ITSKABA111 Individuel tilrettelagt studieenhed

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Individualised study unit

Uddannelse

Bachelor i farmaci - valgfri, Kandidat i farmaci - valgfri, MSc in Pharmaceutical Sciences - elective, MSc in Medicinal Chemistry - elective, Kandidat i farmaceutisk videnskab - valgfri

Kursusindhold

Kursusbeskrivelsen er en rammebeskrivelse for en selvstændig forsknings- eller udredningsopgave eller lignende. Kursusbeskrivelsen kan bl.a. benyttes i forbindelse med:

 • kandidatuddannelsernes valgfrie forløb
 • et skolarstipendium
 • et projektorienteret forløb, hvor den studerende er tilknyttet en farmaceutisk relevant virksomhed, herunder et universitet, i Danmark eller i udlandet
 • et projektforløb for danske og udenlandske studerende, som ikke er indskrevet på en uddannelse ved fakultetet, men som gennemfører et projekt med en vejleder fra et af de deltagende institutter.

I forbindelse med tilmeldingen til kurset, og inden kurset påbegyndes, tager de(n) studerende sammen med vejlederen stilling til detaljer i det konkrete kursus, herunder en nærmere beskrivelse af følgende emner:

 • Kursets titel
 • Kursets faglige indhold
 • Kurset formål
 • Kursets omfang i ECTS
 • Supplerende målbeskrivelse med specifikke faglige mål relateret til det konkrete projekt
 • Supplerende karakterbeskrivelse relateret til det konkrete projekt og de anførte specifikke faglige mål
 • Sprog (Kurset kan gennemføres på dansk eller engelsk. Såfremt kurset gennemføres på engelsk, skal en evt. afsluttende prøve også gennemføres på engelsk)
 • Prøveform
 • Beståelsesform (dvs. bestået/ikke bestået eller 7-trinsskala)
Målbeskrivelser

Det er kursets formål at give den studerende mulighed for på selvstændig vis at tilrettelægge og udføre et individuelt studieprogram, styret af faglige og personlige interesser og i samarbejde med en vejleder. Programmet kan afvikles i Danmark eller i udlandet.
 

Det tilstræbes, at den studerende ved kursets afslutning:

 • Har øget sin faglige indsigt og viden
 • Har øget sin selvstændighed bl.a. m.h.t. tilrettelæggelse og udførelse af større opgaver.

Aftales mellem studerende og vejleder

Kursets omfang aftales mellem de(n) studerende og vejleder. Omfanget skal mellem 7,5 og 30 ECTS i intervaller af 7,5 ECTS.

Bedømmelse af kurset aftales mellem studerende og vejleder og kan være bestået/ikke bestået eller med karakter efter 7-trinsskala.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 825
 • I alt
 • 825
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Andet
Prøveformen aftales mellem vejleder og studerende og kan være skriftlig rapport, poster, foredrag, mundtlig prøve eller lignende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

Karakteren 12:
gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets mål (både de generelle og de supplerende specifikke mål) med ingen eller få uvæsentlige mangler.