ASTK15618U SEMINAR: Ledelse: Offentlig ledelse i organisationsteoretisk kontekst

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

SEMINAR: Ledelse: Offentlig ledelse i organisationsteoretisk kontekst

Uddannelse

Kurset er obligatorisk i specialiseringen "Organisation og Ledelse".

 

Kursusindhold

Kurset bygger videre på den grundlæggende introduktion til organisationsteori og offentlig ledelse, der er givet i faget national forvaltning på bachelor-delen.  På den baggrund udbygges forståelsen for offentlig ledelse, og en række ledelsestendenser behandles. Fagets sigte er at forbedre de studerendes kendskab til offentlig ledelse som felt samt forbedre deres analytiske og kritisk kompetence i relation til offentlig ledelse som fænomen.

 

Målbeskrivelser

Seminarets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 

 1. Beskrive de vigtigste vilkår, der gør sig gældende for ledelse i en offentlig kontekst,

 2. Præsentere hovedsynspunkter i organisationsteoretiske tilgange, og anvende disse til at analysere ledelse,

 3. Identificere og sammenligne forskellige betingelser for analyse, metode og teori, som de kommer til udtryk i den diskuterede litteratur,

 4. Selvstændigt anvende begreber, teorier og metoder i analyse af relevant empirisk materiale,

 5. Kritisk analyserer fordele og ulemper ved de forskellige ledelsesmæssige tilgange, som de kommer til udtryk i litteraturen,

 6. Vurdere relevansen af de forskellige ledelsesmæssige anbefalinger, som de kommer til udtryk i litteraturen,

 7. Relatere uenigheder og udviklinger i de forskellige tilgange til udviklingen i forvaltnings- og organisationsstudier generelt,

 8. Reflektere over anvendelighed og implementerbarhed af de teoretiske anbefalinger, der gives i litteraturen.

Åkerstrøm Andersen, Niels og Justine Grønbek Pors (2014): Velfærdsledelse. Mellem styring og potentialisering. København Hans Reitzel. Pp. 11-19, 25-48,193-236.

Andersen, Lotte B. og Lene H. Pedersen (2012):” Public Service Motivation and Professionalism”, International Journal of Public Administration, vol. 53, no. 1, pp. 46-57.*

Andersen, Lotte Bøgh og Thomas Pallesen (2008):””Not Just for the Money?” How Financial Incentives Affect the Number of Publications at Danish Research Institutions”, International Public Management Journal, 11(1), 28-47.*

Andersen, Lotte Bøgh, Eskil Heinesen og Lene Holm Pedersen (2014): ”How Does Public Service Motivation Among Teachers Affect Student Performance in Schools?”, JPART, 24(3), 651-671..*

Argyris, Chris (1955): “Organizational Leadership and Participative Management”, The Journal of Business, 28(1), 1-7.

Ashleigh, Melanie og Angela Mansi (2012): The Psychology of People in Organisations Harlow: England, pp. 266-295, ”Leadership”

Bass, Bernard M. (1985): Leadership and Performance Beyond Expectations. New York:: The Free Press., pp. 1-32

Bass, Bernard M. og Paul Steidlmeier (1999): ”Ethics, Character, and authentic transformational leadership behavior”, Leadership Quarterly, 10(2), 181-217.

Bijlsma-Frankema, Katinka og Ana Cristina Costa (2005): “Understanding the Trust-Control Nexus” i International Sociology, vol. 20, no. 3, pp. 259-282.*

Bijsma- Frankema, Katinka og Ana Cristina Costa (2010):”Consequences and antecedents of managerial and employee legitimacy interpretations of control: a natural open system approach”  i Sim B. Sitkin, Laura B. Cardinal og Katink M. Bijsma-Frankema (reds.): Organizational Control. Cambridge: Cambridge, pp. 396-342.*

Bozeman, Barry og Xuhong Su (2014): “Public Service Motivation Concepts and Theory: A Critique”, Public Administration Review, early view *

Costa, Ana Cristina and Katinka Bijlsma-Frankeman (2007): “Trust and Control Interrelations: New Perspectives on the Trust Control Nexus” i Group and Organization Management Vol. 32, No. 4, pp. 392-406.*

Das, T.K. og Bing-Sheng Teng (2001): “Trust, Control, and Risk in Strategic Alliances: An Integrated Framework” i Organization Studies, vol. 22, no. 2, pp. 251-283.*

De Hoogh, Annebel H. B. og Deanne N. Den Hartog (2009): ”Ethical leadership: The socially responsible use of power” i Dean Tjosvold og Barbara Wisse (red.): Power and Interdependence in Organizations, Cambridge: Cambridge University Press, kap. 19.*

Dowling, John og Jeffrey Pfeffer (1975):"Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior" i The Pacific Sociological Review, Vol. 18, No. 1, (Jan., 1975), pp. 122-136 (kommer i mappen litteratur på Absalon).

Dunbar, Roger L.M. og Matt Statler (2010): ”A historical perspective on organizational control”, i Sim B. Sitkin, Laura B. Cardinal og Katink M. Bijsma-Frankema (reds.): Organizational Control. Cambridge: Cambridge, pp. 16-48.

Eisenhardt, Kathleen M. (1985): “Control: Organization and Economic Approaches” i Management Science, vol.32, no. 2, pp. 134-149.*

Frey, Bruno S. og Reto Jegen (2001): ”Motivation crowding theory”, Journal of economic survey, 15(5), pp. 589-23 (34 sider)*

Frey, Bruno S., Fabian Homberg og Margit Osterloh (2013): “Organizational Control Systems and Pay-for –Performance in the Public Sector”, Organization Studies, 34(7),  949-972

Grøn, Caroline Howard (2011): “Having it Both Ways? Balancing Knights and Knaves When Motivating European Commission Officials”, Review of Public Personnel Administration, 31( 4), pp. 369-385.*

Haslebo, Gitte (2004): Relationer i organisationer. En verden til forskel. København: Dansk Psykologisk Forlag. Kap. 1,2,5 og  6

Hersey, Paul, Kenneth H. Blanchard og Dewey E. Johnson (2008): Management of Organizational Behavior. Leading Human Resources. Ninth Edition. Upper Saddle River, Pearson. Pp. 45-61 (kap 3, 17 sider)

Hofstede, Geert and Gert Jan Hofstede (2005): Cultures and Organizations. Software of the Mind. 2nd edition. New York:McGraw-Hill. Kap. 1 og 2, pp.1-72

Høvbye-Mortensen, Matilde (2009): “Styring eller tidstyveri? Statslig processstyring af visitationer på beskæftigelsesområdet” i Økonomi og Politik, Vol. 82, No. 4, pp. 16-27.

Ingraham, Patricia W. (1993): ”Of Pigs in Pokes and Policy Diffusion: Another Look at Pay-for-Performance” in Public Administration Review, Vol. 53, No. 4 (Jul. - Aug., 1993), pp. 348-356.*

Jacobsen, Christian B. og Lotte Bøgh Andersen (2014):”Is Leadership in the Eye of the Beholder? A Study of Inteded and Percieved Leadership Strategies and Organizational Performance”, Study Paper no. 76, The Rockwool Foundation Research Unit

Jacobsen, Christian B. og Lotte Bøgh Andersen (2014):”Leading Public Service Organizations. How to obtain employees with high self-efficacy ”, Study Paper no. 72, The Rockwool Foundation Research Unit.

Jakobsen, Christian B., Johan Hvidved og Lotte Bøgh Andersen (2013): ”Command and motivation. How the perception of external interventions relate to intrinsic motivation and public service motivation”, Public Administration, Early view.*  

Miller, Gary J. og Andrew B. Whitford (2006):”The Principal’s Moral Hazard: Constraints on the Use of Incentives in Hierarchy”, JPART, 17, 213-233.*

Moynihan, D. P. & Pandey, S. K. (2007): ‘The Role of Organizations in Fostering Public Service Motivation’, Public Administration Review, 67: 1, 40-53.

Ouchi, Wiliam G. (1980): ”Markets, Bureaucracies, and Clans” i Administrative Science Quarterly, Vol. 25, No. 1, (Mar., 1980), pp. 129-141.*

Pfefffer, Jeffery (2009): ”Understanding power in organizations” i Dean Tjosvold og Barbara Wisse (red.): Power and Interdependence in Organizations, Cambridge: Cambridge University Press, kap. 1. *

Rahim, M. Afzalur (2009): ”Bases of leader power and effectiveness”, i Dean Tjosvold og Barbara Wisse (red.): Power and Interdependence in Organizations, Cambridge: Cambridge University Press, kap. 13.*

Tannenbaum, Robert og Warren H. Schmidt (1973): “How to Choose a Leadership Pattern”, Harvard business Review, May-June, 1973 (12p). *

Tannenbaum, Robert, Irving R. Weschler og Fred Massarik (1961): Leadership and Organization. A Behavioral Science Approach, McGraw-Hill: New York. Pp. 1-31. ( 30 sider)

Weibel, Antoinette (2010): ”Managerial objectives of formal control: high motivation control mecahnisms”,  i Sim B. Sitkin, Laura B. Cardinal og Katink M. Bijsma-Frankema (red.): Organizational Control. Cambridge: Cambridge, pp. 434-462.

...

Den fulde liste findes i Absalon

Forvaltning og international forvaltning på grunduddannelsen.
Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsning og studenterinddragelse. Faget afholdes som et seminar og der vil derfor blive lagt stor vægt på aktiv deltagelse. Aktiv deltagelse er en betingelse for at kunne gå til eksamen i faget. Der er mødepligt til undervisningen. Der vil i løbet af undervisningsperioden blive stillet fire mindre opgaver, som alle skal bestås og som samlet vil blive karakterbedømt i slutningen af fagets forløb. Afleveringer til feedback er en del af deltagelseskravet. Der lægges altså også stor vægt på skriftlighed i faget, og der vil blive arbejdet aktivt med de studerendes evner til at formidle komplekse ledelsesmæssige problemstillinger både til et publikum bestående af praktikere og akademikere. Der må påregnes to ugentlige afleveringer i de fleste uger. En aflevering til seminaret, der skal danne baggrund for feedback og diskussion og en endelig aflevering til den samlede portefølje. En samlet plan for afleveringsfrister forelægger ved semesterstart.

Faget udbydes som et intensivt forløb med gennemsnitligt fire timer om ugen over 7 uger. Faget er en del af specialiseringen i organisation og ledelse og udbydes så det tidsmæssigt og indholdsmæssigt er koordineret med faget Styring og evaluering: Resultatstyring i teori og praksis (v. Mads Kristiansen) og faget Organisation: Organisationsteori og offentlige organisationer (v. Caroline Grøn). Faget er åbent for alle, men da det er et seminar med 25 pladser, vil prioritet blive givet til studerende, der følger specialiseringen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 80
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 92
 • I alt
 • 200
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminar opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.