ASTK15658U SOMMER16: Dansk forsvarspolitik og strategiske studier

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

SUMMER16: Danish Defence Policy and Strategic Studies

Kursusindhold

Studerende med interesse for sikkerheds- og forsvarspolitik får mulighed for at fordybe sig i strategisk analyse på sommerskolen i dansk forsvarspolitik og strategiske studier. Sommerskolens undervisning er fokuseret på at involvere praktikere fra det danske forsvarsmiljø inklusive embedsmænd, officerer og  ikke mindst politikere. Under forløbet lægges der samtidig vægt på at de studerende engageres i konkrete analyser undervejs. Deltagerne i sommerskolen vil få en unik mulighed for at tilegne sig viden om det danske forsvar og de vilkår, som forsvaret opererer under fra Irak til Arktis. De studerende vil møde forsvarets ansatte på alle niveauer og vil tilegne sig konkret viden om forsvaret og om klassisk såvel som den nyeste strategiske teori. Da sommerskolen er et intensivt undervisningsforløb er det afgørende, at de studerende på forhånd har læst litteraturen. Det vil minimum tage 2-3 uger at læse og tilegne sig den opgivne litteratur.

Kompetencebeskrivelse

Seminaret giver de studerende empirisk indsigt i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, og herunder kendskab til institutioner og organisationer i både Danmark og internationalt. Seminaret giver samtidig kendskab til strategisk teori og tænkning, og herunder øvelser i at udarbejde strategiske analyser og altså til at omsætte formel viden i en praktisk sammenhæng. Kurset er derfor et godt udgangspunkt for kandidater, der ønsker ansættelse indenfor dette eller relaterede områder, herunder internationalt.

Målbeskrivelser

De studerende vil tilegne sig konkret viden om forsvaret og om klassisk såvel som den nyeste strategiske teori. Sommerskolen vil give de studerende færdigheder i at udarbejde strategiske analyser baseret på teorier om strategi og strategiske forhold. De studerende vil udvikle færdigheder til at udarbejde notater og policy-anbefalinger baseret på en teoretisk-funderet analyse af konkrete strategiske problemstillinger. Denne færdighed i strategisk analyse vil kunne anvendes på en række andre områder end det militære. Sommerskolen vil give de studerende kompetencer til at selvstændigt at igangsætte og gennemføre strategiske analyser og komme med konkrete anbefalinger til at løse militærstrategiske problemstillinger. De studerende vil tilegne sig en videregående viden og forståelse af dansk forsvars organisation og virke.

Fuldstændig litteraturliste vil blive tilgængelig på Absalon i forbindelse med optagelse på sommerskolen. Uddrag af nedenstående vil indgå i litteraturlisten.

 

Brodie, Bernard, ‘Strategy as a Science’. World Politics, vol. 1 (1949).

Breitenbauch, Henrik Uendelig krig? Danmark, samtænkning og stabilisering af globale konflikter (København: DJØFs Forlag, 2015).

Freedman, Lawrence, Strategy: A History (Oxford: Oxford University Press, 2013).

Cohen, Eliot, Supreme Command: Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime (New York: Simon and Schuster, 2003).

Heuser, Beatrice, The Evolution of Strategy: Thinking War from Antiquity to the Present(Cambridge: Cambridge University Press, 2010)

Kristensen, Kristian Søby (red.) Danmark i krig (København: DJØF’s Forlag, 2013).

O’Hanlon, Michael, The Science of War: Defense Budgeting, Military Technology, Logistics, and Combat Outcomes (Princeton: Princeton University Press, 2009).

Interesse for internationale forhold og international politik er en nødvendighed, gerne i form af IP-kurset på BA-delen. Kendskab til sikkerhedspolitik, forsvarsforhold, udviklingspolitik og skrøbelige stater, politisk teori herunder om vestlige og ikke-vestlige stater, og international politisk historie er velkomne egenskaber.
Seminaret bestås ved aktiv deltagelse i alle timer og ekskursionen samt gennem aflevering af en skriftlig opgave, der bedømmes bestået/ikke bestået. Der vil blive lagt vægt på at etablere et fagligt fællesskab. Undervisning vil omfatte forelæsninger, case-arbejde, gruppearbejde, ekskursion m.v. De studerende vil møde gæsteforelæsere fra det danske forsvar og forsvarspolitik. Sommerskolen er et intensivt undervisningsforløb i august. Det forudsættes således, at alle deltagerne har mulighed for at forberede sig grundigt inden undervisningens start, idet det ikke vil være muligt at læse alt materialet under selve kurset. Det er bl.a. en forudsætning for at bestå kurset, at man deltager aktivt alle dage. Studenterne bør ikke planlægge eftermiddagsaktiviteter i kursusperioden, da gruppearbejde m.v. vil tage meget tid. Da det er et intensivt kursus, er det ikke muligt at have arbejde eller andre beskæftigelser sideløbende i undervisningsperioden. Afleveringsfrister og offentliggørelse af karakterer vil fremgå af eksamensplanen for sommereksamen 2016 (www.polsci.ku.dk --> Uddannelser)
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Underviser bedømmer opgaven med "Bestået/Ikke bestået".