ASTK15651U SEMINAR: Byer og regioner som vækstdrivere - analyser og initiativer

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

SEMINAR: Cities and regions as groth drivers - analyses and initiatives

Kursusindhold

Især i Europa er der enighed blandt de fleste forskere om, at større byer (metropoler) og regioner, herunder grænseregioner, i stadig større grad bliver den for borgerne mest relevante politiske enhed eller identifikationsfaktor. Samtidige bliver det større byer og regioners erhvervspolitiske rammevilkår, der får størst betydning for den økonomiske vækst, idet de nationale erhvervslovgivninger i stadigt større grad fastlægges på EU-niveau. EU-Kommissionen ser endvidere grænseoverskridende samarbejde som en faktor, der både kan fremme tværnational integration på en række områder og understøtte EU´s folkelige forankring og accept.

 

Blandt de vigtigste vækstvilkår på regionalt niveau eller metropolniveau er infrastruktur, uddannelses- og vidensinstitutioner, effektive og brugervenlige offentlige institutioner og attraktivitet i bredere forstand.

 

Seminaret vil tage udgangspunkt i cases vedr. Øresundsregionen, herunder Københavns Kommune / Greater Copenhagen samt Femern Bælt- regionen og Femern Bælt-projektet. De studerende vil skulle forholde sig kritisk til udvalgte analyser vedr. infrastrukturprojekter og regionaludvikling – dels for at opøve viden om metoder til økonomisk vurdering af projekter og regionaludvikling, dels for at opøve erfaring i en kritisk tilgang til kommunale og regionale aktørers agendaer.

Kompetencebeskrivelse

Seminaret styrker de studerendes kompetence til at forholde sig kritisk til økonomiske analyser, der indgår i den politiske diskussion om infrastruktur og regional udvikling. Seminaret sigter endvidere mod at give de studerende kendskab til regional- og vækstpolitiske dagsordener og aktører i Danmark og i andre EU-lande.

 

Seminaret vil være brugbart for studerende, der sigter mod at arbejde i kommuner og regioner eller med erhvervs- og vækstpolitiske initiativer, analyser og dagsordener i ministerier eller hos interesseorganisationer.

Målbeskrivelser

Seminarets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 

 • Beskrive europæiske tendenser til regionalisering af erhvervs- og vækstpolitiske dagsordener
 • Forstå og forholde sig kritisk til økonomiske analyser af infrastruktur og vækst-/erhvervspolitik
 • Vurdere relevansen af forskellige økonomiske analysemetoder
 • Reflektere over forskellige regionale aktørers politik, agendaer og fremtræden i forhold til EU, det statslige niveau og andre stakeholders

Pensum 1200 sider

Harvey Armstrong and Jim Taylor, Regional Economics and Policy. Blackwell Publishing, 2000, p 1-89 og 205-335

Åke E. Andersson, David Emanuel Andersson og Christian Wickmann Matthiesen, Öresundsregionen. Den dynamiska metropolen. (Dialogos Förlag, 2013).

OECD, OECD Territorial Review, Copenhagen, Denmark. OECD Publishing, 2009.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, En metropol i vækst. Økonomi- og Indenrigsministeriet, maj 2015.

Christian Wickmann Matthiesen (red), The Fehmarnbelt Fixed Link: Regional Development Perspectives. Femern A/S og Syddansk Universitetsforlag, 2010. (p 10-44 og 88-150)

IBU-Øresund, Infrastruktur- og byudvikling i Øresundsregionen. Region Skåne, 2010.

Transportministeriet og Incentive, Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt. Januar, 2015.08.05

Reglab, Flere udenlandske videnarbejdere til Hovedstadsregionen. Reglab, 2012.

Københavns Kommune og Malmö stad, Øresundsmetro København Malmö. 2013.

De økonomiske Råd, Dansk økonomi, forår 2015, kapitel IV: Yderområder i Danmark. 2015

Pernilla Johansson, Produktivitetsgevinster for millliarder. Analyse af HH-forbindelsen. Sydsvenska Handelskammaren, 2015.

Öresundskomiteen, Öresundskomiteens integrationsindeks 2015. Öresundskomiteen, Öresundsperspektiv 4, 2015.

Öresundskomiteen, KBH – STHM. En analys av tillväxtskillmaderna mellem Stockholms- och Köpenhamnsregionerna, 1993-2013. Öresundskomiteen, Öresundsperspektiv 3, 2015.

Öresundskomiteen, Överpris på överfarten – effekter av att sänka biljettpriset på resor över Öresund. Öresundskomiteen, Öresundsperspektiv 1, 2015.

 

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab, især i økonomi og metode. Kendskab til arbejdsmarkedets teori og forhold samt international økonomi er en fordel.
Seminarrækken vil blive indledt af et antal forelæsninger. Herefter vil de studerende selv skulle holde oplæg og opposition samt deltage i diskussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 96
 • Øvelser
 • 82
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget afsluttes med en individuel seminaropgave.
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”