JJUA04018U Retspsykologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Forensic psychology

Kursusindhold

Inden for den seneste årrække har der været en stadig vokende interesse for retspsykologi som en selvstændig disciplin. I USA og UK dækker begrebet ”forensic psychology” såvel ”legal psychology” som ”criminological psychology” – lovgivningens og retssalens psykologi og psykologisk kriminologi med vægt på individuelle forhold i en socialpsykologisk ramme.
I de skandinaviske lande pågår der flere initiativer i retning af præcisering og afgrænsning af dette særlige fagpsykologiske område. Det er imidlertid karakteristisk, at området defineres ganske bredt som psykologiens og juraens fælles berøringsflader. Den danske retspsykologi synes at have fokuseret på strafferet og strafferetslige temaer og problemstillinger som sit hovedsagelige genstandsfelt. Herigennem er retspsykologi tættest beslægtet med retspsykiatri, kriminologi og retssociologi.
Kurset har til formål at give deltagerne indblik i nogle af strafferetspsykologiens centrale temaer og problemstillinger som udgangspunkt for refleksion og kritisk diskussion. Med kursets særlige vægt på vidnepsykologi tilstræber kurset at bibringe deltagerne øget forskningsbaseret psykologisk forståelse for dette delområde og øgede færdigheder med hensyn til analyse og vurdering af afgivne udsagn.

Kurset er som udgangspunkt struktureret i henhold til præ-retslige, retslige/retsprocessuelle og post-retslige, retspsykologiske temaer og problemstillinger.

  • Der vil indledningsvis blive arbejdet med en bio-psyko-social forståelse af kriminalitet/den kriminelle og forståelsesformens betydning for så vidt angår forebyggelse, straf og behandling primært ud fra en individ orienteret tilgang.
  • Fængselspsykologiske emner vil blive inddraget og herunder psyko-sociale betingelser og konsekvenser ved frihedsberøvelse.
  • Der vil blive fokuseret på recidiv og farlighedsbegrebet, herunder værktøjer til vurdering af farlighed. Særskilt vil psykopatibegrebet blive behandlet.
  • Videre vil der i undervisningen blive lagt særlig vægt på vidnepsykologien (bl.a. afhøringsteknikker) og særskilt på børns troværdighed som vidner primært med udgangspunkt i sager omhandlende sædeligshedskriminalitet.
Målbeskrivelser

- Diskutere kriminalitet/den kriminelle ud fra en bio-psyko-social forståelse samt kunne reflektere over forståelsesformens betydning for så vidt angår forebyggelse, straf og behandling
- Diskutere fordele og ulemper og foretage en kritisk afvejning heraf vedrørende straf og/eller behandling som sanktion overfor kriminelle
- Forklare og analysere recidiv og farlighedsbegrebet samt diskutere værktøjer til vurdering af farlighed
- Identificere psykopati samt diskutere sanktioner i forhold til kriminelle psykopater (karakterafvigere)
- Identificere og analysere vidnepsykologiske problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt og træffe fagligt velbegrundede valg for løsning af generelle og konkrete vidnepsykologiske problemstillinger
- Redegøre for afhøringsteknikker og forklare og diskutere teknikkernes brug i relation til praksis
- Analysere og diskutere børns troværdighed som vidner, primært med udgangspunkt i sager omhandlende sædelighedskriminalitet
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Janne Hartington og Karoline Døssing Normann: Retspsykologi, Materialesamling, 2008.
Samlet pensum cirka 500 sider, hvoraf enkelte tekster er på engelsk

Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 34
  • I alt
  • 34
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

13. - 17. Juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet