ASTK15646U SEMINAR: I Slotsholmens maskinrum: Økonomiske perspektiver på policydesign i den danske velfærdisstat

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

SEMINAR: Inside Government: Economic Perspectives on Policy Design in the Dansih Welfare State

Kursusindhold

Det danske samfund er løbende i forandring. Skiftende regeringer har haft som mål at gennemføre reformer, der skal sikre, at Danmark i fremtiden kan opretholde et højt niveau af velstand og velfærd. Bag udformningen af de mange reformer ligger ofte en længere forberedelse på politisk niveau i regeringskontorerne og ikke mindst i Slotsholmens maskinrum: Centraladministrationen.

 

Seminaret vil tage udgangspunkt i arbejdet i den danske centraladministration og afspejle udfordringerne, fagligheden, diskussionerne og analyserne, som præger hverdagen på Slotsholmen.

 

Hvordan indrettes samfundet bedst muligt til at indfri givne politiske mål og ambitioner? Hvor meget bør overlades til markedet og hvor meget til staten? Hvordan designes regulering, økonomiske incitamenter og anden offentlig involvering, så vi sikrer, at produkter og (velfærds)ydelser produceres og leveres så effektivt som muligt?

 

Seminaret vil præsentere forskellige økonomiske perspektiver på indretningen af samfundet med det teoretiske udgangspunkt i mikro- og velfærdsøkonomien. Det analytiske fokus vil være på identificering af markedsfejl og drøftelse af forskellige muligheder for offentlig intervention.

 

Seminaret vil dernæst applicere dette teoretiske rammeværktøj på en række konkrete policy-områder med hovedvægten på de større velfærdsområder. Ambitionen er ikke at dække alle velfærdsområder i dybden, men at give en analytisk ramme, der kan danne grundlag for overordnede designdiskussioner og muliggøre, at den enkelte studerende kan gennemføre selvstændige, dyberegående analyser af udvalgte områder.

 

Undervisningsformen vil afspejle arbejdsformen i centraladministrationen. Dele af drøftelserne vil tage udgangspunkt i aktuelle policy-udfordringer og inddrage analyse af konkrete policy-forslag og
-materiale.

 

Seminaret forventes struktureret efter følgende timeplan:

 1. Det mikroøkonomiske udgangspunkt

 2. Identificering af markedsfejl I

 3. Identificering af markedsfejl II

 4. Offentlig intervention I (forskellige typer)

 5. Offentlig intervention II (eksemplificeret med produktmarkeder)

 6. Arbejdsløshedsunderstøttelse (indkomstoverførsler)

 7. Videregående uddannelse

 8. Sundhed I

 9. Sundhed II

 10. Kort perspektivering til øvrige policy-områder (miljø, klima, transport mv.)

 11. Aktuelle samfundsudfordringer og igangsættelse af eksamen

 

Seminaret er velegnet til studerende, der ønsker at tilegne sig en økonomisk forståelse for policy-design og samfundsindretning, og som efter endt studium er interesseret i en hverdag i den danske centraladministration, tænketanke, interesseorganisationer og lignende.

Målbeskrivelser

Seminarets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 

 • Præsentere og redegøre for centrale mikro- og velfærdsøkonomiske perspektiver på policy-design.

 • Analysere og vurdere forskellige policy-forslag ud fra et mikro- og velfærdsøkonomisk perspektiv.

 • Diskutere og vurdere forskellige mikro- og velfærdsøkonomiske argumenter.

 • Selvstændigt identificere strukturelle udfordringer for Danmark og gennemføre analyser, der underbygger problem såvel som strukturelt forbedrende løsningsforslag.

 • centraladministrationens arbejdsprocesser og få indsigt i principperne bag udarbejdelse af konkrete policy-forslag.

Teksterne til hver undervisningsgang er placeret i den rækkefølge, som det for de fleste vil være mest hensigtsmæssigt at læse dem i.

 

To hovedbøger – der i nogen grad repræsenterer to forskellige økonomiske tilgange til policy-design – vil være centrale i seminaret:

 • Barr, Nicholas (2012), Economics of the Welfare State.

 • Pestieau, Pierre (2006), The Welfare State in the European Union.

   

  Pensum udgør ca. 1.000 sider. Hertil vil de studerende blive præsenteret for en række cases i form af konkrete policy-papirer, der dog ikke overstiger 200 sider.

   

  Nedenstående pensumliste angiver seminarets mest centrale litteratur. Der vil forekomme enkelte ændringer og præciseringer. En konsolideret pensumliste forventes at foreligge inden 15. september.

   

  Time 1: Introduktion

  Timen introducerer til emnet og forløbet.

   

  Pensum:

 • Barr (2012), Kapitel 1 og 2.

   

  Time 2: Det mikroøkonomiske udgangspunkt

  Timen genbesøger mikroøkonomi og rational choice ud fra samfundsdesignsperspektiv.

   

  Pensum:

 • Uddrag af Frank, Robert og Ben Bernanke (2008), Principles of Microeconomics.

 • Uddrag af Friedman, Milton and Rose Friedman (1980), Free to Choose.

 • Uddrag af Smith, Adam (1776), Wealth of Nation.

 • Barr (2012), Kapitel 4.

 • Pestieau (2006), Kapitel 1, 2 og 5.

 • Okun, Arthur (1975), Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, Kapitel 4.

 • Piachaud, David (1993), ‘The Definition and Measurement of Poverty and Inequality’, i Barr, Nicholas and David Whynes (1993), Current Issues in the Economics of Welfare.

   

  Time 3: Identificering af markedsfejl I

  Timen gennemgår de forskellige markedsfejl.

