ASTK15334U  Udbud: Effektstyring i den offentlig sektor

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course: Performance Management in public government

Uddannelse

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i at offentlig ledelse og styring i de seneste år i stadig højere grad er blevet baseret på målinger af effekt og resultater for dermed at kunne dokumentere værdien af de skabte ydelser. Med effektstyring betegnes på kurset det styringsparadigme, der med afsæt i ”New Public Management” sætter fokus på dokumentation, legitimitet og udvikling, og som er uomgængeligt for offentlige institutioner.  Kursets formål er således at belyse og beskrive hvordan effektstyring rejser ind i dansk forvaltningstradition, og at beskrive konsekvenserne i form af øget fokus på reelle resultater, men også øget fokus på kontrol, dokumentation og legitimitet. Kurset rejser spørgsmålet om der er andre mulige veje i dansk forvaltning, og om offentlig forvaltning har en mulighed for at forfølge disse?

 

På grund af udbredelsen af effektstyring og beslægtede koncepter i dansk offentlig styring er kurset særdeles brugbart for den studerende, der vil arbejde her. Udbuddet styrker den studerendes evne til at forstå udbredelsen og indretningen af statslig styring.

 

Foreløbig gennemgangsplan

 1. Introduktion til effektstyring,, baggrund og historie
 2. New Public Management – markedsgørelsen og styring
 3. Legitimitet som styring
 4. Effektstyring i teorien – krav og principper
 5. Perspektiver i effektstyring – effektstyring og programteori
 6. Effektstyring i Danmark: Koncepters rejse ind i organisationer
 7. Statens forventninger, aktuelle krav om effektstyring
 8. Effektstyring som redskab til læring
 9. Effektstyring som redskab til politisk styring
 10. Effekstyring i Dansk praksis
 11. Cases: Levnedsmiddelstyrelsen, Københavns kommune, Region Hovedstaden m.fl.
 12. Kritik af effektstyring– krav om ny styring
 13. Nye veje i offentlig styring

Eksamensforberedelse

 

Målbeskrivelser

Udbuddets målsætning et at sikre den studerende

Viden om:

 • Væsentlige træk ved New Public Management og give eksempler på deres spredning i Danmark
 • Legitimitet og dens fremtrædende plads som mål for den offentlige sektors produktion
 • Aktuelle styringsteknologier og deres udviklingsveje og mønstre for spredning
 • Væsentligste teoretiske træk ved effektstyring

Færdigheder til

 • Identificere fordele og udfordringer ved effektkulturen teoretisk
 • Anvende teorier og metoder på konkrete cases

Kompetencer til

 • Reflektere over effektstyring som begreb og sætte det i sammenhæng med aktuelle styringseksempler

Reflektere over alternative offentlige styringsmodeller

Pensum vil omfatte 900 sider. Nedenstående er eksempler på litteratur, der vil blive anvendt på faget:

 

Greve, Carsten: Offentlig ledelse, teorier og temaer i et politologisk perspektiv, Jurist og Økonomforbundets forlag

Kusek, Jody Zall  og Ray C. Rist: Ten steps to a result based monitoring and evaluation system, World bank

Mayne, John: Challenges and lessons in implementing Results-Based Management, Evaluation, 2007: 13:87

Davies, Ian C: Evaluation and Performance Management I Government, Evaluation 1999 5:150

Røvik, Kjell Arne: Moderne organisasjoner. Trender I organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet. Bergen: Fagbokforlaget

Melander, Preben: Lederskabsreformationen. Kampen for et demokratisk samfund som modspil til det globale imperium

Produktivitetskommissionen: Det handler om velstand og velfærd. Slutrapport

Produktivitetskommissionen, marts 2014

Østergaard Poulsen, Andreas og Steffen Bohni Nielsen, Mads Sinding Jørgensen: New Public Management under udvikling eller afvikling? Resultatbaseret styring i danske kommuner

Suchman, Mark C.: Managing Legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of Management Review, 1995, 20.

Moderniseringsstyrelsen: God arbejdsgiveradfærd, pjece, 2014

Majgaard, Klaus: Livet efter NPM – ledelse på kerneforretningens vilkår. Økonomistyring og Informatik, 23. årg. 2007/2008 nr 5.

Hood, Christopher; A public Management for all seasons. Public Administration, 1991, vol. 69

Kristiansen, Mads Bøge (red.): Resultatstyring i den offentlige sektor

Karlsson, Thomas og Charlotte Demant: Mod mere tillid: Praksisnære bud på nye spor I den offentlige styring, Administrativ Debat, december 2013

Jørgen Grønnegaard Christensen: Den stærke stats forvaltning, Administrativ debat juni 2013.

Thygesen, Niels, No Emil Sjöberg Kampmann: Tillid på bundlinjen – offentlige ledere går nye veje

 

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab.
Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsning, studenterinddragelse og caseanalyse af konkrete eksempler på brug af performance management. Der forventes at være eksterne oplægsholdere. Der forventes endvidere aktiv deltagelse.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28