HMØK00021U MØK, Islamisme (E15)

Årgang 2015/2016
Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008 eller

Kandidatuddannelse i Islamiske Studier, 2008

Kursusindhold

Islamisme har om noget begreb været politisk og teoretisk omdiskuteret de seneste årtier. Begrebet og de mangfoldige praksisser, de angiveligt refererer til, bliver til stadighed studeret og fortolket. Udviklingen af begrebet islamisme har ikke mindst rødder i de muslimske landes moderne historie, mens senere begivenheder har været med til at reformere de islamiske bevægelser og dermed tilføjet islamismen nye betydninger. Det gælder fx 11. september 2001, senere krigene i Afghanistan, Irak, Syrien, de arabiske revolutioner eller arabiske forår siden slutningen af 2010 på tværs af de arabiske lande, og senest kampen mod ISIS.

Da de fleste af de moderne islamiske bevægelser på den ene eller anden måde er inspireret eller udspringer af en salafistisk eller Muslimsk Broderskabs (MB) kerneforståelse af det guddommelige og det verdslige, er disse to bevægelser valgt som omdrejningspunkt for dette kursus. Det overordnede mål med kurset er at studere de religiøse, socialpolitiske og kulturelle forandringer inden for disse to retninger og deres relation til islamiske og islamistiske bevægelser.

Et eksempel er, hvordan MB’s og Salafisternes adgang til magt igennem de senere år har været under hurtig forandring, og med den også deres adgang til offentligheden. Spørgsmålet er, hvordan de islamiske bevægelser kombinerer og prioriterer forskellige politiske og religiøse forståelser i samspil med skiftende politiske landskaber. For det andet, uanset om de er i opposition eller ved magten, står de islamistiske bevægelser overfor at skulle tage ansvar i situationer som fx konflikter, kriser og under politiske omvæltninger. Hvordan håndterer islamistiske bevægelser sådanne situationer og gør brug af deres egne ideologier, tro, politiske standpunkter, historie og nye politiske sfærer?

Kurset vil særligt se på islamisters og salafisters brug af medier, og der skal analyseres såvel TV-programmer som kampagner på internettet og sociale medier.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning, Mellemøsten:
Medier i mellemøsten (Fagelementkode HMØK03691E)
Emnekursus A (Fagelementkode HMØK03711E)

KA 2008-studieordning, Islamiske Studier
Islam i det 20. og 21. århundrede (Fagelementkode HISA04651E)

Se Absalon ”Islamisme”

KA-studerende der ikke har de nødvendige sproglige kompetencer, kan dog tilmelde sig kurset, under forudsætning af at de forinden har søgt og opnået dispensation fra sprogkravet hos Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier.
Kurset har karakter af seminar-form, som forudsætter høj studenter-aktivitet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5