ASTK15620U Seminar: Projektledelse i organisationer

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Seminar: Project management in organizations

Kursusindhold

Kursets indhold er søgt bygget op omkring en praktisk og caseorienteret tilgang til projektledelsesredskaber og projektdiscipliner. Indholdet på seminaret vil berøre:

• Redegørelse for feltet hovedemner, samt begrebet projektledelse og dets betydning for organisationer.
• Anvendelse samt diskussion af forskellige metoder/redskaber til at lede projekter og processer af en divers karakter
• Konkrete redskaber til systematisk at planlægge, strukturere, budgetlægge, tidsestimere, dokumentere, ressourceallokere, og evaluere projektindsatser samt større events og kampagner.
• Herunder: Praktisk brug af bl.a. Gantt chart, WBS (Work Breakdown Structure), Business cases.
• Gennemgå og diskutere faser i et projektforløb
• Diskussion af betydningen af god (projekt)ledelse
• Diskussion af (teori og praksis) Management vs. ledelse
• Anvende og kombinere viden om organisationers struktur, kultur og processer til at forklare, hvordan projekter i givne omgivelser ledes bedst muligt
• Organisations- og arbejdspsykologi (herunder coaching)
• Teams: Teamroller, teamdynamik og ledelse af teams

Faget er relevant for studerende, der ønsker at:

• Tilegne sig relevant teori og metode til at kunne styre og lede projekter i rammerne af organisationer
• Opnå praktisk erfaring med: Projekttyper- og modeller, planlægning, projektfaser, work-flow-management, budgetlægning, ressourceallokering, team-ledelse, dokumentation, evaluering og opfølgning. • I praksis at arbejde med konkrete projekter/cases. De studerende arbejder i teams
• Introduceres til projektlederrollen: herunder: Hvad er god ledelse, Ledelsesformer, ” Manager vs. Leder”
• Introduceres til elementer fra organisationspsykologien og management teori.
 

Der lægges vægt på at deltagerne får en anvendelsesorienteret tilgang til arbejdet med ledelse af projekter. Endvidere lægges vægt på at styrke færdigheder inden for præsentationsteknik, strukturering af projektforløb.

På denne baggrund ruster seminaret den studerende til at indgå i jobfunktioner som indbefatter projektarbejder, arbejde i teams og ikke mindst ledelse af netop projekter og teams. Derudover sigter seminaret på at gøre øvrige faglige kompetencer tilegnet på studiet anvendelige i rammerne af dominerende arbejdsformer i det private og i organisationer.

Målbeskrivelser

Seminarets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne (jf. indholdsbeskrivelsen):

 • Redegøre for feltets hovedemner, begreber og dets betydning for organisationer
 • Anvende, diskutere, analysere forskellige (konkrete) metoder/redskaber til at lede projekter og processer af en divers karakter.
 • Præsentere løsninger på konkrete projekter/cases
 • Diskutere betydningen af samt aspekter ved
 • Diskutere af betydningen af god (projekt)ledelse
 • Diskussion forskellen (teori og praksis) mellem management vs. ledelse
 • Anvende og kombinere viden og teori om organisationers struktur, kultur og processer til at forklare, hvordan projekter i givne omgivelser ledes bedst muligt.
 • Relatere emner fra Organisations- og arbejdspsykologien (herunder coaching) til at skabe bedre forståelse for projektarbejde og projektledelse
 • Have indsigt i hvorledes teams, teamroller, teamdynamik bidrager til gennemførelse af projekter med flere personer involveret

 

Kurset har som overordnet formål, arbejde med projektledelse baseret på faglig indsigt og metoder forbundet med særlig de udfordringer, der er med projekter i rammerne af organisationer. Derfor vil teorien på kurset indeholde elementer fra organisationspsykologi, forvaltning samt mere managementinspirerede tilgange.

Deltagerne vil også få mulighed for at arbejde med oplevede udfordringer i eget projektarbejde og dermed med også at med finde praktiske løsninger herpå.

Kurset har til formål at introducere deltagerne til projektledelse som et disciplineret felt, med egne metoder og faglighed.

Kurset har til formål at præsentere et fag i udvikling, derfor er seminaret også kun en introduktion til arbejdet med projektledelse.

Bason: Strategi og organisering af innovation, I: Velfærdsinnovation, 2007
 

Christensen, F. Enneagrambogen, Lindhardt og Ringhof, 2013


Duffy, M.G.: Managing Projects, Harvard Business School Press 2006

E. Schein: Organisationskultur og ledelse, Valmuen, 1994

Eriksen, M. m.fl: God Lean Ledelse, Børsens Forlag 2005

Graversen & Holt Larsen: Arbejdslivets psykologi, Hans Reitzels Forlag, 2004

Greve, C.: Offentlig Ledelse og Styrin, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007

Grønhaug m.fl.: Ledelse i teori og praksis, Fagbokforlaget 2006

Heath, R.L. m.fl: Strategic Issues Management – Organizations and Public policy Challenges, Sage2009
 

Jensen, A.F.: Projektmennesket, Århus Universitetsforlag, 2009

 

Jensen, A.F.: Projektsamfundet, Århus Universitetsforlag, 2010


Kaufmann & Kaufmann: Psykologi i organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget(Norge) 2003

Kelley, T.: Ten Faces of innovation, Doubleday, 2005

Kelley, T.: The Art of Innovation, Doubleday, 2001
 

Kotter, J.P. Leading Change, Harvard Business Review Press, 1996


Lindegaard & Ryding Olsson: Power i projekter og portefølje, Jurist og Økonomforbundets forlag 2005

Madsen, F.: Projektledelse, Børsens Forlag 2006
 

Mikkelsen, H & Riis, J.O. Grundbog i Projektledelse


Mintzberg, H. Structures in Fives – Designing effective organizations, Prentice Hall 1983

Mintzberg, H.: Managing, Prentice Hall 2009

Røvik, K.A.: Organisasjonsteori for offentlig sektor – instrument, kultur, myte, Universitetsforlaget 2004
 

Starr, J. The Coaching Manual, Prentice Hall business, 2011

 

Søholm, T. M.  et al Teambaserede Organisationer I praksis, Dansk Psykologisk Forlag, 2005

 


Thylefors, I: Lederskab i velfærdsorganisationer, hans Reitzels Forlag 2008

Undervisningsformen vil have fokus på at arbejde praktisk med stoffet. Der vil være mange øvelser, cases og rollespil. Derudover vil undervisningen såvel som forberedelse foregå meget i team-struktur. Den pædagogiske tilgang vil læne sig op af strukturer fra Cooperative Learning samt Accelerated Learning.

Undervisningen vil således tilrettelægges med en kombination af teori og praksis. Der vil være oplæg fra samt diskussion med underviseren. Under denne del vil seminaret indeholde præsentation og diskussion af litteratur og metoder indenfor området.

Der vil være studenteroplæg. De studerende vil arbejde i teams med konkrete cases og præsentere løsninger herpå (studenteroplæg) og perspektivere i forhold til udvalgt litteratur. Udvalget af cases vil ydermere reflektere ”projektlederens hovedudfordringer” særligt set i rammerne af organisationer.

Derudover vil casene sætte fokus på de grundlæggende projektdiscipliner. Konkrete case-udfordringer bliver indsamlet i samarbejde med ”virkelige” organisationer. Det tilstræbes at der vil være oplæg/deltagelse af eksterne aktører.
Der afholdes heldagsseminar når seminaret afsluttes.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 30
 • Forberedelse
 • 20
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 100
 • Øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget afsluttes med en individuel seminaropgave.
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”