ASTK15333U Udbud: Organisation: Organisationsteori og offentlige organisationer

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course: Organisation: Organisational Theory and Public Organisations

Uddannelse

Kurset er obligatorisk i specialiseringen "Organisation og Ledelse".

 

Bemærk:

Bachelorniveau 20 ECTS

Kandidatniveau 15 ECTS

Kursusindhold

(del af specialisering i organisation og ledelse )
 

Kurset bygger videre på den grundlæggende introduktion til organisationsteori, der er givet i faget national forvaltning på bachelor-delen. På den baggrund udbygges forståelsen for organisationsteori som felt og en række centrale værker læses, diskuteres og kritiseres. Litteratur med et særligt offentligt sigte, fx Christopher Hoods Art of the State vil blive læst, men også mere generisk organisationslitteratur, fx Kjell Arne Røviks Trender og Translasjoner. Faget vil i vides muligt omfang sigte mod at læse hele værker/en enkelt eller to teoretikere per gang. Faget vil over semesteret dække en række tilgange til organisationer, både klassiske, men også nyere teorier vil blive inddraget.

 

Faget er primært teoretisk i sit udgangspunkt, men konkrete cases vil løbende blive inddraget i undervisningen, og faget vil løbende indeholde øvelser, der sigter på at applicerer teori på en given case. 

 

De studerende opfordres til at tage udgangspunkt i en konkret selvvalgt case til eksamen.

Målbeskrivelser

Udbuddets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 

Beskrive de vigtigste temaer i organisationsteorien,

Præsentere hovedsynspunkter og udviklingstendenser i organisationsteoretiske tilgange,

Identificere og sammenligne forskellige betingelser for analyse, metode og teori, som de kommer til udtryk gennem de vigtigste tilgange behandlet i faget,

Selvstændigt anvende begreber, teorier og metoder fra de forskellige tilgange i analyse af relevant empirisk materiale,

Kritisk analysere fordele og ulemper ved de forskellige analysestrategier, metoder og teorier, som de kommer til udtryk i de valgte tilgange,

Vurdere relevansen af de forskellige analysestrategier, metoder og teorier, som de kommer til udtryk i de valgte tilgange,

Relatere uenigheder og udviklinger i de forskellige tilgange til udviklingen i forvaltningsstudier generelt,

Reflektere over meta-teoretiske standarder for teorivalg og teoribedømmelse.  

 

Antonsen, Marianne and Torben Beck Jørgensen (1997): “The ‘Publicness’ of Public Organizations” in Public Administration vol. 75, summer 1997, pp.337-357.*

Bozeman, Barry and S. Bretschneider (1994): “The ‘Publicness Puzzel’ in Organization Theory: a Test of Alternative Explanaions of Difference Between Public and Private Organizations” in Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 4, no.2, pp.197-224.*

Brunsson, Nils (2000): The Irrational Organisazation. Irrationality as a basis for organizational action and change. Bergen: Fagbokforlaget, forord, samt  kap. 1-3

Brunsson, Nils (2002): The Organization of Hypocrisy. Talk, Decisions and Actions in Organizations. København: Abstrakt, Copenhagen Business School Press, kap. 1-2, 9

Del Rosso, Stephen  J. (2015): “Our New Three Rs: Rigor, Relevance, and Readability”, Governance 28(2) pp. 127-130.

DiMaggio, Paul J. og Walter W. Powell (1983): ” The Iron Cage Rivsited. Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”, American Sociological Review, 48(2), 147-160.*

Dixit, Avinash (2002): “Incentives and Organizations in the Public Sector. An Interpretive Review.” Journal of Human Resources, 37(4), 696-727.*

Eisenhardt, Kahtleen M. (1989):”Agency Theory: An Assesment and Review” i The Academy of Management Review, vol. 14, no.1, pp. 57-47.*

Galbraith, Jay R. (1977): Organization Design. Reading Massachusetts: Addison-Wesley Publishing company, kap. 3, pp. 35-58.

