ASTK15626U Seminar: Visuelle Mediers betydning for krig og konflikt

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Seminar: The Impact of Visual Media on War and Conflict

Uddannelse

Valgfag på specialiseringen "International Relations, Diplomacy and Conflict Studies"

 

Kursusindhold

Igennem det seneste årti har visuelle mediers betydning for krig og konflikt fået stigende opmærksomhed. IP forskere indenfor det såkaldte “visual turn” har peget på, at den visuelle fremstilling af bestemte voldshandlinger og konfrontationer har stor indflydelse på, hvordan krig og konflikt opleves og fortolkes.

Visuelle medier er essentielle for hvordan nyheder fra fjerne krigszoner bringes hjem til befolkninger langt fra krigens fronter. Siden Krimkrigen i 1853-56 har fotografiet givet os en mulighed for at se et glimt af de rædsler, som krig medfører. I dag har nye medieteknologier intensiveret hastigheden og omfanget af visuelt materiales cirkulation, så vi nu dagligt bombarderes med billeder og videoer af krig og konflikt gennem tv og digitale medier. Hertil kommer, at krigsførende aktører i stigende grad målrettet forsøger at påvirke fremstillingen af deres handlinger gennem visuelle medier. Eksempelvis har både Islamisk Stats mediecentre samt det amerikanske udenrigsministeriums ’Think Again, Turn Away’ kampagne for nyligt klart illustreret, hvordan visuelle medier kan mobiliseres som strategiske værktøjer i forbindelse med militære konfrontationer.

Kort fortalt fremstår visuelle medier som et vigtigt studieobjekt for studerende og forskere med interesse for nutidens krige og konflikter. I forlængelse heraf er formålet med dette seminar at give de studerende empirisk og teoretisk viden om visuelle mediers betydning for krig og konflikt samt metodiske og analytiske færdigheder til selv at kunne analysere problemstillinger med relevans for emnet.

Seminaret vil bestå af følgende tre blokke:

1. Gennemgang og diskussion af centrale teoretiske tilgange til studiet af visuelle mediers betydning for krig og konflikt

Hvilken betydning har visuelle medier for krig og konflikt? I den første del af seminaret vil de studerende blive præsenteret for en række centrale teoretiske tilgange, der beskæftiger sig med denne problematik. Vi vil blandt andet stifte bekendtskab med poststrukturalistiske, performative,fænomenologiske og ny materialistiske tilgange til studiet af visuelle medier.

2. Gennemgang og diskussion af analytiske og metodiske tilgange til studiet af visuelt materiale

Visuelle medier spiller en vigtig rolle i krig og konflikt, men hvordan studerer vi deres konkrete betydning og effekt? Seminarets anden blok vil give de studerende en række metodiske redskaber til at analysere visuelle medier og visuelt materiale. Vi vil først og fremmest gennemgå og diskutere de metodiske og analytiske tilgange, der hidtil er blevet anvendt i centrale studier fra det såkaldte “visual turn” indenfor International Politik (eksempelvis Hansen, Campbell, Bleiker, Hutchinson, Aradau, Der Derian). Derudover vil vi også stifte bekendtskab med en række relevante metodiske redskaber fra andre discipliner, specielt film- og medievidenskab.

3. Casestudier

Seminarets sidste blok vil bestå af en række casestudier, hvor de studerende vil få mulighed for at anvende, sammenligne og reflektere over de teorier, tilgange og metoder, som de bliver præsenteret for i løbet af seminaret. Vi vil blandt andet arbejde med mediedækningen af Irakkrigen samt Islamisk Stats brug af visuelle medier. Derudover vil de studerende få mulighed for at arbejde med en selvvalgt, aktuel case.

 

Hvad kan seminaret bruges til?

Seminarets formål er at give de studerende empirisk og teoretisk viden om visuelle mediers betydning for krig og konflikt. Derudover vil seminaret give de studerende færdigheder til selv at kunne analysere konkrete cases med relevans for emnet samt kompetence til at kunne reflektere kritisk over, hvordan visuelle medier anvendes i nutidige krige og konflikter.

Målbeskrivelser

Målbeskrivelse

Seminarets målsætning er at sætte de studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

  • Identificere og beskrive konkrete problemstillinger og cases med relevans for studiet af visuelle mediers betydning for krig og konflikt.

  • Præsentere og sammenligne centrale teorier, tilgange og metoder indenfor studiet af visuelle medier.

  • Anvende teorierne, tilgangene og metoderne i analyse af konkrete og relevante problemstillinger og cases.

  • Reflektere kritisk over visuelle mediers betydning for nutidige krige og konflikter.

Aradau, Claudia & Andrew Hill (2013) ‘The Politics of Drawing: Children, Evidence, and the Darfur Conflict’. International Political Sociology, 7: 368–87.

Beard, Travis (2009) ‘Afghanistan: Pictures Not Taken’. Neiman Reports, Spring 2009: 80-84.

Bleiker, Roland (2014) ‘Visual Assemblages: From Causality to Conditions of Possibility’. In M. Acuto and S. Curtis (eds.): Reassembling International Theory. New York: Palgrave, pp. 75-82.

Bleiker, Roland, Campbell, David, Hutchison, Emma and Nicholson, Xzarina (2013) ‘The Visual Dehumanisation of Refugees’. Australian Journal of Political Science, 48(3): 398-416.

Butler, Judith (2010) Frames of War. London: Verso.

Campbell, David (2003) ‘Cultural Governance and Pictorial Resistance: Reflections on the Imagining of War’. Review of International Studies, 29: 57-73.

Campbell, David (2004) ‘Horrific Blindness: Images of Death in Contemporary Media’. Journal of Cultural Research, 8: 55-74.

Campbell, David (2007) ‘Geopolitics and Visuality: Sighting the Darfur Conflict’. Political Geography, 26: 357-82.

Deleuze, Gilles (2004) Foucault. København: Det lille forlag.

Der Derian, James (2013). ‘From War 2.0 to Quantum War: The Superpositionality of Global Violence’. Australian Journal of International Affairs, 67(5): 570-585.

Foucault, Michel (2002) The Order of Things. London: Routledge.

Friis, Simone Molin (Forthcoming): ‘Videos, Visibilities and Warfare: Beheading Videos and the War against ISIL’ (submitted to: International Affairs).

Griffin, Michael (2004) ‘Picturing America's 'War on Terrorism' in Afghanistan and Iraq’. Journalism: Theory, Practice, Criticism, 5(4): 381-402.

Griffin, Michael (2004) ‘Media Images of War’. Media, War & Conflict, April 2010, 3: 7-41.

Hansen, Lene (2011) ‘Theorizing the Image for Security Studies: Visual securitization and the Muhammad Cartoon Crisis’. European Journal of International Relations, 17(1): 51-74.

Hansen, Lene (2014) ‘International Icons and the Case of Abu Ghraib: How Images make International Relations’. European Journal of International Relations. September 2014.

Kamiya, G (2005) ‘Iraq: The Unseen War’, Salon.com, August 23.

Kennedy, L (2008) ‘Securing Vision: Photography and US Foreign Policy’. Media Culture Society, 30: 279-294.

O’Loughlin (2011) ‘Images as a weapon of war’. Review of International Studies, 37(1): 71-91.

Panagia, Davide (2009) The Political Life of Sensation. Durham: Duke University Press.

Parry, Katy (2011) ‘Images of liberation? Visual Framing, Humanitarianism and British Press Photography during the 2003 Iraq Invasion’. Media, Culture & Society, 33(8): 1185-1201.

Rainey, J (2005) ‘Unseen Pictures, Untold Stories’. Los Angeles Times, May 21: A1.

Rose, Gillian (2007) Visual Methodologies, 2nd edition. London: Sage Publications.

Scarry, Elaine (1987) The Body In Pain. Oxford: Oxford University Press.

Sontag, Susan (2004) Regarding the Pain of Others. New York: Picador.

Zelizer, Barbie (2010) About to Die. New York: Oxford University Press.

Virilio, Paul (1989) War and Cinema. London: Verso.

Williams, Michael (2003) ‘Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics’, International Studies Quarterly, 47(4): 511-529.

Kendskab og interesse for international politik. Det er en fordel at have bestået International Politik på grunduddannelsen i Statskundskab eller have anden lignende erfaring med International Politik Teori. Undtagelser accepteres.
Seminaret vil bestå af en kombination af oplæg fra underviser, fælles diskussioner samt case-analyser (fælles og individuelle). Derudover vil én eller to gæsteforelæsere blive inddraget (en krigsfotograf og/eller en ekspert i digital metode).
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget afsluttes med en individuel seminaropgave.
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”