ASTK15622U Seminar: Det danske kommunestyre - velfærdssamfundets maskinrum

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Seminar: The municipalities in Denmark - the engine-room of the welfare state

Kursusindhold

Kommunerne står for halvdelen af det offentlige forbrug i Danmark, beskæftiger ca. ½ mio. ansatte og varetager langt hovedparten af de offentlige velfærdsydelser, lige fra daginstitutioner over folkeskoler til ældreplejen.

 

Men hvorfor og hvordan har vi fået opbygget et stærkt kommunestyre i Danmark? Hvordan er en kommune organiseret politisk, administrativt og økonomisk? Hvordan er styringsforholdet mellem Folketinget og landets kommunalpolitikere? Og hvordan vil indretningen af den offentlige sektor i Danmark se ud, når vi kigger i krystalkuglen?

 

Det er nogle af de emner og spørgsmål, som dette seminar vil beskæftige sig med. Seminaret bliver i høj grad praksisorienteret og med brug af konkrete og aktuelle eksempler fra undervisernes arbejde i KL. Seminaret giver derved et højaktuelt billede af de danske kommune og de vilkår, som de er underlagt.

 

Seminaret forventes struktureret efter følgende overskrifter:

 1. Introduktion til seminaret

 2. Hvorfor har vi en stærk decentral sektor i Danmark? – kommunernes udvikling i 4 årtier

 3. Grundstenen til dagens kommuner – Kommunalreformen i 2007

 4. Hvordan er kommunerne organiseret, og hvad er de nyeste trends?

 5. Hvordan styrer kommunerne økonomien?

 6. Aftalesystemet og kompensation for ny lovgivning

 7. Styring indenfor et aftalesystem – nyt paradigme med budgetloven?

 8. Et kommunestyre… men 98 forskellige kommuner

 9. Styringsfilosofien i og ift. kommunerne

 10. Kommunernes rolle i de store samfundsreformer

 11. Krav til dagens kommuner – kommunestyret under pres?

 12. Danmark i forandring – hvordan påvirkes kommunerne af urbaniseringen og  en konstant udvikling i demografien?

 13. Kommunestyrets fremtid

 14. Afslutning og afrunding

Det endelige indhold og opbygning vil blive justeret efter deltagernes interesse

 

Seminaret styrker de studerendes forståelse for indretningen af den offentlige sektor i Danmark, og giver en grundlæggende indførelse i opbygningen og styringen af en kommune samt den samlede kommunale sektor.

Seminaret retter sig mod elever, der ønsker at arbejde i ministerier, kommuner og organisationer inden for det kommunale område. F.eks. de tunge økonomiske ministerier, kommunale forvaltninger, KL, fagforeninger og konsulenthuse mv.

 

Målbeskrivelser

Seminarets målsætning er således at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 • Beskrive og forstå kommunernes rolle i den offentlige sektor, herunder udviklingen hen imod dagens kommunestyre og organiseringen af en kommune

 • Kritisk analysere fordele og ulemper ved en decentral organisering

 • Analysere trends i styringsrelationen mellem stat og kommuner og relatere dette til den øvrige samfundsudvikling.

 • Vurdere forskellige styringsværktøjer i og af kommunerne

 • Reflektere over grænserne for forskellighed mellem kommunerne inden for det samlede kommunestyre

Reflektere over fremtidsperspektiverne for kommunestyret i Danmark

Der vil til undervisningsstart foreligge et egentlig pensum på ca. 1.000 sider.

 

Følgende litteratur forventes i særlig grad at blive anvendt i undervisningen:

 

Blom-Hansen, Jens m.fl. (2012): “Fra sogn til velfærdsproducent – kommunestyret gennem fire artier” Syddansk Universitetsforlag

 

Heeager, Anne & Søren Jermiin Olesen (2014): “Kommunaløkonomi – rammer, valgmuligheder og styring” ViaSystime

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet (2014): ”Kommuner og Regioner – Opgaver og finansiering”

 

Finansministeriet: ”Budgetloven”

 

Uddrag fra Strukturkommissionens betænkning

 

Uddrag fra afrapporteringen fra evalueringen af kommunalreformen

 

Diverse aftaler mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab
Seminaret vil være en kombination af oplæg fra underviserne, studenteroplæg og diskussion af konkrete og aktuelle cases
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget afsluttes med en individuel seminaropgave.
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”