ASTK15336U Udbud: Budgetlægning og økonomistyring i staten

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course: Budgeting and Management Accounting in central government

Uddannelse

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Kursusindhold

Budgetlægning og økonomistyring udgør to driftsøkonomiske kernefunktioner i alle former for statslig virksomhed. Ingen udgift kan således afholdes uden forudgående hjemmel i lov, jf. grundloven. Den efterfølgende økonomistyring er ligeledes central i forhold til at sikre den bedst mulige anvendelse af de budgetterede midler.

Budgetlægning og økonomistyring er således fundamental for udøvelsen af alle former for statslig virksomhed, idet de adresserer allokeringen af knappe ressourcer. Spørgsmålet om statslig budgetlægning og efterfølgende økonomistyring syntes særligt relevant i en tid præget af økonomisk og finansiel ustabilitet, hvilket har givet sig udslag i en række nedskærings- og prioriteringsøvelser i den statslige sektor.

Udbuddet tilsigter, at den studerende bliver fortrolig med teoretiske kernebegreber indenfor budget- og økonomistyringsparadigmet, såvel som begrebernes praktiske anvendelse på en række relevante cases inden for den statslige sektor.

Undervisningen vil være opdelt i to overordnede forløb: (1) budgetlægning, herunder budgetteori, praktiske eksempler på budgetlægning i staten, øvelsesopgaver mv.; (2) økonomistyring, herunder økonomistyringsteori, praktiske eksempler på økonomistyring i staten, øvelsesopgaver mv.

Målbeskrivelser

Udbuddets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 • Identificere og beskrive de mest gængse tilgange til budgetlægning og økonomistyring i den statslige sektor
 • Identificere, sammenligne og reflektere over forskellige teoretiske begreber og tilgange indenfor litteraturen om budgetlægning og økonomistyring
 • Analysere empiriske cases ved hjælp af de præsenterede teorier og begreber
 • Vurdere fordele og ulemper ved de forskellige præsenterede teoretikeres argumenter i forhold til empiriske cases
 • Reflektere over formulering af problemstilling, teori – og metodevalg i forhold til en af den studerende valgt empirisk case

 

Foreløbig litteraturliste (endelig litteraturliste udleveres ved første undervisningsgang)

Beck Jørgensen, Torben og Poul Erik Mouritzen (2002) Udgiftspolitik og budgetlægning, Systime

Blais, André og Stéphane Dion (1990) Are Bureaucrats Budget Maximizers? The Niskanen Model & Its Critics, Polity, Vol. XXII, Nr. 4

Blom-Hansen, Jens (2001) Budgetprocessen og budgettets størrelse: Kommunale erfaringer, Nordisk Administrativt Tidsskrift, Vol. 82, Nr. 2

Blom-Hansen, Jens og Jørgen Grønnegård Christensen (2004) Den europæiske forbindelse, Århus Universitetsforlag

Blöndal, Jón R. (2004) Issues in Accrual Budgeting, OECD Journal on Budgeting, Vol. 4, Nr. 1

Blöndal, Jón R. og Michael Ruffner (2004) Budgeting in Denmark, OECD Journal on Budgeting, Vol. 4, Nr. 1

Christiansen, Peter Munk (1990) Udgiftspolitikken i 1980’erne: Fra asymmetri til asymmetrisk tilpasning?, Politica, Vol. 22, Nr. 1

Christensen, Peter Munk (1999) Ej blot til pynt, Aalborg Universitetsforlag

Dunleavy, Patrick (1985) Bureaucrats, Budgets and the Growth of the State: Reconstructing an Instrumental Model, British Journal of Political Science, Vol. 15, Nr. 3

Dunleavy, Patrick (1991) Democracy, bureaucracy and public choice: economic explanations in political science, Harvester Wheatsheaf

Finansministeriet (2006) Introduktion til et omkostningsbaseret bevillingssystem

Finansministeriet (2012) Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning

Finansministeriet (2012) Om finanslovsforslagets opbygning, Forslag til Finanslov for finansåret 2012

