem ansøgerens rettigheder og mulighederne for kontrol- og tvangsforanstaltninger.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 • Christensen m.fl.: Udlændingeret, 3.udg, 2006.
 • Materialesamling til Udlændingeret.


Pensum omfatter i alt cirka 500 sider.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 18. - 22. januar 2016 (vejl. periode)

 

Forår: 30. maj - 3. juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet