ASTK15342U Udbud: Massen - mellem civilisation og barbari

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course: The Crowd – A Barbarian or a Saint?

Uddannelse

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Kursusindhold

Hvad har gadeoptøjerne i Ferguson, Missouri til fælles med hashtag’et #jesuischarlie, Det Arabiske Forår, kærlighedslåse på Paris’ broer, Anonymous, og amok-løbet på Kählers jubilæumsvase fra Imerco? Svaret er: Masseadfærd.

Til trods for populære sociologiske teser om ”individualisering”, ”refleksivitet”, og ”rationalisering” manifesterer masseadfærd sig til stadighed i en mangfoldighed af sammenhænge – politiske som kulturelle og økonomiske; online som offline. Ja, faktisk er masseadfærd blevet udråbt som et konstitutivt træk ved det moderne samfund overhovedet. Paradoksalt er det derfor, at masseadfærd har været et forsømt barn i de sidste 100 års sociologi. Især når det tages med i betragtning, at interessen for og studiet af masseadfærd stod centralt i betragtelige dele af den tidlige sociologi.

Sammenfaldende med en aktuel revitalisering af denne masseteoretiske tradition, er det kursets ambition at lukke dette udskældte og forsømte barn ud af sociologiens skammekrog med henblik på at belyse masseteoriens fortsatte relevans for studiet af det sociale. Der er tale om et perspektiv, som bryder med mange af sociologiens velkendte teoretiske positioner. Således tilbyder det en alternativ fortolkningsramme for mange af de fænomener, sociologien beskæftiger sig med.

Kurset vil præsentere de studerende for både klassiske teorier om massen såvel som nyere tekster der fokuserer på masseadfærd i forskellige aktuelle sammenhænge. Kurset vil bl.a. forsøge at gøre deltageren klogere på hvad der forårsager masseadfærd, hvad masseadfærd er, hvilke (politiske, kulturelle, sociale, økonomiske etc) konsekvenser masseadfærd har, hvor/hvornår masseadfærd finder sted, hvem der deltager i masseadfærd, hvordan man identificerer masseadfærd, om masseadfærd er pro- eller anti-social – progressiv eller regressiv, hvordan massen håndteres/påvirkes, m.m.

 

Kurset er inddelt som følger:

 

Gang 1) Introduktion til feltet + info om kursets forløb

 

Gang 2) Le Bon: Om massens egenskaber og massens dobbelte natur

 

Gang 3) Gabriel Tarde: Det sociale som imitation + Offentlighed uden bevidsthed

 

Gang 4) Émile Durkheim: Massen som samfundets mulighedsbetingelse + relationen mellem socialitet og materialitet

 

Gang 5) Elias Canetti: Massens iboende tendens til vold + massen som momentan forløsning

 

Gang 6) Georg Simmel: Sociabilitet: om hvad der driver massen

 

Gang 7) Er massen rationel eller irrationel?

 

Gang 8) Virtuel masseadfærd: om hashtag’ets (masse)sociologi, sociale medier, kommunikationsteknologi og masseadfærd

 

Gang 9) Oplæg

 

Gang 10) Individualiseret masseadfærd + eksamensvejledning:

Om massen der forsvandt men vendte tilbage i forklædning – Hipsteren mellem originalitet og konformitet

 

Gang 11)  Massens politiske betydning: Om massens forvisning fra politik og konsekvenserne heraf

 

Gang 12) Empiriske studier af politiske masser: syntese mellem rationalistiske og affektive forståelser af massen

 

Gang 13) Oplæg

 

Gang 14) Æstetisering af massen: Iscenesættelser af massen som show – fra nazismen til Eurovision 

Kompetencebeskrivelse

Kurset giver den studerende et dybere og multifaceteret indblik i massens logik, som kan fungere som kritisk korrektiv til ofte ensidige fremstillinger af massen i såvel medierne som i den akademiske litteratur. I relation hertil er det kursets ambition at skærpe den studerendes forståelse af hvordan ubevidste, kropslige og emotionelle dynamikker gør sig gældende i interaktionen mellem mennesker på både godt og på ondt. Dette giver for det første den studerende evnen til at forklare tilsyneladende irrationelle aspekter af den sociale virkelighed sociologisk. For det andet får den studerende ikke bare en bevidsthed om massens destruktive, undertrykkende og anti-sociale sider, men også om den positive rolle massen kan spille i relation til demokrati, samfundsmæssig integration, innovation, socialt fremskridt m.m..

Endelig giver kurset den studerende en forståelse for de ikke-sproglige og ikke-kognitive dimensioner af social adfærd og kommunikation.

 

Kurset kan med fordel anvendes i relation til andre fag, der beskæftiger sig med bl.a.: vælgeradfærd, den politiske offentlighed, politisk kommunikation, politisk radikalisering, politisk protest, E-demokrati/folkeafstemninger, urbanisering, politisk vold, sociale medier, politiske symboler og æstetik, demokrati, nation building, etniske konflikter, revolutioner, integration, opinionsdannelse, mode, forbrug, kommunikationsteknologi, innovation, m.m

Målbeskrivelser

 

Udbudets/seminarets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

1)beskrive centrale træk ved, årsager til, og resultater af masseadfærd i forskellige sammenhænge sådan som de fremstilles i de forskellige masseteoretiske tekster, der præsenteres på kurset

2)Præsentere centrale problemstillinger i relation til forståelsen af masseadfærd

3)Identificere forskelle og ligheder mellem forskellige teoretiske tilgange til masseadfærd

4)Kritisk analysere styrker og svagheder ved forskellige teoretiske tilgange til masseadfærd

5)Vurdere gyldigheden og anvendeligheden af de teorier og empiriske undersøgelser af masseadfærd, der præsenteres på kurset. Dette kan bl.a. ske med udgangspunkt i selvvalgte cases fra dansk eller international sammenhæng

6)Relatere teorier om masseadfærd til andre sociologiske og/eller politologiske teoriretninger

7)Reflektere over hvorvidt og på hvilken måde sociologiske teorier om massen kan bruges til at undersøge og forstå særlige samfundsmæssige fænomener på en ny og mere frugtbar måde

Gang 1) Intro
”Postmodern Crowds” af Christian Borch & Britta Timm Knudsen i: Distinktion –
Scandinavian Journal of Social Theory. PP 109-113
”Massepsykologi: Individ, masse, magt og politik” af Christian Borch. I:
Socialpsykologi: En grundbog til et fag. Red: Michael Hviid Jacobsen; Erik Laursen; Hans Reitzel. 2013. PP 49-67

Gang 2) Gustave Le Bon
Uddrag fra: The Crowd: A Study of the Popular Mind. 1896. ”Introduction” (12 sider)+ PP 1-61 + PP 117-146
OBS kan findes direkte på nettet
https:/​/​archive.org/​details/​crowdastudypopu00bongoog
Uddrag fra Massernes Psykologi. Helikon – 2005. PP 11-21 (F. W. Hasselagers
forord)

Gang 3) Gabriel Tarde
Uddrag fra Gabriel Tarde on Communication and Social Influence – selected papers redigeret af Terry N. Clark. The University of Chicago Press. 1969.

The Public and the Crowd. PP 277-318

The Laws of Imitation. PP 177-191

”Conviction and the Crowd” af Gabriel Tarde: Distinktion – Scandinavian Journal of Social Theory, Vol 14, 2 - 2013. PP 232-9
”What can a Crowd do?: Revisiting Tarde after the Demise of the Public” af Abe
Walker i: Distinktion – Scandinavian Journal of Social Theory, Vol 14, 2 - 2013. PP 227-231
”Gabriel Tarde’s Publics” af Ronald Niezen i: History of the Human Sciences. Vol 27, 2 – April 2014. PP 41-59
”Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Rapport om effekten af
meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne” af Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen og Martin Vinæs Larsen
– working paper fra Center for Valg og Partier – Institut for Statskundskab –
Københavns Universitet – marts 2014. PP 1-45

Gang 4) Émile Durkheim
Uddrag fra The Elementary Forms of Religious Life. Oxford University Press 2001.
”Introduction” af Mark S. Cladis (29 sider) og PP 153-183 (kap 7) og ”Conclusion” PP 310-343

Gang 5) Elias Canetti
Uddrag fra Crowds and Power. PP 15-63 (overskrift: ”The Fear of being Touched”) og PP 75-90 (overskrift: ”Crowd Symbols”)
”A Natural History of Crowds, Rulers and Survivors: Elias Canetti as a Political
Thinker” af Roberto Farneti i History of Political Thought, Volume 27, Number 4, 2006. PP 711-735

Gang 6) Georg Simmel
”Between Destructiveness and Vitalism: Simmel’s Sociology of Crowds” af Christian Borch. I: Conserveries Mémorielles, nr. 8, 2010. PP 2-16
http://cm.revues.org/744
OBS Find ”Index” ude i bjælken til venstre og klik på ”Auteurs” og klik på
”Christian Borch”
”The Sociology of Sociability” af Georg Simmel i American Journal of Sociology, vol 55, nr 3, november 1949. PP 254-261

Gang 7) Er massen rationel eller irrationel?
”Crowd Joys” af John Lofland i: Urban Life, Vol 10 No 4. 1982. PP 355-381
”The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century” af Edward P. Thompson i: Past and Present. 1971. PP 76-136
”Crowd Theory and the Management of Crowds: A Controversial Relationship” af Christian Borch i: Current Sociology, Vol 61 No 5-6. 2013. PP 584-601
”Collective Behavior: An Examination of Some Stereotypes” af Carl J Couch i Social Problems Vol 15 nr 3 – vinter 1968. PP 310-322

Gang 8) Virtuel masseadfærd
”The Online Crowd: A Contradiction in Terms?” af Carsten Stage i: Distinktion –
Scandinavian Journal of Social Theory, Vol 14, 2 - 2013. PP 211-226
”From Criminal Crowd to ”Mediated Crowd”: The Impact of Social Media on the
2011 English Riots” af Stephanie Alice Baker i: Safer Communities. Vol 11, 1 –
Januar 2012. PP 40-49
”Between swarm, network and multitude: Anonymous and the infrastructures of the common” af Carolin Wiedemann i Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory – marts 2014. PP 1-18

Gang 9) Oplæg

Gang 10) Individualiseret masseadfærd (+ eksamensvejledning)
”Fashion Victims: On the Individualizing and De-Individualizing Powers of Fashion”
af Bjørn Schiermer Andersen i: Fashion Theory. Vol 14, 1 – 2010. PP 83-104
”Fashion Objects: Breaking Up the Durkheimian Cult” af Bjørn Schiermer Andersen
i: Distinktion – Scandinavian Journal of Social Theory. Vol 19 – 2009. PP 81-104.
Uddrag fra ”Fashion” af Georg Simmel i The American Journal of Sociology, Vol 62, No 6, maj 1957. PP 549 Urban House Opening March 2015
https:/​/​www.youtube.com/​watch?v=h1-vcEwzNbk

Gang 11) Masse og politik 1
”Voting alone: The Decline of Bodily Mass Communication and Public
Sensationalism in Presidential Elections” af Carolyn Marvin og Peter Simonson i
Communication and Critical/Cultural Studies – Vol 1, no 2, June 2004 – PP 127-150
Kap. 2 i On the Political af Chantal Mouffe . Routledge 2005. PP 8-35

Gang 12) Masse og politik 2
”The Crowd in the Occupy Movement” af Marinus Ossewaarde i Disntinktion:
Scandinavian Journal of Social Theory, Vol 14, nr 2, 2013. PP 134-150
Uddrag fra Leveling Crowds – Ethnonationalist Conflicts and Collective Violence in South Asia af Stanley J. Tamiah. University of California Press 1996. PP 3-35 og PP 213-243 og PP 266-309

Gang 13) Oplæg

Gang 14) Siegfried Kracauer
”The Mass Ornament” i: The Mass Ornament – Weimar Essays. Harvard University Press, 1995. PP 75-89 og ”Introduction” af Thomas Y Levin PP 1-24

The Tiller Girls https:/​/​www.youtube.com/​watch?v=0XQ17OZ4mwU
”Swarm of the Metropolis: Passenger Circulation at the Grand Central Terminal and the Ideology of Crowd Aesthetic” af Anthony Raynsford i: Journal of Architectural Education. Vol 50, 1 – September 1996. PP 2-14


”Rethinking the Fascist Aesthetic: Mass Gymnastics, Political Spectacle and the
Stadium in 1930s France” af Joan Tumblety i European History Quarterly, 2013, vol 43, nr 4. PP 707-730
 

For at deltage i kurset kræves det, at den studerende som minimum har et kendskab til sociologi svarende til pensum på sociologi på 2. Semester på IFS
Undervisningen vil være en kombination af klassisk forelæsning og studenterinddragelse. Da sværhedsgraden i dele af pensumlitteraturen er høj, vil især den første del af kurset være relativt lærerstyret. Det er intentionen senere i forløbet at arbejde med øvelsesspørgsmål og fælles diskussioner. Det forventes at de studerende laver et oplæg i løbet af kurset (enten gang 9 eller gang 13) i samarbejde med andre på holdet. Holdet deles ind i grupper første undervisningsgang. Efter hvert oplæg gives der feed back fra resten af holdet.
I øvrigt bestræbes det løbende at inddrage eksempler fra medier og andre aktuelle cases med henblik på ”kobling til virkeligheden”.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.