ASTB12007U National forvaltning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

National Public Administration

Kursusindhold

Undervisningen i forvaltning er opdelt i to fag ”National forvaltning” og ”International forvaltning”. Samlet er det de to fags formål at gøre de studerende i stand til at analysere lokal, national og international forvaltning samt relationerne herimellem ved hjælp af fagets centrale teorier, begreber og metoder.

Udgangspunktet er forvaltningens placering og indflydelse i det politiske system. Faget retter sig derfor mod at forstå, hvordan offentlig forvaltning indgår i politiske beslutningsprocesser, og hvordan forvaltningen legitimeres, reguleres, udøves og reformeres i samspil med omgivelserne i en foranderlig verden. Samtidig opfattes forvaltningen som et resultat af historiske processer og kampe om de politisk-administrative institutioners opbygning og virkemåde. Forvaltningen ses altså på samme tid som aktør og institution.

Der sættes i faget ”National forvaltning” fokus på den nationale, regionale og lokale forvaltnings opbygning, rolle og relationer i et demokratisk system; på forvaltningens organisering og samspillet med omgivelserne samt på forvaltningens rolle i politikdannelse, herunder i beslutningsforberedelse, budgettering, implementering, evaluering og iværksættelse af forandringsprocesser og forvaltningspolitiske reformer.

Faget afsluttes med besvarelse af en 5-dages skriftlig hjemmeopgave, der ud fra et stillet spørgsmål og et ekstemporalt casemateriale prøver den studerendes grundlæggende viden om dansk forvaltning og de analytiske færdigheder, herunder evnen til at udvælge, kombinere, anvende og diskutere fagets teorier og metoder.

Målbeskrivelser

National forvaltning giver den studerende grundlæggende kendskab til den danske forvaltnings opbygning og funktionsmåde og kompetence til at:

 • analysere og vurdere forvaltningens rolle i et demokratisk politisk system.
 • analysere forvaltningens organisering og rolle i politiske og administrative processer på lokalt og nationalt niveau samt samspillet herimellem.
 • tilegne sig forskellige teoretiske perspektiver, diskutere deres styrker og svagheder og vurdere deres anvendelighed.
 • analysere og vurdere konkrete organisatoriske og forvaltningsmæssige problemstillinger med afsæt i teoretiske perspektiver.
 • analysere en ekstemporal empirisk problemstilling indenfor et afgrænset tidsrum, hvorved trænes et beredskab til hurtig tilegnelse og analytisk håndtering af komplekse problemstillinger såvel som struktureret formidling af analysens resultater.
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Øvelser
 • 4
 • I alt
 • 60
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget afsluttes med en karakterbedømt individuel 5-dages hjemmeopgave med ekstern censur.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

 

KarakterBetegnelseBeskrivelse
12Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets målPå basis af en grundlæggende viden om den danske forvaltningens opbygning og funktionsmåde og med udgangspunkt i selvstændig refleksion over og anvendelse af fagets begreber og teorier demonstreres fremragende evner til systematisk at analysere centrale forvaltningsmæssige problemstillinger. Analysen fremstår velstruktureret og formidles klart. Der demonstreres en fyldestgørende forståelse af den rejste problemstilling og en selvstændig og reflekteret brug af relevant teori.
7God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.På basis af en grundlæggende viden om den danske forvaltningens opbygning og funktionsmåde og med udgangspunkt i en sikker viden om og anvendelse af fagets begreber og teorier demonstreres gode evner til at analysere forvaltningsmæssige problemstillinger. Analysen fremstår struktureret og formidles klart. Der demonstreres en god forståelse af den rejste problemstilling og en sikker brug af relevant teori.
02Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målPå basis af en grundlæggende viden om den danske forvaltningens opbygning og funktionsmåde og med udgangspunkt i viden om og anvendelse af fagets begreber og teorier demonstreres en vis evne til at analysere forvaltningsmæssige problemstillinger. Analysen formidles på en forståelig måde. Den samlede besvarelse af den rejste problemstilling er dog usikker.