ASTK15621U Seminar: Besparelser og budgetreform i den offentlige sektor

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Seminar: Cut-backs and budget reform in the public sector

Kursusindhold

Siden finanskrisen er den offentlige sektor blevet mødt med skærpede krav om besparelser og rationaliseringer. Det gælder særligt i de sydeuropæiske lande, men også i Danmark er de økonomiske rammer blevet strammet, og der stilles krav om en væsentlig tættere udgiftsstyring end tidligere. Dette har aktualiseret den politologiske litteratur om besparelser og budgetreformer. 

I dette kursus skal vi beskæftige os med litteraturen om budgetprocesser, budgetreformer og deres betydning for udgiftsstyring og udgiftsfordeling. Vi vil med udgangspunkt heri diskutere, hvordan og hvorfor kriser giver anledning til reform af budgetinstitutionen, og hvad det betyder for fordelingen af magt og indflydelse mellem budgetlægningens aktører. Desuden skal vi stifte bekendtskab med litteraturen om  ’cutback management’;. I denne litteratur diskuteres bl.a., om et vedvarende sparekrav fører til at inkrementalistiske ’grønthøster’ besparelser afløses af produktivitetsforbedringer og strategiske besparelser, og det diskuteres, hvad sparekravet betyder for graden af centralisering i et politisk system, og hvordan brugen af resultatinformation tilpasses til den nye ’strengere’ virkelighed. Der inddrages på seminaret empiriske analyser fra Danmark og udlandet. Seminaret forventes struktureret efter nogenlunde følgende overskrifter.

 

1. Hvornår er noget en besparelse? Besparelse som begreb.

2. Budgetprocessen og dens aktører

3. Budgetinstitutioner og deres betydning for budgetprocessen

4. Reform af budgetinstitutionen – hvorfor og med hvilke konsekvenser?

5. Fordelingen af besparelser mellem udgiftsområder

6. Udmøntning af besparelser – fra grønthøster til strategi?

7. Besparelser og organisatorisk centralisering

8. Resultatbaseret styring i en spare-tid

9. Krisen og dens betydning for det forvaltningspolitiske paradigme

10. Besparelser  og budgetinstitutionen i de danske kommuner – viden og forskning

11. Besparelser og budgetinstitutionen i den danske stat – viden og forskning

12. Internationale komparative studier af besparelser og budgetreformer

13. Diskussion af opgaveoplæg

14. Afrunding

 

Kompetencebeskrivelse:

Seminaret styrker de studerendes kompetence til at analysere og forklare forholdet mellem krise, budgetreformer og besparelser i den offentlige sektor. Den studerende sættes endvidere i stand til at analysere udmøntningen af besparelser i den offentlige sektor, skelne mellem forskellige typer af besparelser og reflektere over sammenhængen mellem typer af besparelser og de institutionelle og politiske betingelser herfor.

Faget er dermed brugbart for de mange statskundskabs-studerende, der senere i deres karriereforløb kommer til at deltage i budgetprocesser og i fordeling og udmøntning af besparelser i den offentlige sektor. Det er endvidere brugbart som basis for akademiske analyser af budgetinstitutioner og besparelser, f.eks. i speciale-sammenhæng.

Målbeskrivelser

Seminarets målsætning er at sætte den studerende i stand til at:

 • Redegøre for begreber om besparelser, budgetprocesser, budgetinstitutioner og budgetreformer
 • Præsentere forskellige teorier og modeller for besparelser og budgetreformer i den offentlige sektor
 • Analysere indhold og antagelser i teori-dannelser om besparelser og budgetreform i den offentlig sektor
 • Analysere den teoretiske og metodiske tilgang i empiriske analyser af besparelser og budgetreform
 • Diskutere styrker og begrænsninger i de præsenterede teorier om besparelser og budgetreformer og deres operationalisering i empiriske analyser
 • Vurdere aktualiteten af teori-dannelserne i forhold til den aktuelle økonomiske krise i Danmark og i udlandet.

Der vil ved undervisningens start foreligge pensum og gennemgangsplan. Centrale værker vil omfatte:

 

Andrew & Christopher Hood (1989): Cutback management in public bureaucracies – Popular theories and observed outcomes in Whitehall. Cambridge University Press

 

Hood, Christopher (2010): Reflections of Public Service Reform in a Cold FiscalClimate. London. 2020 Public Services Trust (5-21). http:/​/​clients.squareeye.net/​/​uploads/​2020/​ documents/esrc_hood.pdf, Schick,

 

Hood, C., Heald, D. and Himaz,R. (eds.) (2014)., When the Party’s Over: The Politics of Fiscal Squeeze in Comparative Perspective (Oxford, UK: Oxford University Press

 

Jørgensen, Torben Beck (1981): Når staten skal spare, København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne Dunsire,  Kickert, Walter, Tiina Randma-Liiv og Rin Saavi (2014), “Fiscal Consolidation in Europe: A Comparative Analysis”, Cocops: www.cocops.eu

 

Pollitt, Christopher (2010): Cuts and reforms - public services as we move into a new era, i Society and Economy, 32, 1, s.  17–31,            

                                    

Raudla, R. , Savi, R. & Randmaa-Liiv, t. (2013): Literature review on cutback management, Cocops Work Package.

 

Rubin, I.  (2014) "Past and Future Budget Classics: A Research Agenda, Public Administration Review 75 (1)

 

Wanna, J., Jensen, L. et al. (eds) (2010): The reality of budgetary reform in OECD Nations, trajectories and consequences.

De faglige forudsætninger er forvaltningsfaget på BA-uddannelsen, særligt elementerne om budgetlægning og udgiftsstyring. Desuden forventes interesse for budgetprocesser, budgetreformer og besparelser.
Undervisningen vil være baseret på en kombination af forelæsning, skriftlige og mundtlige studenteroplæg, diskussion i grupper og i plenum samt evt. besøg af gæsteforelæser(e).
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget afsluttes med en individuel seminaropgave.
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”