JJUA04049U Grundlæggende socialret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Basic Social Security Law and Social Welfare Law

Kursusindhold

Kurset tilsigter at give de studerende forståelse for de grundlæggende principper, retsregler og strukturer, der vedrører social sikring og sociale rettigheder mere generelt. Sammen med det arbejdsretlige system, er socialretten i dag hovedforsørgelsessystem for voksne. Sociale rettigheder en en vigtig bestanddel af det danske velfærdssamfund.
Sociale rettigheder inddeles i to typer rettigheder: pengerettigheder og omsorgsrettigheder. Pengerettighedernes hovedformål er at kompensere for indtægtstab ved sygdom, invaliditet, arbejdsløshed og alderdom. Arbejdskontrakten og den sociale sikring har derfor nær sammenhæng med hinanden. Omsorgsrettighedernes formål er at supplere eller erstatte den private egenomsorg.
Social sikring er i sin grundstruktur kendetegnet ved sit slægtskab til erstatningsretten og forsikringsretten. I Den Europæiske Union er social sikring en del af den frie bevægelighed for arbejdskraften, varer og tjenesteydelser og har derfor tillige grænseflader til konkurrenceretten. Socialretten er tillige kendetegnet ved, at mange sociale rettigheder er konventionsregulerede, herunder af EMK. Omsorgsrettigheder som handicapydelser og sygebehandling, har sammenhæng med sundhedsretten.
Socialretten får stigende betydning for jurister. Særligt kan der peges på advokatvirksomhed, faglige og humanitære organisationer, den kommunale forvaltning samt det sociale klagesystem som vigtige arbejdsområder. Et stigende antal socialretlige sager forelægges de almindelige domstole.
Kursets perspektiv er rettighedsorienteret, med vægtlægning på beskyttelse af den enkeltes sociale rettigheder.

Kurset omfatter indføring i socialrettens grundværdier og retskilder, forsørgelsens retlige sammenhænge, socialretlige grundprincipper samt sociale rettigheders menneskeretlige beskyttelse og grundlovsbeskyttelse. Hertil kommer en indføring i den EU-retlige regulering af danske sociale rettigheder. Grundlæggende tildelings- og udmålingsprincipper for socialrettens centrale pengeydelser (fødsels- og forældredagpenge, pensioner, kontant- og aktiveringshjælp) gennemmegås tillige med de grundlæggende omsorgsydelser (handicapydelser, hjemmehjælp, boformer). Ved undervisningen vil forståelse for retlige principper og strukturer vægtlægges frem for detailkendskab til de enkelte loves bestemmelser. Retspraksis vil spille en central rolle i undervisningen. Integreret i gennemgangen vil være EU-rettens og menneskerettens krav til det danske sociale system. I den forbindelse inddrages EF-domstolens og Menneskerettighedsdomstolens praksis i tilknytning til dansk domstolspraksis og administrativ praksis (Ankestyrelsen, Ligestillingsnævnet m.v.)

Målbeskrivelser

- Redegøre for den sociale organisations og opgavestruktur.
- Redegøre for de retlige principper, strukturer og værdier som er grundlaget for socialretten og forklare de socialretlige problemstillinger i forhold hertil.
- Forklare udviklingen af sociale rettigheder og samspillet med andre retsområder i forhold hertil.
- Redegøre for den socialretlige retskildestruktur, herunder internationale retskilders betydning for socialretten.
- Identificere relevante socialretlige problemstillinger og retlige argumenter og forklare disse ud fra forskellige fortolkningshensyn.
- Placere en konkret problemstilling i en socialretlig sammenhæng på en måde der viser overblik og indsigt.
- Analysere komplekse socialretlige problemstillinger, argumentere for forskellige resultater og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

 • Kirsten Ketscher: Socialret, 4. udgave, Forlaget Thomson 2004
 • Kirsten Ketscher og Stine Jørgensen (red): Socialretlig tekstsamling
 • Kirsten Ketscher og Stine Jørgensen (red): Socialretlig regelsamling
 • Kirsten Ketscher og Stine Jørgensen (red): Socialretlig afgørelsessamling


Pensum omfatter i alt ca. 500 sider.

Brug af fagets hjemmeside indgår som en integreret den af kurset. Alt materiale, materialesamlinger, meddelelser m.v. lægges ud på Absalon. Brug af fagets netsider er en integreret del af kurset. undervisningen er i vidt omfang casebaseret med udgangspunkt i et stort antal domme, afgørelser mv. Kurset forudsætter de studerendes aktive deltagelse i undervisningen.

Fagets hjemmeside: http:/​/​jura.ku.dk/​studerende/​kandidat/​fag/​socialret/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

13. - 17. juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet