ASTB12002U Sociologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Sociology

Kursusindhold

Sociologi giver de studerende en indføring i klassisk og moderne sociologisk teori, herunder sociologiens videnskabsteoretiske grundlag. Faget giver overblik over hovedtræk af den sociologiske tænkning fra klassiske sociologer som Karl Marx og Max Weber til moderne sociologer som f.eks. Habermas og Bourdieu med fokus på disse teoretikeres forståelse af samfundet, dets institutioner og aktører, den samfundsmæssige udviklingsdynamik og forholdet mellem individ og samfund.
Faget introducerer til strukturelle, aktør-orienterede, relationelle og konstruktivistiske forståelses- og forklaringsrammer og giver grundlag for kritisk refleksion over samfundsvidenskabelige forståelsesformer.
Gennem udvalgte centrale temaer – som f.eks. stat, køn, organisation, klasser og magt, marked og økonomi - demonstrerer faget tillige sociologiens analytiske bidrag til forståelse af den samfundsmæssige udvikling.

Målbeskrivelser

Sociologi giver den studerende:

 • et bredt og alsidigt kendskab til sociologiske teorier, deres historiske og videnskabsteoretiske forudsætninger samt til sociologiske tilgange til empiriske analyser
 • indsigt i forskellige begrebsliggørelser af samfundet og af relationerne mellem samfund, sociale grupper og individer
 • færdighed i at analysere og vurdere samfundsmæssige fænomener i lyset af forskellige sociologiske samtidsdiagnoser og udviklingsscenarier
 • evne til at formidle sociologisk tænkning, dvs. opøve evnen til at reflektere og udtrykke sig sociologisk i såvel fagligt-professionelle som i offentlige sammenhænge
 • en kritisk- konstruktiv problemløsningstilgang gennem undervisningens fokus på stadige sammenligninger af betydninger og konsekvenser af forskellige forståelser af sociale fænomener
 • kompetence til at undervise i samfundsfags sociologi-del i gymnasiet

Pensum udgør 1600 sider. Pensum fastsættes af studienævnet.

Undervisningen finder sted i forårssemestre og udgør i alt 56 timer. Undervisningen foregår som holdundervisning.
Faget udgør førsteårsprøven sammen med Politisk teori og idehistorie, Politologisk grundkursus, Videnskabsteori og metodologi, Almen statskundskab og Mikroøkonomi.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 80
 • Forberedelse
 • 208
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 344
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Faget afsluttes med en karakterbedømt synopsis eksamen med ekstern censur.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
KarakterBetegnelseBeskrivelse
12Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.Med udgangspunkt i et dybtgående og bredt kendskab til klassiske og moderne sociologiske teorier og indsigt i deres historiske og videnskabsteoretiske forudsætninger demonstreres evne til at analysere og diskutere sociologiske begrebsliggørelser af forholdet mellem samfund, sociale grupper og individer. Der demonstreres evne til selvstændigt at reflektere over og bruge sociologiske begreber til at diskutere såvel den samfundsmæssige udvikling som aktuelle sociale fænomener samt en kritisk stillingtagen til deres anvendelsesmuligheder.
7God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.Med udgangspunkt i et præcist og grundlæggende kendskab til klassiske og moderne sociologiske teorier og indblik i deres historiske og videnskabsteoretiske forudsætninger demonstreres evne til at diskutere centrale sociologiske begrebsliggørelser af forholdet mellem samfund, sociale grupper og individer. Teorier og begreber anvendes i noget omfang systematisk og aktivt i diskussionen af den samfundsmæssige udvikling og af aktuelle sociale fænomener.
02Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.Med udgangspunkt i en grundlæggende viden om klassiske og moderne sociologiske teorier og nogen viden om deres historiske og videnskabsteoretiske forudsætninger demonstreres kendskab til sociologiske begrebsliggørelser af forholdet mellem samfund, sociale grupper og individer. Teorier og begreber anvendes kun i mindre omfang i diskussionen af den samfundsmæssige udvikling og af aktuelle sociale fænomener.