JJUA04392U Kollektiv arbejdsret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Collective Labour Law

Kursusindhold

Den kollektive arbejdsret beskæftiger sig med reglerne for det kollektive overenskomstsystem. Formålet med kurset er at give deltagerne såvel teoretisk indsigt i regelgrundlaget som forståelse for reglernes praktiske anvendelse. De kollektive aftalerelationer er kun sparsomt reguleret i lovgivningen, idet organisationernes egne regler (de såkaldte hovedaftaler) stadig spiller en central rolle. Reglernes nærmere indhold er i vidt omfang udviklet gennem Arbejdsrettens og de øvrige fagretlige retsorganers praksis. Kurset lægger derfor også vægt på at træne deltagerne i juridisk argumentation gennem diskussion af konkrete retsafgørelser. Der lægges i forbindelse hermed tillige vægt på at inddrage de folkeretlige, menneskeretlige og EU-retlige retskilder som spiller en stigende rolle for området. Kurset belyser også nogle af de sammenstødsproblemer som opstår på det offentlige overenskomstområde mellem den kollektive arbejdsret og almindelige forvaltningsretlige principper.


Kurset indledes med en kortfattet gennemgang af den kollektive arbejdsret og dens forhold til andre retsområder. Herefter følger en gennemgang af organisationerne på arbejdssmarakedet. Herefter gennemgås reglerne for overenskomstrelationerne på organisationsniveau, herunder etablering af overenskomstforhold, fortolkning og anvendelse af overenskomster samt opsigelse heraf. Derefter følger en gennemgang af overenskomstrelationerne på arbejdspladsniveau, herunder arbejdsgivers ledelsesret, samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentanter. I fortsættelse heraf behandles reglerne om konfliktret og fredspligt (kollektive arbejdskonflikter), herunder Forligsinstitutionens rolle, anvendelse af kollektive kampskridt (strejke, lock-out m.v.) samt lovindgreb i verserende arbejdskonflikter. Til sidst gennemgås reglerne for det særlige fagretlige processystem, dvs Arbejdsretten, bodsansvaret og faglig voldgift.

Målbeskrivelser

- Redegøre for det kollektivarbejdsretlige systems indretning og funktion, herunder retskildestruktur og procesindretning
- Redegøre for de grundlæggende regler for det kollektive overenskomstforhold og de lokale aftale- og samarbejdsrelationer samt forklare samspillet mellem de to niveauer
- Redegøre for de grundlæggende regler for iværksættelse af kollektiv arbejdskonflikt og behandling af tvister i det fagretlige system, herunder Arbejdsrettens indretning og funktion
- Identificere relevante kollektivarbejdsretlige problemer på en måde, der viser overblik over retsområdet
- Analysere komplekse kollektivarbejdsretlige problemstillinger på en måde, der vidner om indsigt i de grundlæggende retsregler
- Argumentere for forskellige mulige løsninger på en måde, der illustrerer forståelse for de interesseforskelle, der gør sig gældende
- Argumentere på en afbalanceret måde, der viser forståelse for reglernes praktiske anvendelse
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

  • Jens Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 3. udgave, 2014.
  • Materialesamling i Kollektiv arbejdsret. Materialesamlingen anvendes kun som baggrundsstof.
Der er en nær sammenhæng mellem kurserne i Arbejdsret, Individuel arbejdsret og Kollektiv arbejdsret. Arbejdsret henvender sig primært til studerende med interesse for en bred oversigt for det samlede arbejdsretlige system, mens Kollektiv og Individuel arbejdsret giver en mere specialiseret gennemgang af arbejdsrettens to kerneområder. Det vil være en fordel - men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret inden man følger Kollektiv og/eller Individuel Arbejdsret.
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 14. - 18. december 2015 (vejl. periode)

Forår: 23. - 27. maj 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet