ASTK15377U UDBUD: Det finansielle system - Funktion, krise og regulering

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

COURSE: The Financial System - Function, Crisis, and Regulation

Uddannelse

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Kursusindhold

Udbuddet beskæftiger sig med den finansielle sektors betydning for samfundet. Specifikt vil kurset give en indføring i det finansielle systems aktører og institutioner, herunder samspillet mellem myndigheder, centralbanker, og finansielle virksomheder. Kurset vil desuden indføre deltagerne i en række analysemetoder, der skal bidrage til at diagnosticere det finansielle system på flere niveauer. Endelig vil kurset indeholde en diskuterende/anvendt del, hvor forståelsen anvendes på konkrete cases, herunder finanskrisen 2008, Eurokrisen 2011, samt aktuelle emner inden for den danske finansverden, herunder betydningen af realkreditsystemet for dansk finans og økonomi.

 

Undervisningstilgangen tager så vidt muligt udgangspunkt i den empiriske praksis, som det enkelte emne berører.

 

Undervisningen strækker sig over 14 undervisningsgange, og vil være ledsaget af mindre øvelser og studenteroplæg.

 

Udbuddet vil have følgende opbygning:

 

Del 1: At forstå finans

Hvad er penge og kredit?

Hvad er clearing, centralbanken, likviditet og ’moneyness’?

     Case: Er bitcoin penge?

Hvad er kapital og solvens?

     Case: IRB metoder og kapitalgulve

Fra bankforretning ’classic’ til ’new normal’

     Case: Skyggebanker

Market making og market makers

Treynor modellen

     Case: Basel III - LCR og NSFR

Hvad kan centralbanken?

Lender eller dealer of last resort?

Inflation og markedsforventninger

 

Del 2: Finanskrise og krisehåndtering fra et penge og bank perspektiv

   Case: Finanskrisen 2008

Subprime gæld, Lehmann Brothers, AIG, FED

   Case: Eurokrisen 2011

Trichet, PIIGS, Draghi og hans bazooka

 

Del 3: Finansiel regulering efter 2008

Politics of global financial regulation:

“Too big to fail, or too big to regulate?”

   Case: Den Europæiske Bankunion

Boligmarkeder: Varieties of residential capitalism

   Case: Dansk realkredit og Hollandske RMBS.

Forex markeder

   Case: Den danske fastkurspolitik i foråret 2015

   Case: Schweitzerfrancen og Saxo Bank

Eksempler på finansiel regulering i Danmark og udlandet

Studenterbaserede oplæg

Den næste krise?

Markedslikviditet og aktivbobler

 

Opsamling og eksamen

 

Fagbeskrivelse og kompetenceprofil

Finansielle markeder og aktører indtager en stadigt større og vigtigere position i den moderne samfundsøkonomi. Samtidig har finansielle kriser vist sig potentielt at være langt større og mere grænseoverskridende end nogen kunne have forventet. I takt med denne udvikling er behovet for, og mængden af, finansiel regulering øget markant. I dag findes der finansiel regulering på det nationale, regionale, internationale og globale niveau, der definerer og påvirker banker, og andre finansielle institutioners rolle i samfundet. Tilgangen i kurset er institutionel og praktisk.

 

I forlængelse af denne udvikling har dette kursus primært to mål: For det første, at bibringe den studerende en vigtig konceptuel forståelse for hvordan moderne finansielle systemer fungerer, og hvordan forskellige typer aktører i det finansielle system interagerer, og tilsammen udgør det moderne finansielle marked. Dette indebærer en konceptuel forståelse for penge, kredit, og de aktører der hver dag skaber, og ødelægger penge i det finansielle system.

For det andet, vil den studerende, med denne forståelse i baggagen, blive i stand til at forstå og analysere finansielle institutioners ageren samt de regulatoriske tiltag der omgiver dem. Vi vil således i kursets anden del analysere og sammenligne diverse nationale finansielle systemer og sætte disse i forhold til international regulering såsom Basel III, regulative principper såsom Volcker Rule, og praktiske værktøjer såsom den danske Tilsynsdiamant. Anden del af kurset bliver dermed i højere grad en introduktion til beskrivende analyse af national og international finans.

 

Igennem kurset vil fokus være på praktiske eksempler på moderne bankvirksomhed, og der tages så vidt muligt udgangspunkt i praktikerens synspunkt, når problemstillingerne og analyseværktøjerne introduceres. Der er således ikke tale om et modelbaseret kursus, og der gøres ikke brug af kvantitative eller algebraiske metoder. De nødvendige konceptuelle værktøjer, vil blive introduceret ved hjælp af faktiske empiriske eksempler på store og små finansielle kriser, regler, og finansielle virksomheders forretningsmodeller.

 

Efter kurset vil den studerende populært sagt, være i stand til at læse Financial Times. Den studerende vil langt nemmere kunne indgå i opgaveløsningen i et økonomisk ministerium eller en styrelse, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med finansiel regulering eller pengepolitik. Herudover er kurset kompetencegivende til stillinger i den finansielle sektor, herunder banker, pensionskasser, eller lignende som fx PA ansvarlig med særlig forståelse for den institutionelle kontekst.

 

Kursets to undervisere arbejder til daglig i Finanstilsynet på henholdsvis Realkreditområdet og Likviditetsområdet og vil benytte sig af deres praktiske erfaring i kurset.

Målbeskrivelser

Karakteren 12 gives til den studerende, der med få eller ingen mangler, selvstændigt kan beskrive og redegøre for moderne finansielle virksomheders forretningsmodeller i et institutionelt perspektiv. Endvidere har den studerende en sikker konceptuel og funktionel forståelse af hvordan diverse finansielle instrumenter skaber og former moderne finansmarkeder. Den studerende er i stand til at analysere og forstå forskellene imellem forskellige nationale finansielle systemer. Endelig kan den studerende analytisk sætte disse komponenter i forhold til eksisterende og fremtidige regler og institutioner og redegøre for samspillet imellem private og offentlige finansielle aktører og den regulering der omgiver dem med blik for de større politisk økonomiske konsekvenser af en sådan regulering.

 

Karakteren 7 gives til den studerende, der med mindre alvorlige mangler er i stand til, at beskrive og redegøre for moderne finansielle virksomheders forretningsmodeller i et institutionelt perspektiv. Endvidere har den studerende en generel konceptuel og funktionel forståelse af hvordan diverse finansielle instrumenter skaber og former moderne finansmarkeder. Endelig er den studerende i stand til redegørende at analysere forskellene imellem forskellige nationale finansielle systemer. Den studerende kan analytisk sætte disse komponenter i forhold til eksisterende og fremtidige regler og institutioner og redegøre for samspillet imellem private og offentlige finansielle aktører og den regulering der omgiver dem.

 

Karakteren 2 gives til den studerende der med meget alvorlige mangler, er i stand til at beskrive og redegøre for moderne finansielle virksomheders forretningsmodeller. Endvidere har den studerende en overfladisk konceptuel forståelse af hvordan visse finansielle instrumenter skaber og former moderne finansmarkeder. Endelig er den studerende i stand til at redegøre for forskellene imellem forskellige nationale finansielle systemer. Den studerende kan relatere disse komponenter til hinanden og sætte disse i forhold til eksisterende og fremtidige regler og institutioner i det finansielle system.

Følgende bøger er eksempler på, hvad vi blandt andet kommer til at læse i forbindelse med kurset. Endelig litteraturliste kommer snarest:

 

 • Stigum, M, & Crescenzi A. (2007). Stigum’s Money Market (4th ed.). McGraw-Hill Professional Publishing

 • Mehrling, P. (2011). The New Lombard Street: How the Fed Became the Dealer of Last Resort. Princeton University Press.

 • Ryan-Collins, J., Greenham, T., Werner, R., & Jackson, A. (2012). Where does money come from. A guide to the UK monetary and banking system, 2.

 • Den Finansielle Krise i Danmark / ’Rangvid Rapporten’ (2013)

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 38
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 140
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.