Ginnerup, Rikke, Thomas Broeng Jørgensen, Anders Møller Jacobsen og Niels Refslund (2007) Performance Budgeting in Denmark, OECD Journal on Budgeting, Vol. 7, No. 4

Hallenberg, Peter (2005) En by i provinsen? Finansministeriet som budgetvogter i en europæiseret tidsalder i Lotte Jensen Centraladministrationen i en ny tid – kultur og kalkyler i forandringsprocessen, Forlaget Politiske Studier

Jarlov, Signe og Preben Melander (2001) Økonomistyringsdiskursen i staten – opdagelse, kolonisering, opløsning i Tor Busch et al Modernisering av offentlig sektor – New Public Management i praksis, Universitetsforlaget

Jensen, Erling (2011) Offentlig driftsøkonomi og økonomistyring, Samfundslitteratur, Frederiksberg

Jensen, Lotte (2003) Den store koordinator – Finansministeriet som moderne styringsaktør. København: DJØF’s Forlag

Knaap, Peter Van Der (2000) Performance Management and Policy Evaluation in the Netherlands: Towards an Integrated Approach, Evaluation, Vol. 6, Nr. 335

Kristensen, Ole P. (1987) Væksten i den offentlige sektor. Institutioner og politik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Majgaard, Klaus (2010) Styringsvejledningens blinde øje, Økonomistyring og Informatik, Vol. 25, Nr. 6

Melander, Preben (1987) Økonomistyring i offentlige organisationer – høje idealer, svage signaler, begrænsede potentialer, Politica, Bind 19

Melander, Preben (2006) Udfordringer til forvaltningspolitikken i det postindustrielle samfund og efter New Public Management-æraen – når forvaltningspolitikken bør afspejle hele samfundets værdiudvikling i Hanne Foss Hansen Den organiserede forvaltning – Politik, viden og værdier i samspil, Forlaget Politiske Studier

Melander, Preben og Steen Nielsen (2006) Moderne økonomistyringsværktøjer – Valg, design og anvendelse i praksis, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Moderniseringsstyrelsen (2011) Første skridt mod bedre økonomistyring i staten, Incitament, Nr. 4

Moderniseringsstyrelsen (2011) Tema: Økonomistyring, Incitament, Nr. 3

Nielsen, Steen og Lasse Skydstofte (2012) Undersøgelse af økonomistyring i staten og dens styrelser – et dansk bidrag til den internationale debat, Økonomi & Informatik, Vol. 28, Nr. 1

Pedersen, Ove K. (2008) Fra bureaukrati til bureaukratisme, Working paper nr. 46, International Center for Business and Politics, CBS

Samfundsøkonomen (2008) Tema: Finanspolitik, Danmarks Jurist- og Økonomforbund

Schick, Allen (2002) Does Budgeting have a Future? OECD Journal on Budgeting, Vol. 2, Nr. 2

Schick, Allen (2009) Crisis Budgeting, OECD Journal on Budgeting, Vol. 2009/3

Schick, Allen (2010) Post-Crisis Fiscal Rules: Stabilising Public Finance while Responding to Economic Aftershocks, OECD Journal on Budgeting, Vol. 2010/2

Serritzlew, Søren (2003) Kan udgiftsrammer begrænse væksten i budgetterne?, Politica, Vol. 35, Nr. 3

Sørensen, Christen (2010) Historisk uansvarlig finanspolitik og rådgivning, Samfundsøkonomen, Nr. 2

Sørensen, Peter Birch (2010) Vismændene og finanspolitikken: Replik til Christen Sørensen, Samfundsøkonomen, Nr. 2

Wildavsky, Aron B. og Naomi Caiden (2001) The new politics of the budgetary process, Pearson Education

Østergaard, Hans Henrik H. (1998) At tjene og forme den nye tid – Finansministeriet 1848-1998, Finansministeriet

 

De faglige forudsætninger for seminaret er en interesse for offentlig forvaltning, samfundsøkonomi, budgetlægning og økonomistyring. Det er en fordel hvis den studerende har taget national forvaltning på grunduddannelsen.
Holdundervisning med løbende gruppeaktiviteter og en enkelt, mindre gruppeopgave midtvejs.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.