HISK04632U ISL, Islamisk jura (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Islamic law

Uddannelse

KA 2008-studieordning for kandidatuddannelsen i Islamiske Studier

Kursusindhold

Kurset giver en grundig gennemgang af islamisk jura, hvor der forudsættes almindeligt kendskab til den klassiske islamiske civilisation. Her undersøges oprindelsen og udviklingen af de islamiske retsinstitutioner i den formative og klassiske periode, med særligt fokus på de fire retsskoler. Der undersøges hvordan islamisk jura kommer i spil overfor islamisk filosofi og islamisk teologi, og det undersøges hvordan disse discipliner er delvist overlappende og hvordan normer forstås og diskutteres i islam. Der undersøges endvidere forholdet mellem det hellige og åbenbarede i islamisk ret, Shari’a, og andre påvirkninger og indflydelser på islamisk ret, herunder qanun og ´urf, igennem den islamiske historie. Denne gennemgang afsluttes med et samtidigt perspektiv på islamisk jura i både den islamiske verden og i Europa og USA. Hvordan bruger muslimer i dag islamisk jura? Hvordan udvikler og forandrer islamisk jura sig i det 20. og 21. århundrede? Hvilke metoder og ræsonnementer bruges i dag i islamisk ret?

 I løbet af denne gennemgang af islamisk jura diskuteres grundigt forskningstraditionerne omkring islamisk jura. Her gennemgås det teoretiske og metodiske grundlag for arbejdet med islamisk jura, både af muslimske retstænkere og forskere i vesten. I den forbindelse sætter kurset særlig fokus på den palæstinensiskfødte retshistoriker Wael Hallaq (1955 - ) og dennes omfattende arbejde med islamisk ret siden begyndelsen af 1990’erne. Der læses flere af de mest markante af Hallaq’s tekster, ligesom hans tænkning diskuteres kritisk overfor det 20. og 21. århundredes forskning i islamisk ret.

 Der er mulighed i kurset for, at den studerende selv vælger et relateret emne, som der arbejdes særligt med, med henblik på præsentation undervejs i kurset. Dette kunne være; komparative undersøgelser af islamisk jura i forhold til andre retstraditioner – både i den klassiske periode og nu, undersøgelse af de fire retsskoler i det 21. århundrede, en undersøgelse af fiqh for muslimer som minoriteter, retsudvikling i det 20. og 21. århundredes islam, m.m.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Islamisk jura (Fagelementkode HISA04631E)

Kursuslitteratur:

 • Hallaq, Wael B. Sharī'a: theory, practice, transformations. Cambridge University Press, 2009.
 • Hallaq, Wael B. An introduction to Islamic law. Cambridge University Press, 2009.
 • Hallaq, Wael B., ed. The origins and evolution of Islamic law. Cambridge University Press, 2005.
 • Muhammad ibn Idrîs Shâfi'î, and Majid Khadduri. Islamic Jurisprudence:Shafi-is Risala. Transl., with an Introd., Notes, and Appendices, by Majid Khadduri. Johns Hopkins Press, 1961, eller senere udgaver.

Der suppleres med relevante artikler og andre faglige tekster

 Referencelitteratur:

 • Schacht, Joseph. An introduction to Islamic law. Oxford: Clarendon Press, 1964, eller senere udgaver.
 • Vikør, Knut S. Between God and the Sultan: a history of Islamic law. Oxford University Press, 2005, eller senere udgaver.
 •  Neusner, Jacob, and Tamara Sonn. Comparing religions through law: Judaism and Islam. Psychology Press, 1999, eller senere udgaver.
 • McAuliffe, Jane Dammen. "Encyclopedia of the Quran." (2008),


http:/​/​referenceworks.brillonline.com.ep.fjernadgang.kb.dk/​
browse/​encyclopaedia-of-the-quran

 

Almindeligt kendskab til den klassiske islamiske civilisation
Forelæsninger og holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende. Ved semestrets begyndelse afdækkes af emner, der kan gøres til genstand for oplæg ved de studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 382,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • I alt
 • 412,5