Gerring, John (1999): ”What Makes a Concept Good? A Critical Framework for Understanding Concept Formation in the Social Sciences. ” Polity, 31(3), 357-393.*

Hernes, Tor (2014): ”Proces, emergens og meningsskabelse”, i Signe Vikkelso og Peter Kjær (red): Klassisk og moderne organisationsteori. København: Hans Reitzels forlag, kap. 13

Hood, Christopher (1998): The Art of the State. Culture, Rhetoric, and Public Management. Oxford: Oxford University Press, (hele bogen)

Jepperson, R. L. (1991): “Institutions, institutional effects, and institutionalism”, i Walter W. Powell og Paul J. DiMaggio (red): The new institutionalism in organizational analysis. Chicago: The University of Chicago Press, kap. 6, s. 143-163.

Jones, B. D. (2003). Bounded rationality and political science: Lessons from public administration and public policy. Journal of Public Administration Research and Theory, 13(4). 395-412.*

Mach, James G. og Johan P. Olsen (1989): Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics. New York: The Free Press. , kap. 9, pp.159-172. 

March, James G. and Herbert A. Simon (1958): Organizations. John Wiley and Sons, Inc., Publishers. Kap. 1+6, pp. 1-11, 136-171.

McAuley, John, Joanne Duberley og Phil Johnson ( 2007): Organization Theory. Challenges and Perspectives. Harlow: Prentice Hall, kapitel 1,7 (281-329)

Meyer, John W. og Brian Rowan (1977): “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony”, American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.*

Mintzberg, Henry (1980): “Structure in 5's: A Synthesis of the Research on Organization Design” Management Science, 26(3), 322-341

Moe, Terry M. (1984): “The New Economics of Organization” i American Journal of Political Science, vol. 28, no. 4, pp. 739-777.*

Perrow, Charles (1986): Complex Organizations, New York: McGraw-Hill, kap. 1 pp.1-48. 

Rainey, Hal G. and Young Han Chun (2005): “Public and Private Management Compared” in Ewan Ferlie, Laurance E. Lynn Jr., and Christopher Pollitt (eds.): The Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press.

Røvik, K. A. (2007): Trender og Translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, (24-57),  3 (kun side 63-99) samt 11-15 (side 247-363)

Schein, Edgar H. (2010): Organizational Culture and Leadership. Fourth Edition. San Francisco: Jossey-Bass. Kap. 1-2 , pp.7-35, 55-72,273-314 onlineadgang via KB.

Scott, W. R. (1991): “Unpacking institutional arguments”, i Walter W. Powell og Paul J. DiMaggio (red): The new institutionalism in organizational analysis. Chicago: The University of Chicago Press, kap. 7, s. 164-182.

Scott, W. Richard og Gerald Fredrick Davis (2007): Organizations and organizing: rational, natural, and open systems perspectives. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. Kap. 1 (pp. 27-34), 2-4

Simon, Herbert (1997): Administrative Behavior, 4th edition. New York: Free Press. Kap. 5

Taylor, Frederick Winslow (1911): ‘The Principles of Scientific Management’, Bulletin of the Taylor Society.

Van Evera, Stephen (1997): Guide to Methods for students of  Political Science. Ithaca: Cornell University Press. Pp.123-128

Weber, Max: ‘The types of legitimate domination’ and ‘Bureaucracy’ in Economy & Society, vol.1. University California Press, pp.212-26, pp.956-963

Weick, Karl E.(2001): Making Sense of the Organization. Malden MA: Blackwell Publishers.pp.1-57,100-125, 176-207.

 

Forvaltning og international forvaltning på grunduddannelsen.
Faget er et udbud. Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsning og studenterinddragelse, men med særligt vægt på at aktivere de studerende i undervisningen. Det forventes derfor at deltagere i kurset møder frem til undervisning, har læst og deltager aktivt.

Der vil i slutningen af kurset blive afsat en undervisningsgang til et ”opgaveseminar”, hvor de studerende vil få mulighed for at få feedback på udkast til synopser.

Faget er grundmodul i specialiseringen i organisation og ledelse, men vil også være åbent for studerende, der ikke følger specialiseringen.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.