HRHK03632U  REL, Tekst og metode (E15), (Diskurs og Praksisk, 7,5 ECTS)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Text and method

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie, 2008, eller
Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008

Kursusindhold

Kurset indfører i religionshistorisk tekstanalyse, samt præsenterer et udvalg af aktuelle tilgange til forskellige typer af materiale. Den metodologiske mangfoldighed i faget præsenteres, ligesom der gives eksempler på tværvidenskabelige muligheder. Diskussion af tekstbegreber og analytiske modeller, kildekritisk håndtering og vurdering af kildemateriale i forhold til bestemte problemstillinger, samt forskellige typer af religiøs brug af tekster, både historisk og i samtiden, vil stå centralt. Undervisningen er holdundervisning kombineret med seminardiskussioner, og afvikles i tæt samarbejde med kurset "Ritual og praksis". Der indgår ekskursioner og gæsteforelæsninger.

I religiøse aktiviteter bruges en mangfoldighed af tekster og teksttyper. Religionshistorikere kan analysere disse tekster og deres anvendelse på forskellige måder. Kurset introducerer forskellige typer af analysetilgange og tekstbegreber, samt giver værktøjer til at bruge dem i eget akademisk arbejde. De tekster kurset beskæftiger sig med kan være alt fra antikke inskriptioner og tekstfragmenter, manuskripter fra middelalderen, poesi, kanoniserede hellige skrifter, mundtlige fortællinger, diskussioner og visuelle medieformer på nettet til moderne religiøse prædikener og pamfletter. Hvad der er en værdifuld tekstkilde afhænger af hvilken type af spørgsmål, der arbejdes med. Ekskursioner og gæsteforelæsninger der behandler specifikke aspekter af tværvidenskabelig tilgang til tekster vil indgå i kurset. Undervisningen afvikles i tæt samarbejde med kurset ”Ritual og praksis”.

Hvem har magten over den religiøse fortolkning?

Skrift, mundtlighed, diskurs, forfatter, kontekster og deres brug, stemmer, aktører, autoritet, ceremonier og ritualer, scener og rum, legitimitet, institutioner, magten over historien, kulturel erindring, kanon, arkiv, æstetik og retorik, myter og politik, sociale medier - Hvem kontrollerer ritualet?

 

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Tekst og metode (fagelementkode HRHK03631E)

KA 2008-studieordning (gymnasierettet):
Diskurs og praksis: Religionsvidenskabelig teori og metode (fagelementkode HREK03021E) 7,5 ECTS

Kompendium samt kursuslitteratur vil blive meddelt senere via Absalon

BA i religionsvidenskab eller anden relevant BA med tilvalgsfag i religionsvidenskab
Holdundervisning
For at opnå 15 ECTS-points i Diskurs og praksis skal tilvalgsstuderende tillige følge undervisningen i Ritual og praksis
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 233
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 275