ASTK15610U SOMMER15: Dansk forsvarspolitik og strategiske studier

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

SOMMER15: Danish Defence Policy and Strategic Studies

Uddannelse

7,5 ECTS på KA-uddannelsen

10 ECTS på Ba-uddannelsen

Kursusindhold

Studerende med interesse for sikkerheds- og forsvarspolitik får mulighed for at fordybe sig i strategisk analyse på sommerskolen i dansk forsvarspolitik og strategiske studier.

Sommerskolen vil danne rammen om et fagligt fællesskab, hvor de studerende kan skabe netværk med andre med en interesse for militærstrategiske problemstillinger. Undervisningen vil være case-baseret og sigte på at inddrage og engagere de studerende i konkrete analyser.

Deltagerne i sommerskolen vil få en unik mulighed for at tilegne sig viden om det danske forsvar og de vilkår, som forsvaret opererer under fra Mali til Arktis. De studerende vil møde forsvarets ansatte på alle niveauer, såvel som tilegne sig konkret viden om forsvaret og om klassisk såvel som den nyeste strategiske teori.

Forberedelse

Da sommerskolen er et intensivt undervisningsforløb er det afgørende, at de studerende på forhånd har læst litteraturen. Det vil minimum tage 2-3 uger at læse og tilegne sig den opgivne litteratur. De studerende kan med fordel læse generelle indføringer i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik som supplerende litteratur inden kursusstart, herunder aftale på forsvarsområdet, http://www.fmn.dk/nyheder/Pages/Aftalepaaforsvarsomraadet2013-2017.aspx.

De studerende vil desuden skulle sætte sig ind i casen før kursusstart. Information om case og endelig litteraturliste vil blive udsendt i forbindelse med optagelse på sommerskolen.

Målbeskrivelser

De studerende vil tilegne sig konkret viden om forsvaret og om klassisk såvel som den nyeste strategiske teori.

Sommerskolen vil give de studerende færdigheder i at opstille strategiske analyser baseret på teorier om, hvordan man anvender militærstrategi i et risikosamfund.

De studerende vil udvikle færdigheder til at udarbejde notater og policy-anbefalinger baseret på en teoretisk-funderet analyse af konkrete strategiske problemstillinger. Denne færdighed i strategisk analyse vil kunne anvendes på en række andre områder end det militære.

Sommerskolen vil give de studerende kompetencer til at selvstændigt at igangsætte og gennemføre strategiske analyser og komme med konkrete anbefalinger til at løse militærstrategiske problemstillinger.

De studerende vil tilegne sig en videregående viden og forståelse af dansk forsvars organisation og virke.

Fuldstændig litteraturliste vil blive tilsendt i forbindelse med optagelse på sommerskolen. Uddrag af nedenstående vil indgå i litteraturlisten.

Brodie, Bernard, ‘Strategy as a Science’. World Politics, vol. 1 (1949).

Freedman, Lawrence, Strategy: A History (Oxford: Oxford University Press, 2013).

Coker, Christopher, Warrior Geeks: How 21st Century Technology is Changing the Way We Fight and Think About War (London: Hurst, 2013).

Cohen, Eliot, Supreme Command: Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime (New York: Simon and Schuster, 2003).

Heuser, Beatrice, The Evolution of Strategy: Thinking War from Antiquity to the Present  (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)

Kristensen, Kristian Søby (red.) Danmark i krig (København: DJØF’s Forlag, 2013).

O’Hanlon, Michael, The Science of War: Defense Budgeting, Military Technology, Logistics, and Combat Outcomes (Princeton: Princeton University Press, 2009).

Mortensen, Hans (red.), Helt Forsvarligt (København: Gyldendal, 2007).

Rumelt, Richard, Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters. (London: Profile Books, 2011).

Smith, Rupert, The Utility of Force (London: Vintage Books, 2005)

Seminaret bestås ved aktiv deltagelse i alle timer og ekskursionen samt gennem aflevering af en skriftlig opgave, der bedømmes bestået/ikke bestået.

Der vil blive lagt vægt på at etablere et fagligt fællesskab. Undervisning vil omfatte forelæsninger, case-arbejde, gruppearbejde, ekskursion m.v. De studerende vil møde gæsteforelæsere fra det danske forsvar og en kendt forsker på området vil holde et afsluttende foredrag efterfulgt af reception. I det afsluttende arrangement vil studerende fra tidligere sommerskoler være inviterede til at deltage.

Sommerskolen er et intensivt undervisningsforløb i august. Det forudsættes således, at alle deltagerne har mulighed for at forberede sig grundigt inden undervisningens start, idet det ikke vil være muligt at læse alt materialet under selve kurset. Det er bl.a. en forudsætning for at bestå kurset, at man deltager aktivt alle dage. Studenterne bør ikke planlægge eftermiddagsaktiviteter i kursusperioden, da gruppearbejde m.v. vil tage meget tid.

Da det er et intensivt kursus, er det ikke muligt at have arbejde eller andre beskæftigelser sideløbende i undervisningsperioden.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Individuel seminaropgave
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”