HPÆK03582U  PÆD, Modul 4: Anvendelse af pædagogisk viden.

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Educational knowledge in use.

Kursusindhold

I Modul 4 arbejdes der med, hvordan forskningsbaseret pædagogisk viden anvendes i praksis under hensyntagen til forskellige omstændigheder, områder og målgrupper. Formålet er at den studerende dels bliver i stand til at foretage kritiske analyser af vidensformidling og ‑brug, dels til på denne baggrund at foreslå nye handlemuligheder og løsningsmodeller. I modulet undersøges således betydningen af forskellige former for anvendelse af pædagogisk viden. Her fokuseres der på forholdet mellem videns‑ produktion, videns‑cirkulation over videns‑styring til videns‑brug. Dette kan fx omfatte spørgsmålet om hvad der sker, når videnskabelig viden rammer et praksisniveau, hvordan man kan forholde sig til den samfundsmæssige anvendelse af videnskabelig viden og hvad der sker, når medierne anvender forskningsbaseret pædagogisk viden.

Formålet med modulet er således, at den studerende opnår indsigt i, hvilke forhold, der skal tages i betragtning, når forskningsbaseret viden inden for det pædagogiske område

formidles og anvendes. Med udgangspunkt i viden tilegnet på Modul 1 og 2, drejer dette modul sig for det første om at undersøge, analysere og vurdere de betingelser, hvorunder pædagogisk viden bliver til. I denne forstand kan modulet referere til et bredt spektrum af videns‑ og anvendelsesområder vedrørende fx professioner som pædagoger og lærere, deres uddannelsesinstitutioner (professionshøjskoler), organisations‑ og pædagogikudvikling, curriculumudvikling og pædagogisk evaluering.

For det andet er det formålet med modulet at gøre det muligt for den studerende at analysere komplekse arbejds‑ og udviklingssituationer i forbindelse med konkret, lokal skabelse og formidling af viden inden for de pædagogiske og tilgrænsende fagområder. For det tredje drejer det sig om, at den studerende får indblik i, hvad målgruppen betyder for formidling af viden, dvs. om der er tale om fagfæller, professionelle eller ikke‑ specialister. Endelig er det formålet med modulet, at den studerende, med udgangspunkt i sin forskningsmæssige indsigt, opnår kompetencer i at fremlægge og overveje potentielt nye løsningsmodeller samt formidle dem til fagfæller og ikke‑specialister. Hensigten er at den studerende opnår færdigheder i at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og interessenter uden for det faglige fællesskab, herunder til ikke‑specialister.

Modulets undervisningsformer veksler mellem holdundervisning med læreroplæg og gruppediskussioner, opponentvirksomhed, samt indgåelse i pædagogiske sammenhænge med erfaringer med konkret vidensproduktion og ‑formidling. Erfaringer herfra beskrives og analyseres i form af to mindre skriftlige arbejder støttet undervejs af deltagelse i de tilrettelagte workshop, samt igennem det fortløbende arbejde med problemformulering, analyse og formidling. Igennem forløbet udarbejdes der endvidere en rapport, der analyserer og opsamler det udvalgte problemområde. I udarbejdelsen af denne rapport, skal den studerende forholde sig til spørgsmålet om formidling til både fagfæller og ikke‑specialister.

Holdundervisning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 367,5
  • I alt
  • 409,5