JJUA04386U Forbrugerret - faget er nedlagt i forårssemesteret 2016

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Consumer law

Kursusindhold

At indføre deltagerne i en række praktiske og teoretiske forbrugerretlige spørgsmål - offentligretlige såvel som privatretlige - således som de tegner sig efter gældende dansk ret. Kurset vil tillige berøre de EU-retlige regler og regelforslag på forbrugerområdet

Forbrugerretten er kendetegnet ved dynamiske retsregler og som et hastigt udviklende retsområde med stor bevågenhed fra EU. Med kursusfaget i forbrugerret vil der især blive lagt hovedvægten på en gennemgang af de civilretlige og markedsføringsretlige regler, der regulerer retsområdet, herunder interaktionen mellem disse regelsæt. Endvidere fastlægges Forbrugerretten retlige standarder, som de kommer til udtryk ved domstolene, de relevante ankenævn og Forbrugerombudsmandens udtalelser, som spiller en væsentlig rolle for forståelsen af forbrugerretten.

Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Introduktion til forbrugerretten. Retskilder. Forbrugerbegrebet.
 • God markedsføringsskik, vildledning, prisoplysninger, Forbrugerombudsmandens virksomhed, retsforfølgning, forbud, påbud og erstatning (Markedsføringsloven)
 • (U)Rimelige aftalevilkår. Standardvilkår. (Aftaleloven)
 • Forbrugeraftaler. Reglerne om dørsalg, postordresalg og fjernsalg, herunder finansielle tjenesteydelser. (Forbrugeraftaleloven)
 • Forbrugerkøb og forbrugertjenester. (Købelovens regler om forbrugerkøb)
 • Forbrugerbeskyttelse ved handel med fast ejendom. (Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom).
 • Kreditaftaler. (Lov om kreditaftaler)
 • Betalingsmidler (Lov om betalingsmidler).
 • Retshjælp og retshåndhævelse. (Lov om forbrugerklager, Forbrugerklagenævnet, de privatgodkendte ankenævn retsplejelovens regler om fri proces, retshjælpsforsikring m.v.

  Besøg hos: Forbrugerstyrelsen og Forbrugerombudsmanden.

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:
- Redegøre for forbrugerklagesystemets opbygning og funktion
- Redegøre for forbrugernes retsstilling i den civilretlige lovgivning
- Forklare samspillet mellem de offentlig- og civilretlige regler til beskyttelse af forbrugerne
- Identificere relevante forbrugerretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
- Placere konkrete problemstillinger i en forbrugerretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt.
- Analysere komplekse forbrugerretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
- Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe et fagligt begrundede valg for løsningen
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

• Sonny Kristoffersen: Forbrugerretten I - Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst, 5. udg. 2015 Forlaget Thomson. Pensum ca. 150 sider
• Sonny Kristoffersen: ”Forbrugerretten II, 4. udg. 2014 – den civilretlige forbrugerbeskyttelse”, Forlaget Thomson & Reuters - Pensum ca. 400 sider.

Samlet pensum 560 sider.

Kurset kan ikke tages af studerende, som har deltaget i kurset European Consumer Law
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:

Hold 1: 14. - 18. december 2015 (vejl. periode)

Hold 2: 4. - 8. januar 2016 (vejl. periode)
 

Forår: 23. - 27. maj 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet