JJUA04072U Transportret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Transport Law

Kursusindhold

Øget international handel, udflytning af produktion samt øget mobilitet på arbejdsmarkedet indebærer, at transportretten som disciplin får stadig større praktisk betydning. Dette gælder i relation til såvel varetransport som persontransport. Formålet med kurset er at give en indføring i de grundlæggende transportretlige regler. Kurset er navnlig koncentreret omkring ansvarsretlige spørgsmål, herunder især spørgsmål om ansvarsgrundlag og ansvarsomfang i forholdet mellem transportøren og transportkunden (kontraktansvaret), men også i forhold til tredjemand (deliktsansvaret). Kursets videregående formål er dels at sætte deltagerne i stand til at analysere disse problemstillinger ud fra en teoretisk synsvinkel, dels at give deltagerne kendskab til de praktiske løsninger på problemerne.

De transportretlige regler, der regulerer internationale transporter er i vid udstrækning konventionsbundne regler, der er inkorporeret i de enkelte landes nationale retssystemer. Under kurset fokuseres såvel på konventionsteksterne, som på de danske inkorporeringslove. Der gives en introduktion til de klassiske transportretlige former, søtransport, vejtransport, banetransport og lufttransport i relation til såvel godstransport som passagertransport. Da moderne transporter imidlertid ofte afvikles som såkaldt multimodale transporter, der kombinerer disse forskellige former for transporter ses også på de særlige problemer, som disse transporter giver anledning til, herunder primært på de aftaleretlige reguleringer af den multimodale transportform. Kurset rundes af med en belysning af visse ansvarsspørgsmål i relation til tredjemand.

Målbeskrivelser

- Redegøre for de grundlæggende transportretlige regler og deres baggrund
- Identificere relevante transportretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
- Placere konkrete problemstillinger i en transportretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt.
- Analysere komplekse transportretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

  • Per Vestergaard Pedersen: Transportret - introduktion til reglerne om transport af gods, Thomson, 2008. Kursusdeltagerne kan købe bogen til en særlig nedsat pris på 1.296 kr. inkl. moms (skriv til Per Vestergaard Pedersen: pvp@lett.dk for nærmere oplysninger derom).
  • Materialesamling


Pensum er på 500 sider

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

18. - 22. januar 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet