ASTB12001U Videnskabsteori & Metodologi (VM)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Scientific theory and Methodology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Statskundskab

Kursusindhold

Faget giver de studerende en indføring i samfundsvidenskabelig videnskabsteori og metodologi. Med vægten lagt på forskellige videnskabsteoretiske retninger sigter faget imod at give de studerende viden om, hvordan viden skabes. Faget giver et fundament til kritisk at kunne vurdere de anvendte undersøgelsesdesigns, metoder og kilder i samfundsvidenskabelig forskning, til kritisk stillingtagen til politologisk relevante kilder og argumenter samt til, at de studerende bliver i stand til at argumentere på et akademisk niveau.

Målbeskrivelser

Videnskabsteori og metodologi giver de studerende:

 • en grundlæggende forståelse for forskellige videnskabsteoretiske retninger og deres betydning i en samfundsvidenskabelig forskningsproces.
 • en grundlæggende forståelse for vigtigheden af hypotesetest og udformningen af forskningsspørgsmål.
 • et grundlæggende indblik i de kvantitative og kvalitative metoder, der anvendes inden for de forskellige videnskabsteoretiske retninger samt viden om kritisk stillingtagen til disse metoders styrker og svagheder.
 • indsigt i kildekritisk analyse og vurderingen af forskellige former for primære og sekundære kilder samt indsigt i, hvilke typer af viden de kan skabe.
 • et grundlæggende indblik i undersøgelsesdesigns anvendelse og deres opbygning inden for de forskellige videnskabsteoretiske retninger.
 • en grundlæggende indsigt i analyser af dokumenter.
 • en grundlæggende viden om rationalitetsbegrebets gennemslag i forskellige samfundsvidenskabelige teorier.
 • viden om kausalitetsbegrebet og forklaringstyper i samfundsvidenskaben.
 • viden om forskellige typer af komparative metoder.
 • indsigt i deduktive og induktive metoder.
 • en grundlæggende viden om forholdet mellem videnskab og værdier.
 • en grundlæggende indsigt i akademisk diskussion via argumentationsanalyse.
Undervisningen består af en kombination af holdundervisning og forelæsninger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 123
 • Forberedelse
 • 52
 • Forelæsninger
 • 52
 • Teoretiske øvelser
 • 48
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget bestås gennem udarbejdelse af en hjemmeopgave, som ved intern censur bedømmes ”Bestået/Ikke bestået”.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Målsætningen for Videnskabsteori og metodologi er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 • demonstrere indsigt i og evne til at reflektere over forskellige videnskabsteoretiske retninger og deres betydning i en samfundsvidenskabelig forskningsproces.
 • demonstrere indsigt i hypotesetest og udformningen af relevante forskningsspørgsmål.
 • demonstrere grundlæggende evne til kritisk stillingtagen til kvantitative og kvalitative metoders styrker og svagheder.
 • bruge kildekritik til kritisk at analysere og vurdere forskellige former for kilder og vurdere hvilke typer af viden, de kan skabe.
 • demonstrere grundlæggende viden om undersøgelsesdesigns anvendelse og deres opbygning.
 • demonstrere grundlæggende indsigt i dokumentanalyse.