ASTK15619U SEMINAR: Styring og evaluering

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

SEMINAR: Management and Evaluation

Uddannelse

Kurset er obligatorisk i specialiseringen "Organisation og Ledelse".

Kursusindhold

Som en del af specialiseringen i organisation og ledelse giver faget ”Styring og evaluering” den studerende indsigt i forskellige styrings- og evalueringsformer og –modeller, herunder koblingen mellem styring og evaluering. Der arbejdes med teoretisk og metodologisk litteratur om design af styringsværktøjer og evalueringer samt litteratur om styrings- og evalueringspraksis. Endvidere diskuteres effekterne af styring og evaluering, både de tilsigtede og de utilsigtede.

 

I den første del af seminaret bliver du introduceret til styring og evaluering i den offentlige sektor. Vi ser bl.a. på bredden i offentlig styring og på den historiske udvikling i styringstænkningen, ligesom vi ser nærmere på, hvad der aktuelt sker med styring i den offentlige sektor i en økonomisk krisetid.

 

Herefter zoomer vi ind på forskellige styringsredskaber, og diskuterer bl.a. hvorvidt og hvordan styringsredskaber kan designes, implementeres og anvendes hensigtsmæssigt i offentlige organisationer.

 

Fagets formål er at give de studerende teoretiske og analytiske værktøjer til at forstå og forholde sig kritisk til styringsværktøjer i den offentlige sektor. På seminaret bliver du introduceret til styring både som et fænomen der i den akademiske verden kan analyseres og vurderes ud fra teoretiske perspektiver og videnskabelige metoder, men også som værktøjer af stor betydning for ledere og beslutningstagere i den offentlige sektor.

Målbeskrivelser

Seminarets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 

 • Præsentere de vigtigste styringstendenser og udviklingen i styringstænkningen over tid

 • Identificere og beskrive konkrete problemstillinger relateret til styring og evaluering

 • Analysere og vurdere kontekstuelle faktorers betydning i forbindelse med designet, implementeringen, anvendelsen og effekterne af styring og evaluering

 • Kritisk vurdere designet, implementeringen, anvendelsen og effekterne af styringsredskaber

 • Reflektere over belutningstageres valg i forhold til at designe, implementere og anvende styringsredskaber således at positive effekter fremmes og negative effekter hæmmes.

Forvaltning på grunduddannelsen.
Undervisningen vil foregå som en kombination af forelæsninger, inddragelse af konkrete offentlige organisationer, besøg i en organisation, anvendelse af case-materiale, gruppearbejde og diskussion, mundtlige studenteroplæg samt inddragelse af gæsteforelæsere. Derudover vil undervisningen i høj grad være casebaseret, idet de studerende med udgangspunkt i de læste tekster skal analysere og vurdere cases med henblik på at udvikle analytiske og problemløsende kompetencer.

Faget afholdes som et seminar, og der vil derfor blive lagt stor vægt på aktiv deltagelse. Aktiv deltagelse er en betingelse for at kunne gå til eksamen i faget. Der vil i løbet af undervisningsperioden blive stillet fire opgaver, som alle skal bestås. Opgaverne udarbejdes primært i grupper (en enkelt dog individuelt). En samlet plan for afleveringsfrister forelægger ved semesterstart. Der lægges stor vægt på skriftlighed i faget, men også mundtlig præsentation vil blive vægtet. Der arbejdes derfor aktivt med de studerendes evner til at formidle komplekse styringsmæssige problemstillinger såvel skriftligt som mundtligt til et publikum bestående af både praktikere og akademikere.
Faget udbydes som et intensivt forløb med gennemsnitligt fire timer om ugen over 7 uger. Faget er en del af specialiseringen i organisation og ledelse og udbydes så det tidsmæssigt og indholdsmæssigt er koordineret med faget Ledelse (v. Caroline Grøn) og faget Organisation: Organisationsteori og offentlige organisationer (v. Caroline Grøn). Faget er åbent for alle, men da det er et seminar med 25 pladser, vil prioritet blive givet til studerende, der følger specialiseringen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 8
 • Forberedelse
 • 8
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 92
 • Øvelser
 • 70
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Seminaropgaver
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”