   

  Pensum:

 • Uddrag af Barr (2012).

 • Uddrag af Pestieau (2006).

 • Akerlof, George A. (2002), ‘Behavioral Macroeonomics and Macroeonomic Behavior’, American Economic Review, 92/3 (June), 411-33.

 • Spence, Michael (2002), ‘Signaling in Retrospect and the Informational Structure of Markets’, American Economic Review, 92/3 (June), 434-59.

 • Stiglitz, Joseph E. (2002), ‘Information and the Change in the Paradigm in Economics’, American Economic Review, 92/3 (June), 460-501.

 • Akerlof, George A. (1970), ‘The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism’, Quarterly Journal of Economics, 84/3, 488-500.

   

  Time 4: Identificering af markedsfejl II

  Timen fortsætter diskussionen af markedsfejl.

   

  Pensum:

 • Benabou, Roland og Jean Tirole (2003), ‘Intrinsic and Extrinsic Motivation’, Review of Economic Studies, 70, 489–520.

 • Kahneman, Daniel (2003), ‘Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics’, American Economic Review, 93/5, 1449-1475.

 • Bertrand, Marianne, Sendhil Mullainathan og Eldar Shafir (2008), ‘Behavioral Economics and Marketing in Aid of Decision Making among the Poor’, Journal of Public Policy and Marketing.

 • Uddrag af Sunstein, Cass R. og Richard H Thaler (2012), Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness.

 • Botti, S. og S. S. Iyengar (2006), ‘TheDarkSideofChoice:WhenChoiceImpairsSocial Welfare’, Journal of Public Policy and Marketing, 25/1, 24-38.

 • Benabou, Roland og Jean Tirole (2003). “Intrinsic and Extrinsic Motivation”, Review of Economic Studies, 70, 489-520.

 • Knack, Stephen, og P. Keefer (1997), ‘Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation’, Quarterly Journal of Economics, 112/4, 1251–1288.

 • Uddrag af Pearce, David et al. (2006), Cost-Benefit Analysis and the Environment, OECD.

   

  Time 5: Offentlig intervention (interventionsmuligheder)

  Timen gennemgår interventionsmuligheder.

   

  Pensum:

 • Uddrag af Bemelmans-Videc, Marie-Louise et al. (2011), Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation.

 • Barr (2012), Kapitel 3 og 4.

 • Atkinson, Anthony B. (1989), 'Private and Social Insurance, and the Contributory Principle’ i A. B. Atkinson, Poverty and Inequality.

   

  Time 6: Offentlig intervention (appliceret på almindelige produktmarkeder)

  Timen analyserer almindelige produktmarkeder – bl.a. i lyset af de offentlige interventionsmuligheder.

   

  Pensum:

 • < >.

  Barr (2012), Kapitel 6.

 • Pastieau (2006), Kapitel 12.

 • Barr, Nicholas (2010), ‘Long-term care: A suitable case for social insurance’, Social Policy and Administration, 44/4, 359-374.

   

  Time 8: Videregående uddannelse

  Timen applicerer et velfærdsøkonomisk perspektiv på videregående uddannelse.

   

  Pensum:

 • Barr, Nicholas (2004), ‘Higher education funding’, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 20, No. 2, 264-283.

 • Friedman, Milton (1955), ‘The Role of Government in Education’, i Solo, Robert A. (ed.), Economics and the Public Interest, 123-144.

 • Barr, Nicholas (2010), ‘Paying for higher education: What policies, in what order?’, 2010, Submission to the Independent Review of Higher Education Funding and Student Finance.

   

  Time 9: Sundhed

  Timen applicerer et velfærdsøkonomisk perspektiv på sundhed.

   

  Pensum:

 • Pestieau (2006), Kapitel 11.

 • Barr (2012), Kapitel 10.

 • Gruber, Jonathanog BottondKoszegi(2004).‘ATheoryofGovernmentRegulationof Addictive Bads: Tax Levels and Tax Incidence for Cigarette Excise Taxation’, Journal of Public Economics, 88, 1959-1987.

   

  Time 10: Sundhed

  Timen fortsætter diskussionen af sundhedsområdet.

   

  Pensum:

 • < >.

  Pestieau (2006), Kapitel 10.

 • Diamond, Peter A. (2004), ‘Social security’, American Economic Review, 94/1, 1-24.

 • Feldstein, Martin (2005), ‘Structural reform of social security’, Journal of Economic Perspectives, 19/2, 33-55.

 • Choi, James, David Laibson, Brigitte Madrian og Andrew Metrick (2006), ‘The Importance of Default Options for Retirement Savings’, NBER Working Paper 12009.

   

  Time 12: Kort perspektivering til øvrige policyområder (miljø, klima, transport mv.)

  Timen introducerer et overordnet velfærdsøkonomisk perspektiv på en række forskellige policy-områder, der ikke er direkte velfærdsrelateret.

   

  Pensum:

 • < >.< >

  Uddrag af Finansredegørelsen 2014, Finansministeriet.

 • Uddrag af Esping-Anderson, Gøsta (1996), Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economies.

 • Uddrag af Atkinson, A. B. (1999), The Economic Consequences of Rolling Back the Welfare State.

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab – særligt mikroøkonomi og national forvaltning – er at foretrække. Desuden er en interesse for politikudvikling, samfundsøkonomi og reformer en fordel.
Seminaret vil være en kombination af forelæsninger, mundtlige studenteroplæg og diskussion, samt evt. inddragelse af relevante gæsteforelæsere.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 48
 • Forberedelse
 • 15
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 90
 • Øvelser
 • 25
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for seminaret.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for seminaret.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for seminaret.”