JJUA04378U Forsikringsret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Insurance law

Kursusindhold

Forbruget af forsikringer, der tegnes i forsikringsselskaber, er så stort, at det er de færreste, der ikke på et eller andet tidspunkt står over for at skulle tage stilling til forsikringsspørgsmål.

Dette betyder også, at mange jurister på et eller andet tidspunkt vil blive konfronteret med forsikringsretlige problemstillinger. Det gælder jurister i såvel den private som den offentlige sektor.

Hovedformålet med kurset er at give de studerende en indføring i den grundlæggende forsikringsaftaleret og de forsikringsretlige termer samt udvalgte forsikringstyper, der sætter dem i stand til at løse de forsikringsjuridiske problemstillinger, de stilles overfor i det praktiske liv, f.eks. ved ansættelse i den finansielle sektor, herunder forsikringsselskaber, ved ansættelse på advokatkontor eller i den offentlige sektor, osv.

Det forudsættes, at de studerende deltager aktivt i undervisningen, bl.a. ved at forberede og fremlægge retsafgørelser. I undervisningen vil der blive inddraget øvelsesopgaver, nyeste kendelser fra Ankenævnet for Forsikring og retsafgørelser.

Kurset omfatter forsikringsaftalerettens almindelige del og en speciel del. Følgende hovedemner vil blive behandlet:

 • Forsikringsaftalens indgåelse og forsikringstagerens fortrydelsesret.
 • Forsikringsbetingelsernes opbygning og fortolkning af forsikringskontrakter.
 • Forsikringens varighed - selskabets ansvar i tid.
 • Forsikringsbegivenheden og årsagslæren.
 • Erstatningens opgørelse.
 • Forhold, der kan føre til nedsættelse af eller bortfald af erstatningen: f.eks. forsætlig fremkaldelse af forsikringsbegivenheden, tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifter, urigtige oplysninger ved aftalens indgåelse m.v.
 • Renter.
 • Forældelse af forsikringskrav.
 • Gennemgang af udvalgte forsikringstyper, bl.a. livs- og pensionsforsikring, hvor begunstigelsesinstituttet og pensionsydelserne vil blive behandlet.
 • Fremlæggelse af konkrete sager (domme og ankenævnskendelser).
Målbeskrivelser

- Redegøre for de basale forsikringsaftaleretlige regler
- Redegøre for de forsikringsretlige grundprincipper og terminologi
- Redegøre for de enkelte relevante forsikringstypers opbygning og funktion
- Redegøre for de relevante tværfaglige problemstillinger der opstår i den forsikringsretlige kontekst
- Identificere og analysere forsikringsretlige problemstillinger
- Argumentere for løsninger på forsikringsrettens område og træffe et velbegrundet valg
- Perspektivere forsikringsrettens konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 • Ivan Sørensen: Forsikringsret, 6. udg. 2015. Pensum er på cirka 430 sider.


Samlet pensum omfatter cirka 500 sider.

I øvrigt vil den overvejende del af pensum m.v. fremgå af den læseplan, der findes på fagets hjemmeside.
En egentlig pensumoversigt optages på hjemmesiden i løbet af semesteret.

http:/​/​jura.ku.dk/​studerende/​kandidat/​fag/​forsikringsret/​ indeholder forskellige meddelelser til de studerende og relevante nye afgørelser m.v..
Herudover kan fagets materialesamling og domssamling downloades på hjemmesiden.

Hjemmeside: http:/​/​jura.ku.dk/​studerende/​kandidat/​fag/​forsikringsret/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter

Forberedelsen er casebaseret
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:

Hold 1: 11. - 15. januar 2016 (vejl. periode)

Hold 2: 4. - 8. januar 2016 (vejl. periode)

Forår: 13. - 17. juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet