ASTK15622U  Seminar: Det danske kommunestyre - velfærdssamfundets maskinrum

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Seminar: The municipalities in Denmark - the engine-room of the welfare state

Kursusindhold

Kommunerne står for halvdelen af det offentlige forbrug i Danmark, beskæftiger ca. ½ mio. ansatte og varetager langt hovedparten af de offentlige velfærdsydelser, lige fra daginstitutioner over folkeskoler til ældreplejen.

 

Men hvorfor og hvordan har vi fået opbygget et stærkt kommunestyre i Danmark? Hvordan er en kommune organiseret politisk, administrativt og økonomisk? Hvordan er styringsforholdet mellem Folketinget og landets kommunalpolitikere? Og hvordan vil indretningen af den offentlige sektor i Danmark se ud, når vi kigger i krystalkuglen?

 

Det er nogle af de emner og spørgsmål, som dette seminar vil beskæftige sig med. Seminaret bliver i høj grad praksisorienteret og med brug af konkrete og aktuelle eksempler fra undervisernes arbejde i KL. Seminaret giver derved et højaktuelt billede af de danske kommune og de vilkår, som de er underlagt.

 

Seminaret forventes struktureret efter følgende overskrifter:

 1. Introduktion til seminaret

 2. Hvorfor har vi en stærk decentral sektor i Danmark? – kommunernes udvikling i 4 årtier

 3. Grundstenen til dagens kommuner – Kommunalreformen i 2007

 4. Hvordan er kommunerne organiseret, og hvad er de nyeste trends?

 5. Hvordan styrer kommunerne økonomien?

 6. Aftalesystemet og kompensation for ny lovgivning

 7. Styring indenfor et aftalesystem – nyt paradigme med budgetloven?

 8. Et kommunestyre… men 98 forskellige kommuner

 9. Styringsfilosofien i og ift. kommunerne

 10. Kommunernes rolle i de store samfundsreformer

 11. Krav til dagens kommuner – kommunestyret under pres?

 12. Danmark i forandring – hvordan påvirkes kommunerne af urbaniseringen og  en konstant udvikling i demografien?

 13. Kommunestyrets fremtid

 14. Afslutning og afrunding

Det endelige indhold og opbygning vil blive justeret efter deltagernes interesse

 

Seminaret styrker de studerendes forståelse for indretningen af den offentlige sektor i Danmark, og giver en grundlæggende indførelse i opbygningen og styringen af en kommune samt den samlede kommunale sektor.

Seminaret retter sig mod elever, der ønsker at arbejde i ministerier, kommuner og organisationer inden for det kommunale område. F.eks. de tunge økonomiske ministerier, kommunale forvaltninger, KL, fagforeninger og konsulenthuse mv.

 

Målbeskrivelser

Seminarets målsætning er således at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 • Beskrive og forstå kommunernes rolle i den offentlige sektor, herunder udviklingen hen imod dagens kommunestyre og organiseringen af en kommune

 • Kritisk analysere fordele og ulemper ved en decentral organisering

 • Analysere trends i styringsrelationen mellem stat og kommuner og relatere dette til den øvrige samfundsudvikling.

 • Vurdere forskellige styringsværktøjer i og af kommunerne

 • Reflektere over grænserne for forskellighed mellem kommunerne inden for det samlede kommunestyre

Reflektere over fremtidsperspektiverne for kommunestyret i Danmark

Der vil til undervisningsstart foreligge et egentlig pensum på ca. 1.000 sider.

 

Følgende litteratur forventes i særlig grad at blive anvendt i undervisningen:

 

Blom-Hansen, Jens m.fl. (2012): “Fra sogn til velfærdsproducent – kommunestyret gennem fire artier” Syddansk Universitetsforlag

 

Heeager, Anne & Søren Jermiin Olesen (2014): “Kommunaløkonomi – rammer, valgmuligheder og styring” ViaSystime

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet (2014): ”Kommuner og Regioner – Opgaver og finansiering”

 

Finansministeriet: ”Budgetloven”

 

Uddrag fra Strukturkommissionens betænkning

 

Uddrag fra afrapporteringen fra evalueringen af kommunalreformen

 

Diverse aftaler mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab
Seminaret vil være en kombination af oplæg fra underviserne, studenteroplæg og diskussion af konkrete og aktuelle cases
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget afsluttes med en individuel seminaropgave.
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28