ASTK15636U SEMINAR: Kvalitative studier af Politik og "Lived Experience"

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

SEMIMAR: Qualitative studies of Politics and "Lived Experience"

Uddannelse

Bemærk:

15 ECTS

Kursusindhold

Seminaret kan tages som et generelt kursus i videregående kvalitativ metode. Samtidig har kurset et begrebsligt fikspunkt i ”insider-perspektiver” og ”lived experience.” Med det udgangspunkt stilles spørgsmålet: Hvordan opleves offentlig politik konkret og praktisk blandt tilsigtede brugergrupper? De studerende udfører selv småskalastudier på politikområder, som de selv vælger.

Indholdet udgøres nærmere bestemt af:

 • En gennemgang af centrale tekster i kvalitativ metode med hovedvægt på betydningen af begreber som emic/etic-perspektiver og ”lived experience”
 • En oversigt over problemer i almindelige kvalitative dataindsamlingsmetoder som feltarbejde, interviews og fokusgrupper
 • De studerendes erfaringer og reflektioner ved gennemførelse af egne mindre, kvalitative undersøgelser sættes i spil i forhold til metodelitteraturen. 

 

Kompetencebeskrivelse:

Seminaret giver en generel kompetence vedrørende forståelse og gennemførelse af en kvalitativ undersøgelse. Det sætter den studerende i stand til ikke blot en gennemføre en sådan, men også i stand til på en mere kompetent måde at rekvirere en kvalitativ undersøgelse og kritisk vurdere dens kvalitet og dens bidrag til forståelsen af undersøgelsesemnet. Seminaret styrker evnen til at se de principielle metodiske og politiske forhold, som manifesterer sig som praktiske problemer i en kvalitativ undersøgelse. Seminaret opøver kompetence til at se den førte politik ud fra andre perspektiver end djøferens. Faget er derfor relevant for dem, der skal udføre kvalitative undersøgelse (f.eks. konsulenter, kvalitets- og udviklingsmedarbejdere, evaluatorer, forskere) og for dem som rekvirerer sådanne undersøgelser (f.eks. embedsmænd). Men faget styrker også generelt nogle refleksive potentialer hos den scient-pol-studerende i forhold til vedkommendes rolle som politikmager eller forvalter. 

Målbeskrivelser
 • At den studerende får et sådant kendskab til kvalitativ metode og dens grundlag, at man selv kan strukturere, fokusere, gennemføre, afrapportere og diskutere en kvalitativ undersøgelse
 • At den studerende opnår konkret erfaring med brugen af kvalitative metoder så som interviews
 • At den studerende formår at tilrettelægge en mindre undersøgelse, som i forhold til gængse præmisser og antagelser angående en ført politik bringer ny viden frem angående den måde, som politikken opleves på af grupper af brugere og borgere
 • At den studerende bliver i stand til at reflektere over præmisser for den praktiske førte politik og over djøferens rolle i den forbindelse 

Af timeplanen fremgår et pensum på ca. 2000 sider.  Heraf kan et mindre antal efter aftale med læreren erstattes af litteratur, der går nærmere ind i en specifik undersøgelsesmetode eller det emnefelt, som den studerende har valgt at arbejde med. 

 

Et grundlæggende kendskab til kvalitativ metode på mindst bachelor-niveau. Endvidere mod og selvstændighed, da seminaret omfatter et selvstændigt styret undersøgelsesforløb. Deltagelse indbefatter forberedelse af de aktiviteter, der er planlagt de enkelte timer såvel som aktiv deltagelse heri i mindst 75 % af timerne.
Parallelt med en lærerstyret gennemgang af hovedproblemer i kvalitativ metode tilrettelægger de studerende (typisk i grupper) deres egne kvalitative undersøgelser på politik-områder, som de selv vælger. De studerende fremlægger og diskuterer jævnligt fremdriften af de enkelte gruppers arbejde. Hver deltager skriver et summary med foreløbige resultater, som fremlægges og diskuteres forud for seminaropgaven.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuelle seminaropgaver
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.”