HFIB10292U  AFLYST/ FILO, Virksomhedsfilosofi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

AFLYST/ Business Philosophy

Uddannelse

Enkeltstående bachelortilvalg i Filosofi

Kursusindhold

Faget Virksomhedsfilosofi omfatter to hovedelementer: Organisationsteori og virksomhedsetik. Den første del beskriver, hvordan virksomheder er opbygget og fungerer, den sidste diskuterer, hvordan virksomheder bør være opbygget og fungere, ud fra en etisk målestok.

Virksomheder er organisationer, dvs. strukturerede menneskelige fællesskaber som arbejder hen imod et (mere eller mindre) fælles mål. Organisationsteori kan fortælle os noget om, hvordan virksomheder er bygget op, og hvordan de fungerer. Organisationsteoriens svar på dette spørgsmål er imidlertid uhyre komplekst, idet virksomheder kan betragtes ud fra mange forskellige synsvinkler: Teknologiske, psykologiske, sociale etc. Derfor findes der heller ikke én altomfattende og alment accepteret teori om organisationer, men talrige forskellige, som vi her skal søge at skabe overblik over. På samme måde omfatter kursets andet element, virksomhedsetikken, forskellige standpunkter og argumenter, som kurset ser nærmere på. Udgangspunktet vil her være diskussion af forskellige relevante emner inden for virksomhedsetik, herunder spørgsmål vedr. etik og profit, positiv særbehandling og multinationale virksomheders sociale og miljømæssige ansvar. Endelig berører kurset et tredje element, ledelsesteorien, som er en slags bindeled imellem organisationsteori og virksomhedsetik, idet det både omfatter undersøgelser af, hvordan virksomheder fungerer og overvejelser over, hvordan de bør fungere.

 

Målbeskrivelser

Tilvalg i Filosofi 2013, BA:
Modul 9: HFIB10291E

Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Eksamenssproget er dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5