ASTB05009U Metode 2

Årgang 2015/2016
Kursusindhold

Faget indeholder, i forlængelse af Metode 1, en bredere og mere nuanceret gennemgang af samfundsvidenskabelig metode i teori og praksis, herunder især med henblik på, at de studerende bliver i stand til at give velfunderede og konsistente analyser af forskellige former for data. Faget går i dybden med præmisserne for og teorierne bag kvalitative og kvantitative metoder og belyser, hvordan disse tilgange kan anvendes i gennemførelsen af komplicerede analyser inden for større eller mindre forskningsdesigns. I forlængelse af Metode 1 giver faget desuden en indføring i statistik og anvendelse af kvantitative analyseredskaber med særlig henblik på multivariate analyser.

Målbeskrivelser

Metode 2 giver de studerende

 • et grundigt og nuanceret kendskab til kvalitative og kvantitative metoder samt muligheder og begrænsninger ved at anvende disse tilgange.
 • kendskab til forskellige former for metodeanvendelse og forskningsstrategier, hvorved de studerende opnår teoretiske og praktiske færdigheder i relation til centrale overvejelser i forskningsprocessen.
 • indsigt i og praktisk erfaring med at gennemføre politologiske og andre samfundsvidenskabelige analyser af konkrete forhold på baggrund af kvalitativt og kvantitativt datamateriale og under hensyn til krav om videnskabelighed.
 • en grundig indføring i anvendelsen og behandlingen af statistisk materiale via statistisk software.
 • grundlag for kritisk at vurdere egne og andres forskningsresultater.

Pensum udgør 700 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Metode 2, at man har bestået Metode 1.
Undervisningen finder sted i forårssemestre og udgør i alt 62 timer. Undervisningen består af en kombination af holdundervisning, øvelsestimer og årgangsforelæsninger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 60
 • Forberedelse
 • 122
 • Holdundervisning
 • 62
 • I alt
 • 244
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Metode 2 bestås gennem en hjemmeopgave med mundtligt forsvar. Den studerende opstiller selv en problemstilling, der godkendes af underviseren. De indholds- og formmæssige krav fremgår af kursussiden. Opgaven afleveres ved afslutningen af undervisningsperioden. Efterfølgende forsvares hjemmeopgaven ved en mundtlig eksamen.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter inklusiv censur, og der gives ikke forberedelsestid til eksaminationen. Den studerende starter med at præsentere opgaven, hvorefter der eksamineres både i opgaven samt i fagets pensum. Den studerende eksamineres individuelt uanset om hjemmeopgaven er skrevet i gruppe eller individuelt. Hvis hjemmeopgaven er skrevet i gruppe må de øvrige gruppemedlemmer ikke være tilstede under den mundtlige eksamination. Ved den endelige bedømmelse tæller den skriftlige opgave 50% og den mundlige præstation tæller ligeledes 50%. Faget bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.
Ved eksaminationen må en disposition i stikordsform (max. 100 ord) samt opgaven medbringes. Der må ikke være tilføjet bemærkninger eller andet i opgaven.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
KarakterBetegnelseBeskrivelse
12Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets målBesvarelsen er systematisk og stringent struktureret og disponeret. Besvarelsen er udtømmende med præcis brug af fagets metoder og metodiske begreber i teori såvel som praksis. Der vises en høj grad af selvstændig refleksion, hvor forståelsen for de metodiske problematikker kommer til udtryk aktivt, sammenhængende og systematisk.
7God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del manglerBesvarelsen er struktureret og disponeret, således at fagets grundlæggende og væsentlige metoder og metodiske begreber anvendes i teori såvel som praksis. Metoder og begreber anvendes i noget omfang systematisk, sammenhængende og aktivt.
02Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målBesvarelsen er løst struktureret og disponeret, men med flere af fagets metodiske begreber, der anvendes i teori såvel som praksis. Metoder og begreber anvendes i ringe omfang aktivt og systematisk.